Սիսուան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

 

43. Ջերմաջուրք. Չիֆտէ - խան. Էլխօճա գետ. Պուլղար - մատէն կապարահատք

Երիւք մղոնօք եւս յարեւմտից կուսէ Փայտեայ  կամրջին, յահեակ գետեզեր Պոդանդեայ ` կամ Ջերմուկքն Ըլըճա [1], ի խոռոչի ուրեք, եւ հոսին ի խաւիխաւ հերձաքարուտ տափարակի, առ ստորոտովք պորփիւրեայ լերանց: Ծանօթ էր տեղիս եւ առ Հռովմայեցւովք. ի հռչակաւոր ճանապարհացուցի նոցին ` որ Պեւտինգերեանն կոչի, կարգի տեղիս այս յառաջ քան զՊոդանդոն իջեվան, Ջերմաջուրք անուանեալ, Aquæ calidæ, հանդերձ նշանակաւ  բաղանեաց, որ եւ յայտ առնէ զախտահաւակ բնութիւն ջուրցն, վկայեալ եւ ի յետնոց: Փռանկ ուղեւորն  Պըլոն ` յամի 1548 անցեալ ընդ այն ` նման գտանէր զջերմուկն եւ զաղբերավայրն ` ծանօթ ջերմըկի հայրենեաց իւրոց Գլերմոնի, բնական կամրջաւն ի տոփաքարի [2]. այլ ի նորումս՝ Տէվիս նման գտանէ ջերմկաց Էս - լա - Շաբէլի: Կամարայարկ է այժմու բաղանիքն, իբր 40 ՛ երկայն, 24 ՛ լայն եւ 6 ՛ խոր աւազանաւ, յոր մտանէ ջուրն 33° Ռէօմ. ջերմութեամբ ` ընդ անկիւն մի, անհոտ, անհամ եւ անմրուր: Առ սահմանօքս կարգեալ էր Օսմանեանց պահակս եւ մարտկոցս յԵգիպտական պատերազմին ` ընդդէմ պատրաստութեանցն Իպրահիմայ, որք փոքր մի ի ստորեւ սկսանէին: Մղոնաւ կամ սուղ աւելի ի Հր. Մ. գետոյն յանկեան խառնրդոցն ընդ Էլէօճէլէ կամ Էլխօճա գետակի ` որ յաջմէն եւ ի հարաւոյ, կանգնեալ է հին իջեւանատեղի կամ հանգրուան Չիֆտէ խան կոչեցեալ. յ ’744 Չ. բարձու. Chefete-camp գրեալ ի Պօղ - Ղուկայ ի սկիզբն ԺԸ դարու. երկու խանք կամ կարաւանատունք էին անդ, վասն այնորիկ էառ զկոչումնդ: Աստանօր Ֆիշէր զօրապետ գերմանացի հաստատեաց ամրոցս ի պէտս Օսմանեանց ընդդէմ եգիպտական բանակին, պատնիշափակ արարեալ զձորամէջն եւ զերկուստեք բարձունս, յորս եւ բաղխոցս կանգնեաց, արկեալ եւ կամուրջ ի վերայ գետոյն. քանզի անձուկ եւ դժուարագնաց կածան է տեղին, եւ աստի ցկամուրջն Սպիտակ ( Ագ - քէօփրիւ ), ձորն ` միայն 110-200 Չ. լայնութեան ունի: Ընդ մէջ Չիֆտէ - խանի եւ Փայտեայ կամրջին բաղխեցան (15 հոկտ. 1832) Օսմանեանք ` որոց առաջնորդէին Ալիշ փաշայ Իկոնիոնի եւ Սատըգ փաշայ Տարսոնի ` ընդ Եգիպտացիս, եւ յետս նհանջեցան ի բուն բանակի իւրեանց յՈւլու գըշլա, եւ զայն եւս լքեալ ընկրկեցան մինչեւ յԻկոնիոն: Ի ժամանակի յիշեալ պատերազմին ` անցանելով ընդ Չիֆտէ - խան հռչակաւորն յապայն Մոլդքէ ` գրէր այսպէս. « Մեծ ժրութիւն կենաց էր անդանօր. երկոքին իջեվանքն մերձ ի կամուրջն՝ նորոգ կազմեալք ` պատսպարէին զգործաւորսն պարապեալս ի ծածկել բլուր մի տափարակ, որ նշմարիւր ի բացեայ ի ստորեւ ձորոյն. հնչէին լերինք ի կոփիւնս կացնոյ փայտահարին եւ ի դրդիւն թաւալման կոճղեաց բարձրաբերձ եղեւնեաց: Այլ յայսմ տեսարանի գործօնէութեան ` ի զուր որոնէի զգործավարն ». իմա զնոյն ինքն զՖիշէր, որ ջերմամբ տագնապէր յիջեւանին: Գետակս որ առ Չիֆտէ իջեւանաւ խառնի ընդ Դարպասայ՝ յոմանց կոչի յանուն գլխաւորի լերանց կիլիկեան Գահու ` Պուլղար, յայլոց Ալակուկա [3] կամ Էլխօճա [4], յանուն երկուց փոքր գիւղից որք կոչին Վերին եւ Ստորին Ալէօճէլէ, եւ թուին Ալաճալը, կամ Ալի Հօճա [5], կամ Հաճի Ալի [6]. եւ յարեւմտից դառնայ յարեւելս զուգահեռական իմն բարձրաբերձ լերանց պարուն, ընդ զառ ի վայր իջանելով ուժգին ընթացիւք, եւ հոսանս եւ ջրվէժս գործելով, ընդ խորաձոր գաճային եւ կրային դեղնորակ գետնոյ, զոր ուրեք ուրեք ընդմիջեն խարակք պորփիւրեայք, օձաքարեայք եւ երկդիմակք (amphiboliques). եւ մղոնաչափ մի եւեթ ի բացեայ ի հիւսիսոյ բերանոյ Հորոս գետակի ` թափի ի Դարպաս ( Չագըտ ): Ի միում յերկոցուն գիւղիցդ կարծեմ զմնացուած  չքնաղ բիւզանդեան եկեղեցւոյս, զոր յ Ալաճա գեղջ Տաւրոսի ` ասէ Լանկլուա, եւ ոչ նշանակէ յորում կողման:

 

 

Հնագոյն եւ նորանշան եւս մնացուած  վաղեմի ժամանակաց եւ ազգի անծանօթի ` ցուցանէ արձանքանդակ մի [7] ի քարաժեռի մերձաւոր լերին միոյ, որ եւ յաւէտ նշանագիր երեւի քան ձայնագիր:

 

 

Նշանաւոր է եւ այն ` զի Յոյնք ` մերձաբնակք, որք եւ մետաղագործք, ասին հնալուր բարբառ ունել քան զայժմու սովորականն: Անձուկ եւ երկայնաձիգ  է գետաձորն ընդ արեւելս կոյս հակեալ, բարձր եւ քարուտ յոյժ ի վերին ( յարեւմտեան ) կողման, վանս որոյ եւ անփայտ. այլ լեռնական ծաղկօք եւ բուսովք մարթէր  լնուլ զփափագ բուսասիրին, եթէ չէր անագանեալ գալուստ նորա (4 օգոստ. 1853): Ի կանխագոյն եղանակի եկեալ այսր Չիհաչէֆի, հանդերձ այլովք ` նշանակեաց զՈլիւմպեանն անուանեալ գառնադմակիկ (Sedum Olympicum): Միջին եւ ստորին մասն ձորոյն մացառուտ է. ծառոց սահման հասանէ ց ’7000 ՛ բարձրութեան, մեծամեծացն ց ’6500 ՛: Նշանաւոր տեղի եւ բերք ձորահովտիս են ` մեծ Կապարահատքն Պուլղար մատէն, մերձ ի գետակունսն, ուր եւ գեօղ հաստատեալ է Պուլղար տաղ անուն ի 1483 Չ. բարձու, ի հիւսիսային ստորոտս լերինն ` յորմէ բովանդակ պար լերանցն Պուլղար կոչի. եւ է բացակայ 14 բնամղոն յարեւմտից Չիֆտէ - խանի, 30 ի Պոդանդեայ, 36 ի Գարեվախից ( Արփա ուչուրումու ), 52 ի Պահակէն Կիլիկիոյ, 110 ի Տարսոնէ: Որպէս եւ յայլ բովս լերանցս ` հանքն է ածղուտ հողային կապարի, եւ գտանի ի կրային զանգուածի եւ յերկաթային կարմրագոյն կաւի. թուի հարուստ լինել մետաղին ի խորս, որոյ միայն վերին երեսքն պեղեալ են. 13 քանք պեղէին յամի 1866, յութ բնամղոն միջոցի ` ի Պուլղար գեղջ եւ ի Կարմրասար լերին. այլ յառաջն երբեմն ասեն անդրագոյն եւս մինչեւ ի Չիֆտէ - խան, այլ եւ ցՓայտեայ կամուրջն. եւ են դրիւք վերագոյն քան զձորահովիտն ` 300-800 Չ. մերձագոյնն ի գեօղն ` ըստ Չիհաչէֆի ` բարձր է 2096 Չ.: Ամարանի միայն վաստակին ի մետաղսն, ի մայիսէ ցելս սեպտեմբերի. զի սաստիկ է ցուրտ տեղեացն, մանաւանդ առ Կարմիր - սարիւ, ուր երկու քանք են բարձրագոյնք քան զայլսն եւ առատագոյնք: Փոքր ինչ ի հեռուստ հայթայթի  փայտն ` ի պէտս բովուցն, յեղեւնեաց եւ շոճեաց, զի անծառ են մերձագոյն սահմանք կապարահատիցն, եւ այնու գործեն եւ զածուղն: Գործաւորքն ` որպէս եւ յայլ կողմանս ` Յոյնք են, ոգիք իբրեւ եօթանասուն: Յամին 1876 գլխաւոր գործաւորացն էր Գանթարճի Ճորճի ոմն, որ եւ ասէր ( ցՏէվիս ) զտարեկան ծախս պետութեանն վասն հանից կապարի եւ արծաթոյ ` 24, 000 լիրայ օսմանեան, զշահն 50, 000. եւ թէ տրամ մի արծաթ զտելոյ արժէր 32 փարայ, իսկ 32 փարայի կապար ` կշռէր մի հօխա:

Տեսարան կարի ահաւորագեղ ընծայեն սահմանք կապարահատիցս. քանզի հազիւ երեք կամ չորս մղոնիւք ի բացէ կան ի հարաւոյ կուսէ բարձրաբերձ լերանց Պուլղար պարուն, որոց գագաթունք լերկք կամ ձիւնապատք ` այլ կողք ոչ յոյժ դժնեայք երեւին. իսկ միջոցն ` հովիտ գետոյն ` յոյժ զուարճալի եւ դալարաւէտ, ուր եւ բնակութիւնք ցրուեալք ի միջի պուրակաց մայրեաց եւ մարմանդից: Լերինքն ` անմատոյց թուին ի հիւսիսային դիմաց անտի ` որ հային ի քանսն, այլ ի հարաւոյ կուսէ ելանելի է եւ բարձրագոյնն անգամ Մէտտէսիզ, ընդ ճանապարհ Կիւլէք մաղարայի, ընդ Ձիւնալիճն ( Գարլը կէօլ ), Պաշ - օլուգ եւ Քէչի - պէլի, եւ ընդ Եռագագաթն ( Իւչթէփէ ). ընդ այս ` ճանապարհ արար եւ ել ի լեառնն ` Քոչի բուսաբան, ի 29-30 յուլեայ 1853 ամի, որպէս եւ յառաջ քան զնա ` սպայն Ռուսսէկէր. եւ եգիտ զհիւսիսակողմն լերինն վախուտ ց ’2000 ՛ ի ստորեւ ձիւնապատ, եւ ուրեք ուրեք սառնապատ, մանաւանդ առ աղբերբն ` որ բղխեալ ի միջոյ ձեանց հոսէ եւ պաղի: Սուղ ի ստորեւ գագաթան լերինն ` որ ի հարաւային կողմանն է, եւ յոյժ հերձակտուր խիտ ապառաժ կրային, զառաջինն եգիտ զբոյսն Հելտրայխիա. յորմէ ոչ կարի ստորեւ ի 11, 000 ՛ բարձունս երեւեցան ի սորս ժայռիցն ` Խազիրան մաշկեւոր, * Ծնուկ (Ajuga Chia), եւ վերագոյն եւս ` Եւնոմիա կարմրորակ, որոյ միւս եւս այլ տեսակ սուղ ինչ ստորեւ. եւ բարձրագոյն բնաւից ` Վառվռուկ արծաթածիլ (Alyssum argyrophyllum): Յայտ է թէ յոյժ մեծասքանչ եւ ընդարձակ է շուրջ տեսարանն ի գագաթանց այսպիսւոյ լերին. որոյ առընթեր ` յարեւելից ` ամբառնայ 300 ՛ սրակատար բրգամբ Չօպան-գույու? լեառն ` սուղ ինչ պակաս բարձրութեամբ քան զայն, եւ երեւի ի Տարսոնէ. սմա ընթերակից է լայնակողմն Արփալըգ եւ հաւասար բարձրութեամբ, իբր 11, 000 ՛: Ի հարաւոյ կուսէ նշմարին բովանդակ զառիվայրեալ աստիճանաձեւ գահաւանդքն ` մինչեւ ի դաշտավայր երկիրն եւ ի ծովափունս: Ի հարաւոյ գերածայրեալն Մէտտէսիզի ` ամբառնայ Եռագագաթն այն ( Իւչթէփէ ) լեառն 10, 000 ՛, լայնատափ եւ ապառաժուտ, յահեկէ ունելով զ Դաշ-օլուգ, եւ յաջմէ ` զյոյժ դժնդակ քարաժայռն Թէք-գայա ( Միաւոր սար ), ապաւէն քօշից. եւ մի ըստ միոջէ լերինք եւ լեռնակք ` զորս յիշեցաք ի հովիտս օժանդակաց Կիւդնոսի, եւ ապա անտառքն եւ պուրակք, եւ ի ստորեւ ` դաշտն լայնածաւալ, եւ ծովն իսկ. յորում մարթ է զուգադիտակաւ եւ քաջասուր աչօք իսկ ` նշմարել եւ զԿիպրոս կղզի ` իբրեւ տախտակ մի սեաւ: Ի հարաւոյ արեւմտից ` նշմարին անտառք Լամբրունի, եւ արեւմտագոյն եւս լիճ մի: Հիւսիսակողմն ` զառաջինն վախս եւ անդունդս ահաւորս երեւեցուցանէ, եւ սառնամած կամ ձիւնապատ հովիտս, յորս հանապազ մռնչեն մրրիկք. դուն ուրեք ի համասփիւռ սպիտակութեան ձեանց վերամբառնան թխակատար քարաժայռք. բայց հեռագոյն եւս ` յերեւան գան կոհակաձեւ դարեւանդք մերկք եւ լերկք, պէսպէս այլատարազ կերպարանօք. նշմարին եւ հետք սահանաց ջրոց յերեսս քարալերանց, որք ի հալս սառնամանեացն ` անշուշտ հրաշատեսիկք եւ հեշտալիք են. այլ ի նուազել ջուրց եւ ի զօրանալ տօթոյն ` դարձեալ անապատանայ տեսարանն, եւ միայն շնորհաւոր երեւի Կարմրակասարն եւ սահմանք կապարահանից Պուլղարայ: Յայսմ կողման ` զուգահեռական մեծի լեռնապարուն ձգի ցածագոյն պար մի 7-800 ՛ բարձրութեամբ ` յարեւելից յարեւմուտս, ժամաչափ լայնութեամբ եւ վեց ժամուց երկայնութեամբ: Անդր քան զայս ձգտեալ աչաց ընդ արեւմուտս ` ի սահմանս Առակլեայ ` նշմարեն զայգիս եւ զպարտէզս Պոռ քաղաքաւանի, իբրեւ կուտակս ինչ սեաւս, եւ ընդ հիւսիսի ` զձիւնափայլ կատարս Գամրականն Արգէոսի եւ լիճս երկուս: Յարեւելից հիւսիսոյ տարածանին պարակիցք Պուլղարայ Ալլահ - տաղ լերինք, գերածայրեալ գագաթամբ Ապիշ լերին, յորոյ յարեւմտից ` սահմանք են Պէրէքէթլի - մատէն մետաղաց, հանդերձ այգեօք եւ պարտիզօք: Ի կենդանական սեռից ` լեռնաքնինն միայն զարծուիս եւ զանգեղս յիշէ ի բարձունս Մէտտէսիզի, եւ ծառկոտոտ հաւ (pic) մի ` ի վերին խոռոչս նորին. իսկ ի բուսականացն ` բազում ազգս. որպէս, յանցամէջս ձեան ` Ասփուր դալար (Calamintha florida) անուշահոտ եւ կարմրերփեան, Մեկոն պարսկական (Papaver persicum Lindley) ի քարածերպս ` եռոտնաչափ բարձր, Դժնիկ կամ յակրի սրատերեւ (Rhamnus cornifolia), Կոծոծ (Acantholimon) երկտեսակ, մին գեղաշնորհն համարեալ (Acath. Venustum, տես յէջ 21 ). ի քարաժեռս հարաւակողմանն ` Դաղձն կիլիկեան (Nepeta Cilicica), Աւազուկ (Arenaria Kotschyana), եւ Մունբիա գնտահոծ (Munbya conglobata). ի քամակս եւ տափս, Սեաւկեղեւի կիլիկեան (Scorzonera Cilicica), վայրի ցորեան (Agropyrum repens), Վարսկատար (Pterocephalus), Բզնածարիր (Hieracium Pilosella) եւ Քոսքսուկ: Առ աղբերօք ` Մկնականջ փոքրագլուխ (Myosotis microcephala), Կորնգան, Հզօրի (Potentilla), Խառածաղիկ նկուն, եւ այլն: Ի քարաժայռս հիւսիսակողման Եռասարին ` Ակրկարհա ծաղկեալ, Ճլելեկ երկտեսակ, ատամնատերեւն եւ պտղաբերն (Silene odontopetala եւ fruticulosa) գեղեցիկ Պորտնուկ (Omphalodes Luciliæ) Հզօրի գեղաղէշ (Potentilla speciosa) եւ այլն: Ի հեղեղաքարուտս Մէտտէսիզի ` Սիսեռն սիզատերեւ (Cicer pimpinellaefolium), Խոզելընդի լիբանանեան (Scrophularia libanotica), եւ այլն: Ի ծերպս քարանց ` Զամբուռ, Վերոնիկ սանդրաձեւ (Veronica pectinata), Աբարբիոն խիտ, Քօշմօրու ծանծաղ (Hypericum crenulatum) մինչեւ յ ’9500 ՛ բարձրութեան եւ այլն:

 

 

[1]             Էյնզուըրտհ ( Բ. 73) յանցանելն ընդ այս, ի 27 նոյեմբերի, 1833, կամեցեալ ըմպել ի ջրոյն՝ գիտաց զի ջերմուկ է։

[2]             Bains de l'Alyre կոչին ջերմուկք այն Գլերմոնի։

[3]             Էյնզուըրտհ, Բ։

[4]             Քոչի։

[5]             Ֆիշէր եւ Չիհաչէֆ։

[6]            Ֆիշէր եւ Չիհաչէֆ։

[7]             Տես յէջ 136 ։