Սիսուան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

5. Լիճք

Կատարաբերձ կազմակերպութիւն լեռնաստանին Կիլիկիոյ ` հարկ է թէ չտայր ասպարէզ ընդարձակ բարձրատափից եւ լեռնադաշտաց, որով եւ ոչ լճաց մեծաց, որպէս յԱլպեայս Հելուետաց կամ Հայոց Մեծաց. փոքունք միայն եւ խորք երեւին ուրեք ուրեք լճակք ի վերնագոյն սահմանս, որպէս ամբարանոցք հալից ձեանց եւ գուբք զովագինք. այսպիսիք են յիշեալքն ի վերոյգրեալ ցուցակի լերանց, երկուստեք Քօշան լերին մի մի լիճ. յարեւմտից ` Գարա կէօլ յ ’8000 ՛ բարձու, իբրեւ խոր աւազան ի քարաժայռս, որոյ չերեւի ելեւմուտ ջրոց. յարեւելից ` Քօշան կէօլ հաւասար բարձրութեամբ, այլ նուազագոյն տարածութեամբ եւ խորութեամբ, զի եւ ցամաքի իսկ ամարանի։ Գար-կէօլ, փոքր լճակ, ի միջին գահաւանդի, ի հարաւոյ Քէչիպէլի լերին. ի սորա հարաւոյ ելից ի Հս. Կիւլէկ մաղարայի կապարաբովուց ` Չիտէմ կէօլ, 7300', որ եւ Սաֆրան կէօլիւ կոչի, այսինքն է Քրքմոյ լիճ: