Սիսուան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

4. Բարձրաչափութիւնք

Ստոյգ եւ ուսումնական արուեստիւ ոչ են ճշգրտեալ բարձրութիւնք լերանց եւ այլոց տեղեաց Կիլիկիոյ, այլ հասարակ եւ համեմատական գործեօք, կամ ըստ ական կշռելոյ, վասն որոյ եւ երկբայօրէն ընդունելի է ցուցակս յետագայ, զոր հաւաքեմ ի Չիհաչեֆ եւ ի Քոչի տեղաքննաց. յետինս ` որ ստուգագոյն երեւի ` ի վիե ­ նական ոտս կարգեալ էր զչափսն. յորոշումն երկոցուն հեղինակացն ` զսկզբնատառ անուանց նոցին Չ եւ Ք նշանակեմ. իսկ որ սակաւ ուրեք Պ տառ ` նշանակէ զՊերալ երկրա ­ բան կամ մետաղաբան, որոյ չափք առաւել եւս հաւանելի թուին.

 

 

Չափք (M è tre)

Մերսին. Ք.

4

Տարսոն Ք.

44

Մսիս. Ք.

73

Ատանա. Ք.

43

Սսոյ վանք. Ք.

250

Տիանա. Պ.

900

Լամբրուն. Ք.

1250

--- Չ.

1500

Կուկլակ բերդ. Չ.

1600

--- Պ.

1204

--- գիւղ. Չ.

1505

--- Ք.

1290

--- կապան. Չ.

980

Պոզանդի խան. Չ.

1016

--- Ք.

852

--- Պ.

1540

Փայտեայ կամուրջ Սարոսի. Ք.

1416

Անաշա գեօղ. Չ.

812

Չիֆտէ խան. Պ.

744

Կէնսին. Չ.

1300

Մէզար - օլուգ խան. Ք.

695

Կէօրիւմզէ. Ք.

1296

Պուռնատա. Չ.

1678

Կիւդնոսի աղբերակն. Չ.

1650

Գարլը պօղազ մաղարա. Չ.

1960

--- Ք.

1982

Պուլղար մաղարա. Չ.

2600

Պուլղար մատէն. Չ.

2098

--- Պ.

1615

Պէրէքէթլի մատէն. Պ.

1970

Արփա ուչուրումու, հանքք. Պ.

1116

Կիւլէկ մատէն. Չ.

2111

Հանքք Գզըլ - թէփէի. Չ.

2500

Սունէտէրէ. Ք.

1583

Հովիտ Իւչթէփէի. Չ.

3000

- Գար կէօլիւ. Չ

2500

- Կուսկութայ. Չ

2200

Ուսկուհան պէլի. Ք.

990

Հաջին լեառն. Չ.

1900

Գըրլան պօղազ. Չ.

1378

Հորտուն լերին քամակ. Ք.

721

Գարա - սիվրի արօտք Ք.

1512

Չօշ լեառն. Ք.

2384

Եըլան լերինք Պ.

1416

Նուր լեառն Ք.

877

- Ըստ այլոց

716

Հաւտէ լեառն

608

 

Քոչի ` զյոգունց եւս լերանց, հովտաց եւ աղբերաց բարձրութիւն ` բոլորական թուօք նշանակէ յաւստրիական ոտնաչափս, զոր անդէպ համարեալ վերածել ի բուն Չափս, կարգեմ ըստ նմին. ծանուցեալ միայն զի ոտն վիենական է 0, 3161 Չ. իսկ ոտն Բարիզու ` որով յաճախ վարիմ ի գիրս ` է 0, 3243 Չ.

 

 

Ոտն վիեն.

Մէտտէսիզ ( լեառն )

11000

Չօպան գույու. Արփալըգ.

10800

Չէօք քէօփրիւ

10500

Քօշան. Կէյիկ թէփէ. Իւչ թէփէ. Պայմագ. Ճօյսին.

10000

Գարկա տաղլարը. Ուզունկի տաղլարը. Գարադաշ.

9000

Րիւզկեար տաղ

9600

Տէլիկ գայա

9500

Քօշան լեռնանցք.

9400

Գար կէօլիւ.

8800

Գզըլ թէփէ աղբիւր

8500

Քէչի պէլի աղբիւր

8600

Չայըր - կէտիկ լեռնանցք

8450

Պուզ գայա

8300

Դաշ օլուգ

8100

Համզալը եայլա

8000

Գօնագ

7850

Մէյտան

7600

Չիտէմ կէօլիւ լիճ

7300

Դաշ օլուգ աղբիւր

7200

Տէվէ թէփէ

7100

Գուլէ Տաճիկ

7000

Մատէն թէփէ

6700

Կիւլէկ մաղարա - պունար ( աղ ­ բիւր )

6600

Կուլուկ ? աղբիւր ի Կուսկութա

6500

Հիւսէին աղա աղբիւր ի Գարլը պօղազ

6250

Դանսիդ գալէ ( Տանձուտ ?)

5800

Էրճէ - կէտիկ

5500

Էլմալը օլուգ աղբիւր

5250

Սու - նէտէրէ աղբիւր

4900

Անաշա աղբիւր

4150

Աղբիւր Կուկլկայ կապանի

3200