Սիսուան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

1. Սիսուան կամ Կիլիկիա. Դիրք. Սահմանք

Յետին ի մեծամեծ բաժինս Փոքուն Ասիոյ դասակարգեալ է յառաջնոց աշխարհագրաց ` հին աշխարհն ԿԻԼԻԿԻԱ եւ նորն ինձ ՍԻՍՈՒԱՆ, գերազանցեալն բնաւից ըստ անզուգական դրիցն ` ի կցուրդս երկոցուն մասանց հնոյ հողագնտի եւ ոչ հեռի յերրորդէն, եւ ըստ լծակցութեան զանազան մեծատեսիլ կերպարանաց երկրին, հարթութեան դաշտաց ի միջակին, խոժոռութեան բարձրաբերձ լերանց մանեկաձեւ պատելոց զոլորտիւքն ` զհիւսիսեաւ արեւմտից ընդ արեւելս, եւ ծիածաւալ գրկածութեամբ բազմահերձ ալեաց ծովուն մեծի ` ճահողապէս Մէջերկրեայ կոչեցելոյ. որոյ արեւելագոյն տեղի տատանման է քունճն գոգացեալ ի միջոցի երկրին Ասորւոց եւ Ասիոյ Փոքու, խորանիստ ծոցն Իսսիկեան անուանեալ ի հնումն, Ալեքսանդրեդդայ յայժմուս, ի միջին դարս Ծոց եւ Ծով Հայոց: Յանքոյթ եւ ի վայելուչ գոգոյ այտի ` եզերք հայացեալ աշխարհին Կիլիկիոյ ` ձգէին ընդ արեւմուտս ` մինչեւ ի միւս եւ յընդարձակ Ծոց Պամփիւլիոյ, իբրեւ ընդ 250 մղոն ուղղագիծ ` առ Սատալիա քաղաքաւ, ցոր վայր եհաս հզօրագոյն ձեռն մերազնեայ իշխողի ` Լեւոնի թա ­ գաւորի, թէպէտեւ ոչ բաւեցին յաջորդք նորին ունել մինչեւ իսպառ զգեղեցիկ աղեղնաձեւ ցա ­ մաքն այն, այլ գէթ զկէս մասնն արեւելեան ` զհարաւագոյն կէտ համօրէն Փոքուն Ասիոյ, որ է առ Անամօռ հրուանդանաւ [1]: Իբրեւ հինգերորդ մասն բուն արեւելեան ծովափանց Մի ­ ջերկ ­ րա ­ կանին վիճակեցաւ Հայոց, ի բնութենէ իսկ այնպէս իմն սահմանեալ. քանզի Ամանոսեան լերինք պարսպեն զանձուկ զայն ծովակողմն, յարեւելից հիւսիսոյ ձգելով ընդ արեւմուտս հարաւոյ, եւ յանգեալ առ Հռոսիկեան հրուանդանաւն, զոր Արաբացիք կոչեցին Ռաս-էլ-Խանզիր ( Խոզի - գլուխ ), ըստ որոց եւ մերքս ` Ռասխանձիր:

Արեւելեան հիւսիսային սահմանք իշխանութեանն եւ երկրիս Հայոց ` քան զայլսն փո ­ փո ­ խուկք եղեն, քանզի երբեմն, յաւուրս Հեթմոյ Ա, տարածեալ հասանէին մինչ գրեաթէ յափունս Եփրատայ, առ Հռոմկլայիւ, այլ յաճախ ոչ անդրագոյն քան զգետահովիտ Ջահանայ, եւ ոչ ի բաւանդակն սորին. քանզի առանձինն աշխարհ կամ նահանգ էր Ջահան, որ եւ Մարաշ կամ Գերմանիկէ, դուն ուրեք ըստ մասին անկեալ ի բուռն Ռուբինեանց: Աստուստ դառնալով յարեւմուտս, բնական սահմանք կողմանց հիւսիսոյ եւ արեւմտից ` ակն յանդիման կանգնեալ կան երկայնաշար կամարաձեւ գօտիք Տաւրոսական լերանց, զարդիս ի հասարակի կամ մեծագոյն մասամբ Պուլղար տաղը կոչեցեալք, որք նոյնպէս եւ ի հնումն սահմանք համարէին Կիլիկիոյ. թէպէտ ձգեցաւ երբեմն ձեռն իշխողաց մերոց եւ յայնկոյս լերանցն ` ի վերին անձուկ հովիտս Սարոսի եւ Ջահանայ, ուրանօր եւ հռչակեալն յայժմուս Զէյթուն վիճակ: Ոչ զսա միայն ` այլ եւ զոր ընդ արեւելս նորին են վիճակք ցԵփրատ գետ ` այժմեան սովորութիւն մերայոց ախորժէ ի Կիլիկիայս համարել. իցէ այսպէս ըստ եկեղե ­ ցա ­ կան տեսութեան, ընդ Սսոյ կաթողիկոսին գոլով իրաւամբք, այլ ոչ ըստ իշխանութեան տեարց Սիսուանայ: Յեղափոխեցան եւ արեւմտեան սահմանք երկրի սոցա, զոր դի ­ պո ­ ղագոյն է փակել նոքիմք Պուլղար լերամբք՝ մինչեւ ի ծովեզրն, ուր սկիզբն կամ աւարտ նոցին: Բայց եւ առ հինսն վէճ էր զայսր կողման սահմանաց Կիլիկիոյ. ոմանց ընդ մէջ Կոռիկոսի եւ Սելեւկիոյ հատանելով, այլոց ձգելով յԱնամօռն հրուանդան, եւ կիսոց անդրագոյնս ` ցԿոռակեսիոն, այժմեանս Ալայա. յորմէ ցԴրունս Ասորւոց ընդ արեւելս կամ ցեզր Հայոց Ծոցոյն ` իբր 200 մղոնք են ուղղագիծ: Սեփականք Հայկականիս Կիլիկիոյ համարէին ոչ սակաւ ժամանակս ` եւ մասունք աշխարհաց Իսաւրիոյ եւ Լիկայոնիոյ. որպէս, Տիանա ( Գիլիսէ - հիսար ), Նիկտէ եւ Առակլի կամ Կիւպիստռա, մինչեւ ի Լարանտա ( Գարաման ), զոր եւ յուսով նուաճման ` կանխէր երբեմն Մեծն Լեւոն խոստանալ ի պարգեւ Խաչակիր ասպետաց դաշնակցաց իւրոց: Վկայէ վասն սորա զուգակիցն իւր մեծութեամբ ` ըստ այլ շնորհաց ` Լամբրունացին Ներսէս, թէ « Ընդարձակեաց զՀայաստանեայս ` թագաւորի Լեւոնի ձեռն, որ ի Կիւլիկեայս եւ Ասորւոց գաւառացն տիրէ, եւ կարողացաւ Երկրորդ Կապադովկիոյ ` յորում մայրաքաղաք Տիանայ »: Սա ինքն դարձեալ Ներսէս տասն ամաւ յառաջ ` յայլում յիշատակարանի ` գրէր վասն Լեւոնի, թէ « Ի սոյն ժամանակս էր իշխող Կիլիկիայ եւ Սաւրիոյ եւ Լերանց սոցին »: Շատասցի այսքանս ի յայտնել թէ ա ' յլ սահմանք էին հնոյն եւ այլ մերոյս Կիլիկոյ:

 

 

 

[1]             Ապուլֆէտա արաբ աշխարհագիր ի սկիզբն ԺԴ դարու՝ զծովային սահմանս Հայոց գրէ ընդ մէջ Աղեքսանդրեկի եւ Կոռիկոսի։