Սիսուան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

33. Լուլուայ բերդ. Ասկուռաս բերդ

Առ բովանդակել զամենայն առ ի նախնեաց մերոց ծանօթացեալ մեզ վայրս ` ի նահանգիս Լամբրունի եւ ի կողմանքս Գահուց Կիլիկիոյ, հարկ է խնդրել յարեւմտակողմն Լամբրունի, ոչ գիտեմ ո՛րքան վերանալով ընդ հիւսիս, այլ ոչ շատ հեռի, զի եւ մերձ ի Տարսոն ասի ի Բիւզանդացի պատմչաց [1], հուպ ի սահմանս անջրպետաց լերանց Կիլիկիոյ եւ Իսաւրիոյ, ի բարձրաւանդակ վայրի, եւ «’ ի գլուխ Դրանն Կիւլիկոսի » ( ըստ Լամբրունեցւոյն ), զմիւս եւս ամրագոյն բերդորէից նահանգիս, զկոչեցեալն Լուլու, Λουλου, անդստին յիններորդ դարէ, եւ Լուլելս յԱրաբաց. իսկ ի մերոցս յաճախ հոլովմամբ բերդն Լուլուայ, եւ դուն ուրեք Լուլուա իբր անհոլով: Զառաջինն յիշի յամի 832, յորում Էլ - Մամուն ամիրապետ եւ որդիք իւր Մոթասսէմ եւ Ապպաս պաշարեցին զայն ` աւուրս հարիւր, եւ ոչ կարացին առնուլ, եւ յանձնեցին յՕճաիֆ ոմն պնդել զպաշարումն. այլ շինականք սովեալք եւ պաշարեալք ` յարձակեալ կալան զնա, եւ զզօրսն հալածական արարին, որոց հետամուտ լինէր եւ կայսրն Թէոփիլոս. բայց դարձ արարեալ ամիրապետին ` զսա հալածեաց եւ զտեղին նուաճեաց. զայս նշանակէ եւ մերս Վարդան ` յասելն. « Եւ Մամուն էր ի կողմանս Յունաց զամս եօթն, եւ առնոյր զանհպելի ամուրն Լուլուայ »: Բազում անգամ բռնաբարեալ ` մերթ ի ձեռս Արաբաց անկանէր եւ մերթ ի Յունաց, մերթ աւերեալ եւ մերթ շինեալ. որպէս եւ յետ կիսոյ Թ դարու ` յաւուրս Գ Միքայէլի կայսեր ` վերստին նորոգեցին եւ ամրացուցին, եւ կարգեցին ի նմա պահապանս նշանատուս հրով, որք զարշաւանս Արաբաց ազդ առնէին, աստուստ նշանելով ի դիտանոցն Արգէոս լերին Կեսարիոյ, եւ անտի յԻսսամ ? լեառն, եւ այսպէս մի ըստ միոջէ ` ի հրանշան դիտակս լերանց, որոց ութերորդ ի Լուլուայ ` էր բլուրն Ս. Աւքսենտեայ մերձ յարքայանիստն Կ. Պօլիս, յորմէ ազդէր նշանն ի պալատն կայսեր [2]: Արաբացւոց վերստին նուաճեալ զԼուլու ` առաւել եւս ամրացուցին, անտուստ անկասկած ասպատակ սփռելով ի շուրջ սահմանս. վասն այնորիկ ամենայն ջանիւ եւ ուժով գուն գործեալ Վասլի կայսեր ` ի միջոցի 875-8 ամաց, թափեաց ի նոցանէ. զայն տեսեալ, ասէ Պատմիչն ( Կեդրենոս ), անձնատուր եղեւ եւ Մելւուս բերդ, թերեւս Մոլեւոն: Ի սկիզբն ԺԲ դարու ընդ այլոց կողմանց Կիլիկիոյ ` Բրինձն Անտիոքայ ունէր եւ զվիճակ Լուլուայ, պայմանագրով Ալեքսի կայսեր [3] յամի 1108: Ոչ գիտեմ թէ յիշիցի՞ յայնմհետէ Լուլու ի պատմութեան Բիւզանդացւոց. զի եւ ի տկարանալ ամիրապետացն ` ոչ եւս ըստ առաջնոյն կարեւոր համարէր տեղին. զոր յետ երից դարուց, վկայէ Լամբրունեցին, եթէ աղարտեալ եգիտ, եւ «’ ի բազմաժամանակեայ յամայութենէն մարդաբնակ արար մի յեղբարց նմոց, Շահնշահ. եւ զկործանեալ շինուածն Յունաց յԻսմայելացւոց ` շինեաց ամրագոյն. եւ ընդարձակեաց նովաւ զՀայաստանեայս ` թագաւորի Լեւոնի ձեռն եւ նովաւ կարողացաւ Երկրորդ Կապադովկիոյ, յորում մայրաքաղաք Տիանա, արտահանեալ զնորաշէն ամուրն, ի փառս Քրիստոսի եւ ի զօրութիւն քրիստոնէից » ։ Զայս գրէ Սուրբս յամի 1196, յորում ծայրաքաղ արարեալ զգիրս Օրինադրութեան Բիւզանդացւոց ` թարգմանէր «’ ի հելլենացի մատենէ ». եւ դառնայր յաթոռն Տարսովն ` յղկել « զթարգմանեալն աստ գրչութեամբ », եւ աւանդել Հայոց: Յայտ լինի ի բանէս ` զի յառաջ քան զԼամբրուն նուաճեալ էր բերդն Լուլուայ ընդ ձեռամբ Լեւոնի, յորոյ թագադրութեան ` հանդիսակից գտաւ եւ Շահնշահ, յամի 1199: Յետ քսան ամաց ` ի ծերութեան եւ ի հիւանդութեան թագաւորին, յորժամ ոչ կարաց անձամբ ելանել ընդդէմ Քէյքաուզայ սուլտանին Իկոնիոնի ` որ պաշարէր զբերդն Կապանու, եւ ոչ կարացեալ առնուլ ` յաջողէր ըմբռնել զԿոստանդին եղբօրորդի Ս. Ներսիսի, եւ զմիւս Կոստանդին՝ որ յապայն արքայահայր, Լեւոն յետ իբր ամի եւ կիսոյ ` առ ի թափել զնոսա ի գերութենէն ` եթող ի սուլտանն ընդ այլոց ինչ տեղեաց եւ զբերդն Լուլուայ, եւ ազատեաց զիւրսն: Յետ այնր ոչ յիշի տեղիդ ի պատմութեան մերում, այլ ոչ օտար թուի կարծել ` եթէ ի բարձման տէրութեան սուլտանացն ` յաշխարհակալութեան Թաթարաց ` որք թողուին ի Հայս զսահմանորդ տեղիս, դարձեալ իցէ եւ Լուլուայ առ սոսա: Յետ իբր վաթսուն ամաց բարձման թագաւորութեան մերոցս ` յիշատակի բերդս այս առ ճանապարհագրի միոյ Փռանկի, ( Պերդրանտոն, Bertrandon De la Broquière), որ գալով ի կողմանքս, անցեալ ընդ Կապան եւ ընդ լեռնահովիտս ` յարեւմուտս կոյս, դիմելով ի Լարանտա, եկն եւ ետես զբերդս զայս, զոր կոչէ Լեւէ, Lève, ուր եւ Գարաման իշխանն կարգեալ էր բաժտուն, եւ յանձնեալ ի Յոյն մի, որում տուեալ երկուս ( տուգադ ) դահեկանս ` ետ բանալ զպահակն եւ էանց: Յետ քառասնից եւս ամաց ի մարտնչեալ Օսմանեանց ընդ Գարամանն, Մուսդաֆա որդի աշխարհակալին Մէհէմմէտի Բ եւ Ահմէտ փաշայ ` պաշարեցին եւ զամուրս զայս բերդ, զոր ժամանակակից ճանապարհագիր Վենետկեցի կոչէ քաղաք քաջամուր. Una città fortissima nominata Lula. պահապանքն քանզի անփորձք էին որոտմանց հրետից, պակուցեալք, անձնատուր եղեն, եւ խոշտանգեցան ի Մուսդաֆայէ. որոյ կարգեալ անդ այլ պահապանս ` մեկնեցաւ գնալ յԻկոնիոն [4]:

Առաջին տեղի յայնկոյս պահակին ` յառաջ քան զժամանելն յԱռակլի, յիշէ նոյն ճանապարհագիր ` բերդ մի Ասերս անուն (Asers), խեղաթիւրեալ անուն որպէս նախագրեալն Լուլուայ. եւ թուի ինձ մի ի գլխաւոր եւ մեծիշխան բերդորէից աշխարհիս ի պայազատութեան մերազգեացս, եւ հանգոյն առաջնոյն ` ի Յունաց բիւզանդացւոց մնացեալ. այն է բերդն Ասկուռաս, յաճախ ի հոլովականն գրեալ Ասկուռսոյ ` ի սակաւ յիշատակսն: Զուգադէպ գտանի սա Պապեռօնի եւ Լամբրունի, նախ քան զՌուբինեանս ` ունակութեամբն եւ բնակութեամբ ի Հայազարմից Նաթանայէլեանց, ոչ գիտեմ յորմէ՞ գաւառէ Մեծաց Հայոց գաղթելոց, միայն զի յարեւելից կողմանէ ասին, ուստի եւ Հեթմեանքն. եւ հանգոյն սոցին յարեալք ի Յոյնս եւ սպասարկուք նոցին. վասն որոյ եւ նիզակակցեալք ընդդէմ Թորոսի Բ [5] ի պատերազմին Մամեստիոյ, եւ գերի վարեալք ի նմանէ ընդ Օշնի եւ ընդ զօրավարացն Յունաց, եւ ըստ նոցին օրինակի փրկանաւորեալք: Ոչ յիշին զարմք Նաթանայէլեանց, այլ հանգոյն Ապլղարիպայն երեւին նուազեալք, եւ Հեթմեանց պայազատեալ զտեղին. որոյ տէր ի սկզբան թագաւորութեան Լեւոնի՝ էր Վասակ հայր Կոստանդնի արքայահօր, անդստին ի 1165 ամէ. զատ յայսմ նուագէ ` ի պատմութեան յիշի անագան ուրեմն յամի 1316 ա ' յլ տէր Ասկուռասայ ` Սմբատ մարաջախտ, որ էր միանգամայն եւ տէր Պինակ բերդի: Զսա եւս ` քանզի միանագամ եւեթ յիշի հարեւանցի ` եւ անծանօթ է մեզ դրիւք, յիշատակեալ աստանօր ` յանձն առնեմք ապագայից քննութեան:[1]             Լը Պոյ, Պատմ. Բիւզանդական Կայսերաց, ԺԳ, 91 ։

[2]             Ընդ մէջ Իսսամայ եւ բլեր Ս. Աւքսենտեայ՝ միւս չորեքեան դիտանոցքն կոչին Եգիալ ?, Մամանդ, Կիրկոս, Մոկիլլոս։

[3]             Ըստ Աննայ Կոմնենայ յԱլեքսիատն, ԺԴ։

[4]             Անճիոլելլոյ. Angiolello, presso Ramusio, II, 66.

[5]             Վահրամ վիպասանէ.

« ԶՆաթանիլեանքըն ժողովեալ

Որ յԱսկուռաս էին տիրեալ.

Զի Հայկազնի իշխանք սահեալ

Յարեւելից՝ առ կայսր եկեալ,

Եւ ընդ նորին լըծով մըտեալ,

Եւ ի նմանէ պատիւ գըտեալ ». եւ այլն։