Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ծառայ Քրիստոսի Յիսուսի
Արիստակէս` խնդրող բանի,
Օրհնութեան գիրս գրեցի
Մայրաքաղաքին Ուռհայի:

Հոմերական տաղիւ չափի,
Մեծն Եդեսիայ օրհնեսցի,
Քահանայք ընդ սարկաւագի,
Արք եւ կանայք ընդ աղքատի:

Հասցէ գիր հարցման ողջունի,
Մեր սիրեցիալ պարոնտէրի
Նահապետ եպիսկոպոսի,
Օրհնեալ քաղաքին Ուռհայի:

Եւ նախագահ տէր Սարգսի,
Յաստուածյարեալ քահանայի,
Հոգով մաքրեալ տէր Պետրոսի,
Մարմնով սրբեալ տէր Մաղաքի:

Եւ այլ քահանայքն Ուռհայի,
Ընդ նոսա օրհնեալ եղիցին,
Կրկին պատւոյ արժանասցին,
Յարքայութեան զլոյսն տեսցին:

Դաւիթ անուն սուրբ քահանայ,
Ի Կամուրճգիւղն կու կենայ,
Զօր հանապազ աղօթէ նա,
Սաղմոս ասէ անձանձիր նա:

Սարկաւագունքն հանճարաւոր,
Երգեն սաղմոս խորհրդաւոր,
Շարական յեղանակաւոր,
Օրհնեն զաստուած սրտիւ բոլոր:

Սարկաւագունք ձեր քաղցրաձայն
Երգեն անուշ սաղմոսարան,
Տաղ ասեն եւ շարական,
Օրհնեն զաստուած ժամս ամենայն:

Եւ դու օրհնեալ քաղաք Ուռհայ,
Զի ոչ ծածուկ է քո տեղին,
Կամ ի յանգեան ինչ թագստի,
Կամ ի ձորս լեռնամիջի:

Այլ ի գետիցն որ յԱդէնի,
Բազմեալ ես դու նոցա միջի,
Ի Յեփրատայ եւ Տիգրիսի,
Վասն այն Միջագէտ անուանիս:

Եդեսիայ մայր բազմորդի,
Յոլով ունիս դուստր եւ որդի,
Զորս մայրաբար դիացնես,
Յստեանց քոց կաթն արբուցանես:

Գեղեցկատիպ յօրինեալ ես,
Վայելչապէս զարդարեալ ես,
Քանզի երկիր դու պարարտ ես,
Աղբիւր կաթին ի քէն բղխես:

Աւետաբեր նման վայր ես
՚Ւ այլ գերագոյն գեղեցիկ ես,
Ջուր կենդանի ի քէն բղխես,
Զւարթ ծաղիկ, բոյս յօրինես:

Գետոց նման վտակ հոսես,
Զբուրաստանս արբուցանես,
Զծովն ի միջի քո ծածանի,
Քաղցրիկ օդովն ծիծաղի:

Զաղտեղութիւն տղմին մաքրէ,
Ձկունքն ի մէջն կու լուղէ,
Եւ զհրապարակսն զարդարէ,
Բազմագունի տունկ յօրինէ:

Որպէս զդրախտն, որ Յեդեմ է,
Սաղարթաբեր ծառօք ծաղկէ,
Առատագոյն պտղաւետ է,
Տերեւախիտ հեզիկ շարժէ:

Հոտ անմահից իւրմէն բուրէ,
Նարդոս, քրքում մեզ ընծայէ,
Վարդ, մանուշակ բուսուցանէ,
Առաւօտուն ցօղն իջանէ:

Ոսկոյ նման ճաճանչ փայլէ,
Թէ զանդաստանս քո գործէ,
Ոք երկրածին եւ սերմանէ,
Հարիւրաւոր, վաթսունաւոր,
Կամ երեսուն պտղաբեր է:

Ուռհայ քաղաք, օրհնեալ, աղւոր,
Լայն եւ արձակ նստեալ յաթոռ,
Որպէս ի կառս թագաւոր,
Կամ թագուհի յոյժ գեղաւոր:

Շուրջանակի պարառաւոր,
Պարիսպ ածեալ լայն եւ ամուր,
Աշտարակօք բարձր, ահաւոր,
Իմաստապէս ՚ւ արուեստաւոր:

Որպէս զգլուխն դիտաւոր,
Մակաւասար անձին բոլոր,
Հաստահեղոյս հիմամբք ի խոր,
Մահարձանօք պսակաւոր:

Տունք եւ տաճարք զարմանաւոր,
Շինեալ յՈւռհայ շքեղաւոր,
Յարկ եւ փողոց տեղ վաճառաց
Կայ յօրինեալ հանճարաւոր:

Բայց զեկեղեցիս լուսաւոր,
Թէ որպիսիք յոյժ փառաւոր,
Զայլս չէ ասել ինձ հնարաւոր,
Կամ հողեղէն մարդ երկրաւոր:

Որ երկնայնոցն է նմանաւոր,
Վերնագունին հանգիտաւոր,
Զարմանազան եւ աննման,
Ոք չէ տեսեալ ոք բանաւոր:

Սուրբ առաքեալն Թաթէոս
Որ մկրտեաց զԱբգարիոս,
Սրբեաց զԱբգար եւ զնորին քոս,
Ուսոյց ձեզ նոր իմաստից խորս:

Յեկեղեցին սուրբ հիմնարկեաց,
Տաճար փառաց որդոյն կազմեաց,
Հոգով Սրբով զնա օծեաց,
Սուրբ Աստուածածին անուանեաց:

Եդեսիայ, քաղաք աղւոր,
Առաքելական սուրբ աթոռ,
Անդ տւաւ Ադդէի շնորհ,
Փախաւ սատանայ կոր ի կոր:

Աստուածածին բարձր եւ բոլոր,
Եդեսիոյ պարիսպ ամուր,
Լեառն ի թիկունքն մրգաւոր,
Դաշտն նորա յարդիւնաւոր:

Դու Մղդեսի այր պատուական
Եւ փառաւոր խոճայ Պարսամ,
Թուղթս գրեմ քեզ օրհնութեան,
Քեզ եւ որդւոց քոց եւ քո տան:

Զինչ որ աշխարհս սուրբք որ կան`
Քեզ եւ որդոց քոց օգնական,
Ամէնքն օրհնեն զքեզ միաբան,
Այժմ եւ յաւուրն եւ յապագայն:

Նախ անմարմնոց զօրք վերնական,
Որ աստուծոյ կան փառաբան,
Տան օրհնութիւն քեզ եւ քո տան,
Զի օրհնութեան ես դու արժան:

Եւ նահապետքն որ յԱդամեան,
Եւ մարգարէքն յԻսրայէլեան,
Ամենեքեան համանգամայն,
Առ ի յօրհնեալ զքեզ փութան:

Եւ առաքեալքն երկոտասան,
Որ Քրիստոսի են սիրական,
Ամենքն քեզ յաջմէ կենան,
Քեզ յաջողումն բարութեան տան:

Վարդապետաց գումարք որ կան,
Որ են հոգւոյն ընդունարան,
Օրհնեն զքեզ տամբք եւ տեղօք,
Զդուստր եւ զորդիս քո միաբան:

Ի ճանապարհ որ ընթանաս,
Շահով դառնաս բարով ի տան,
Քո բարեկամքն ուրախանան
Եւ օրհնութիւն աստծոյ տան:

Աջն աստուծոյ քեզ պահապան,
Ննջեալ ի տան եւ յարթնութեան,
Յամենայն ժամ քեզ օգնական,
Բան եւ ի գործս մարմնական:

Խոճայ Սարգիս մեծ մղդէսի,
Քրիստոնեայ հաւատով բարի,
Դպրութեան գրերն գրեսցի,
Արքայութեան արժանասցի:

Ո'վ քրիստոնեայ խոճայ Գասպար,
Քաջ, իմաստուն եւ խիստ ճարտար,
Խելօք առատ որպէս Խիկար,
Աստուած օրհնէ զքեզ անդադար:

Եւ դու խոճայ Ալլահվէրտի,
Աստուածատուր Խօտավէրտի,
Աջն աստուծոյ քեզ հովանի,
Օրհնեալ լիցիս դու Յիսուսի:

Եղբայր խոճայ Ստեփանոս,
Որ թարգմանեալ կոչիս` Փանոս,
Օրհնէ զքեզ Յիսուս Քրիստոս,
Իբր զվկայն Ստեփանոս:

Նիկօղայոս մէմարպաշի,
Բան եւ գործ քո հաջողեսցի,
Ի յամենայն ժամանակի
Քրիստոս քեզ օգնական լիցի:

Խոճայ Պալի, խելօք ի լի,
Աստուած քեզ տայ անչափ բարի
Եւ բռնաւորաց առաջի
Բան եւ խօսք քո ճշմարտեսցի:

Երեսփոխան եւ ամիրզատ,
Աստուած քեզ տայ շնորհք առատ,
Պահէ անփորձ եւ անարատ,
Չարէ ՚ւ որոգայթէ ի զատ:

Մեր սիրելի եւ Ամիրզատ,
Որ դու կոչիս աստուծոյ մարդ
Եւ օրհնութիւն աստուածային
Ի քեզանէ լինի անհատ:

Խոճայ Հայրապետ, դու քամրան,
Հաւատով սուրբ, ուղղադաւան,
Օրհնէ զքեզ աստուածն Բան,
Որ ել ի ծոցն հայրական:

Խոճայ Նէրսէս, գրոց ընթերցող,
Ալփաբեթից ճարտար գրող,
Աստուած լինի քեզ միշտ օգնող,
Բան եւ գործք քո լիցի յաջող:

Օրհնէ զքեզ տամք եւ տեղօք,
Զքո խաչորդիքն միաբան,
Աստուած օրհնէ զքո սեղանն
Եւ որ շուրջ սեղանովն կան:

Դուք Ներսէսի եղբօր որդիք`
Յուսէփ եւ Յակոբ յորջորջիք,
Յիսուսէ Քրիստոսէ օրհնիք,
Սուրբ հրեշտակաց պահպանեսջիք:

Հապիպ` եղբայր դու Խարբերդցի,
Ընդ քեզ եւ մայր քո օրհնեսցի,
Ծաղկեալ թոռամբք եւ ուստերօք,
Ինքն հանապազ ուրախասցի:

Օրհնեալ գաւառն գովելի,
Որ եւ Կամուրճկու անուանի,
Խոճայ Թորոս` Լութւէ որդի,
Օրհնութեան արժան եղիցի:

Խոճայ Թորոս ինքն է բարի,
Հռչակաւոր եւ անուանի,
Նորա սեղանն է հացալի,
Ձեռն առատ ի տուրս ամենի:

Խոճայ Թորոսն Կամուրճի
Հապիպ` եղբայր նորա բարի,
Սիրող աղօթից ՚ւ աղքատի,
Ի Քրիստոսէ վարձատրեսցի:

Յիսուսէ Քրիստոսէ օրհնի
Որբք եւ այրիքն Ուռհայի,
Հարուստ ՚ւ աղքատ ընդ տնանկի,
Արուեստաւորք նորա ըստ կարգի:

Աստուածածին բարձր եւ բոլոր,
Եդեսիոյ պարիսպ ամուր,
Լեառն ի թիկունքն վիմափոր,
Դաշտն նորա արգասաւոր:

Բարձրաբերձ սուրբ Աստուածածին,
Մայր Քրիստոսի, սուրբ տիրուհին,
Աղօթիւք սուրբ Ալեքսանին,
Ուռհայոց օրհնող եղիցին:

Սուրբ դաստառակն Քրիստոսի,
Գուրիաս ընդ Սամոնասին,
Աբիբաս ընդ Ռամանոսին,
Ուռհայոց օրհնող եղիցին:

Արքայն Աբգար ընդ Ադդէին,
Սուրբ Եփրեմ խորին Ասորին,
Սուրբ Սարգիս ընդ Մարտիրոսին,
Ուռհայոց օհրնող եղիցին:

Սուրբ առաքեալքն Քրիստոսի,
Որ Պետրոս, Պօղոս առձայնին
Եւ սուրբ Յակոբն Սրճեցին,
Ուռհայոց օրհնող եղիցին:

Քրիստոսավանքն սուրբ Փրկչին,
Ճգնաւորօքն յանապատին,
Աղօթիւք սուրբ անուանին,
Ուռհայոց օրհնող եղիցին:

Տացէ ձեզ տէր իմաստութիւն,
Կանանց ձերոց համեստութիւն
Եւ կուսանաց ժուժկալութիւն,
Մանկանց ձերոց զգաստութիւն:

Ծերք ի տանց ձեր մի' պակասին,
Երիտասարդքն արիասցին,
Զհաւատն սուրբ վահան առցեն,
Զհին թշնամին հալածեսցեն:

Փարթամքն ձեր գթածք լիցին,
Եւ աղքատաց խնամք տարցեն,
Զորբս եւ զայրիս կերակրեսցին,
Որով զմեղսն քաւեսցեն:

Երկու եզինք ի լուծ լծին,
Ի կառս երկու ձի յարմարին,
Թռչունք երկու թեւօք թռչին,
Նոյնպէս հաւատք եւ գործք պիտին:

Եզ մի զհաւատքն լծեցէք,
Միւս զբարի գործս ցուցէք,
Իբր զձիս յարմարեցէք,
Յերկնաթռիչ զձեզ ուղղեցէք:

Զհաւատս ընդ գործս լծեցէք,
Զսրբութիւնն սիրեցէք,
Դուք աղօթից ըստէպ կացէք,
Որովք զաստուած հաշտեցուցէք:

Զպահքն սրբութեամբ պահեցէք,
Ձիթով, գինով մի' լուծանէք
Եւ սուրբ գրոց ունկընդրէք,
Կանոնաց հնազանդ կացէք:

ԶՔրիստոսի պատուէրս պահեցէք
Եւ զմիմեանս սիրեցէք,
Լերուք եւ դուք աստուածասէրք,
Եղբայրասէրք ՚ւ ընկերասէրք:

Խաղաղարարք եւ դուք եղէք,
Զխռովեալսն հաշտեցուցէք,
Զտրտմեալսն մխիթարեցէք,
Քրիստոսի դուք նման լինէք:

Հեզութեամբ զերկիր ժառանգէք,
Կենդանեաց երկրին ժամանէք,
Զխոնարհութիւն ի ձեզ բերէք,
Սուրբ Հոգոյն հանգիստ կու լինէք:

Զմեղսն խոստովանեցէք,
Վասն մեղաց ի սուգ կացէք,
Զաստուած առ ձեզ քաղցրացուցէք,
Յարքայութիւնն մխիթարուէք:

Արատ աչօք մի' ակնարկէք,
Զարտուղի մեղաց դուք կացէք,
Սուրբ սրտիւ զաստուած օրհնեցէք,
ԶՔրիստոս օգնական խնդրեցէք:

Զկաշառ առնուլն մի' սիրէք,
Զշահ արծաթոյն արտաքսեցէք,
Զմուրհակս անիրաւ պատռեցէք
Եւ նեղելոցն շնորհեցէք:

Զհաց ձեր քաղցելոց բրդեցէք,
Զծարաւիս դուք արբուցէք,
Զմերկացեալսն զգեցուցէք,
Զփոխարենն Յիսուսէ առէք:

Զաղքատս, անյարկս ի տուն տարէք,
Ընդանեաց երես մի' շրջէք,
Զձեռս ի յաղքատն յորժամ ձգէք,
Զմիտք ձեր յաստուած առաքեցէք:

Յագահութեան յախտէն փախէք,
Պոռնկութեան զգուշ կացէք,
Յարբեցութեան մի' հետեւէք,
Զգինին չափաւոր ըմպեցէք:

Ամուսնանալ ոք կամեսցի,
Ըստ կանոնաց նախ քննեսցի,
Զի մի' մեղօք իրք լինիցի
Մաքուր քաղաքդ Ուռհայի:

Կոյսն կուսի պսակեսցի,
Այրին այրւոց յարմարեսցի,
Որպէս կանոնք հայրապետաց
Նիկիային եւ Գանգրային:

Դրուատ ներբողեանս յՈւռհայի
Տաղիւ չափեալ Հոմերոսի,
Թէ ոք ուղղակի ընթերցցի,
Նմա շնորհք հոգոյն տացի:

Թէ ասասցէ ինք Հայր մեղայ,
Մեղաց թողութիւն խնդրէ նա,
Օրհնեալ լիցի Մարանաթայ,
Երանաւէտ ձայնն լսէ նա:

Փա~ռք Փրկչին ամենայնի,
Ընդ Հօր իւրում համազուգի
Եւ Սուրբ Հոգոյն իւր էակցի,
Այժմ եւ յաւէտ միշտ եղիցի: