Սիսուան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

60. Կաստաղօն վանք. Կարմիր լեառն. Գեօղք

Արժան է առ Վահկայիւ կարգել եւ զյիշատակ Կաստաղօնի, որ թէպէտ եւ ի սկզբան պայազատութեան Ռուբինեանց մի ի կարեւորագոյն տեղեաց կալուածոց նոցին էր, այլ յապայն իսպառ զանխլանայ, որպէս եւ յայժմուս. եւ էր անդ անշուշտ ուխտ վանական յառաջ քան զտիրապետել նոցին, զոր եւ ընտրեցին յիւրեանց հանգստարան. քանզի ` եւ ըստ վկայութեան Մատթ. Ուռհայեցւոյ. « էր մերձ ի յամուր բերդն որ ասի Վահկա, ի լեառն Տօրոս ». ուր առաջին տիրող այնր բերդի Կոստանդին `

« Արդ ի Քրիստոս հանգուցեալ,

Ընդ Ռուբենի հօրն իւր եդեալ,

Եղեն ի սուրբ ուխտըն թաղեալ,

Որ Կաստաղօն էր կոչեցեալ »:

Սակաւ ամօք յետ մահուան Կոստանդնի (1099), անդ թաղեցաւ յամի 1105 եւ մեծ ճգնաւորն Մարկոս, որ վաթսունեւհինգ ամս խոտաբուտ լեալ էր ի կողմանս Կոկաց:

Անուն տեղւոյն այսպէս գրի յամենայն պատմչաց ` յաճախ օ տառիւ քան ո, միայն ի Յայսմաւուրս ուրեք գրեալ է Կաթսաղաւն: Ըստ դրիցն մերձ վկայեալ Վահկայի, ( որպէս եւ ի դէպ իսկ էր լինել, վասն չեւ եւս ի խոնարհ ընդ հարաւ կոյս արկանելոյ զձեռն իւրեանց՝ իշխանացն թաղելոց ի նմին ), զարմանաց թուի յետոյ աթոռ լինել եպիսկոպոսացն Անազարբայ, որ ոչ սակաւ փարսախօք հեռի է ի Վահկայէ. որոշակի անուանէ արքունի Պատմիչն յելս ԺԲ դարու « զ Կոստանդին արքեպիսկոպոս Անարզաբոյ եւ առաջնորդ Կաստաղօնին ». թէպէտ ոչ այլ ոք այսպէս յիշի յետ նորա, բայց միայն Յակովբ եպիսկոպոս Կաստաղօնի ի կէս ԺԳ դարու, յորոյ յորդորմանէ ` վերնագրէ Մխիթար Սկեւռացի ` արարեալ զբանն վասն պատրիարքական աթոռոց: Ոչ կարեմ ստուգել ` թէ արդարեւ հեռաւո՞րս այս վանատեղի ` էր աթոռ կամ կալուած Անաւարզեցեաց, եթէ այլ տեղի համանուն մերձ ի քաղաքն. քանզի եւ էին իսկ ի հնումն երկու Կասդաբալա, (Καστάβαλα), քաղաքք, մին ի մէջ երկրեայս Կիլիկիոյ եւ թեմ մետրապօլտին Անազարբոյ, որ յամենայն թեմագրաց նոցին նշանակի, եւ ճանաչի արդ Գասդալ գեօղ ի Մ. Հր. Անազարբոյ, երկու կամ երեք փարսախաւ հեռի. միւսն առ Տօրոս լերամբք, ոչ հեռի ի Տիանեայ. յետինս այս չէ անպատշաճ սահմանաց Վահկայի:

Ի սոյն սահմանս յիշի ի մերայոցս Սինանլը գիւղ 20 տամբք: Ի հարաւոյ Վահկայի առ Պէլէնիւ գետակ մի նշանակի խառնիլ ի Սարոս յահեկէն ( յարեւելից ), զոր զսպէ ի հարաւոյ Քէրէս կամ Քիրէզ լեառն, յոր անուն եւ գեօղ, եւ այլ քանի մի գեօղք յայսմ կողման, որ ընդ մէջ է Սսոյ գաւառին ` ի հիւսիսոյ, եւ Հաճնոյ ` ի հարաւոյ, եւ սմին կարծեմ վիճակեալ: Մի ի գեօղիցն մերձ ի լեառնդ յիշեալ ` ի վերայ հասարակաց պողոտային որ տանի յերկոսին քաղաքսդ ` է գեօղն Թափան, կամ Թափան-օղլու, որում մերձ Թօփաքդաշ, հովոցք եւ արօտք Քօզանեանց, ուր տաւաղեալ էին յամի 1865 ի դիմելն Օսմանեանց ի վերայ նոցա: Մերձ ի Թափան նշանակին եւ Թէնքէրլի յարեւմտից կուսէ, Թօքմալը? եւ Դաշ-քէօփրիւ ի հարաւոյ: Ի Թափան ` աշխարհահամարն օսմանեան գրէ 267 Հայ բնակիչս, 726 մահմէտականս: Ժամուք ինչ վերագոյն ` վտակ մի խառնի ի գետն, անցեալ ընդ սօսաւէտ սահման, վասն որոյ եւ Սօսեաց գետ կամէր անուանել բուսախոյզն Քոչի, անցանելով ընդ այն ի սկիզբն մայիսի (1859), եւ նշանակէ ազգս ինչ հասարակ բուսոց եւ սոճիս բերիականս ( Հալէպի ). ի միջի նոցին եւ այգեաց ` սփռեալ էին տունք գեղջ միոյ յաջմէ ջրոյն, եւ այլ գեօղք մօտ եւ հեռի. առ որովք ամբառնայ լեառն կրաքարուտ Ոսկուհան ` նշանաւոր անուամբ, որոյ սահմանք աղիւսագոյն կարմրահող են, եւ աճեն ի նոսին քօշմօրուք դափնետերեւք երկոտնաչափ բարձրութեամբ, զոր Գարա-րիշան կոչեն տեղացիք: Են ի նոյն կողմանս եւ լեռնաբլուրք հրաբղխեայ կերպարանօք: Մերձ ի գետեզրն ( Սարոսի ) է գեօղն Կէրէճիկ?, յորմէ ոչ հեռի կամուրջ փայտեայ շինեալ յՕսմանեանց ի ժամանակի եգիպտական պատերազմին, իբրեւ 50 Չ. երկայն: Իսկ ի հիւսիսոյ Պէլէնի եւ Վահկայի եւ յաջմէ գետոյն ` գեօղք նշանակին Թիւլիւտիւ?, Դաշ-տիպի [1], Կէրզ, Կիւլլիւշէն. ի յետնումս ` որ իբր երիւք մղոնօք եւեթ հեռի է ի քաղաքէն, ըմբռնեցաւ Եուսուֆ Քօզանեան ապստամբն (1865), մինչ եկեալ էր ապստամբեցուցանել զգիւղականսն, եւ դաւեցաւ ի նոցանէ: Յելից սոցա եւ գետոյն եւս ` է Հուտ կամ Քուտ գիւղ, ուր դադարէր ցեղապետ Գարսանտլը Աֆշարաց ` Սամուր կամ Սամարա պէկ, ձմերոց ունելով զՊէլէն, յամի 1836, ի գալ ի քննութիւն կողմանցս Ռուսսէկէր երկրագէտ սպայի (11 օգոստ. ). յայց ել նմա եւ Դեսիէ տեղագիր ` ի նմին ամի սակաւուք յառաջ (22 յունիսի ), մերձ ի սոյն սահմանս. զորս եւ յոյժ գեղեցիկս ասէ եւ բարգաւաճս ` պէսպէս ծառովք մայրեաց եւ սօսեաց, եւ ի լերինսն քարացեալ խեցիս. էանց եւ ընդ անձուկ ձորակ մի ` յորոյ պահպանութիւն կանգնեալ էր բերդ ի բարձու, այժմ աւերակ, բայց տակաւին մնային կամարքն եւ այլ մասունք շինուածոց: Այլ ճոխագոյն եւս է գետին կողմանցս կրաքարուտ, օձաքարուտ եւ արդեսեան, ի Հուտայ մինչեւ ի սահմանս վիճակին Սսոյ, երկուստեք գետոյն, մետաղեայ բերովք, այն է երկաթով, վասն որոյ եւ Պագըր օվասը ` կոչի ( Երկաթահովիտ ), զոր ի վաղուց հետէ բրէին եւ հանէին բնակիչք կողմանցն. եւ ըստ գուշակելոյ մեծի աշխարհագրին Ռիդդէրի, անդստին յաւուրց հայկական հարստութեան, ի հանից աստի հարկելով առ Եգիպտացիս ( ըստ դաշնադրութեանն Պիպարսայ եւ Լեւոնի Բ, 1282), ամի ամի ` 1000 տախտակս երկաթեայս, բեւեռս, եւ այլն: Ի վերոյ նշանակեալ տարւոջ ի կէս օգոստոս ամսեան ` Աւստրիացի երկրագէտքն Կէնսպէրկ եւ Սլապէյ առաջնորդութեամբ Ռուսսէկէրի քննեցին զմետաղսն, եւ գտին առ Գուլէլի գիւղիւ. մերձ ի Հուտ ` յԵլ. Հր., ուր եւ հին աւերակք էին, եւս եւ առ Վահկայիւ, առ Պէլէնիւ, առ Ինէք­թէփէսի ( Կովասար ) գիւղիւ մերձ ի Ֆէյլին աւան, առ Ուռում - նահիէսի, եւ առ Ախարչա գիւղիւ, այլ եւ ի հարաւոյ Ֆառաշայ ` առ Թիփի - տէրէսի գեօղիւ. են եւ յաջմէն ( արեւմտակողմն ) Զամանդեայ, ընդ մէջ նորին եւ ստորոտից Ալա - տաղ պարու, ուր եւ Պագըր տաղ լեառն. գոն այսպիսի մետաղք եւ յանուանեալ ձորակս Ին - տէրէսի եւ Կիլփօշ - տէրէսի. են եւ ի հարաւոյ սոցին ի գլուխ վիճակին եւ գետոյն Սսոյ ` հարուստ երկաթահանք առ Գապագ - թէփէ գեօղիւ, եւ առաւել եւս ի Գարաճալը ­ տէրէ ձորակի:

Ոչ հեռի ի կողմանցս ` ուր ամուր վայրքն էին Պարոնին Լեւոնի, նախայիշեալքն Ցախուտ եւ Վահկա եւ այլք, համարիմ եւ զյիշեալն ի պատմչէն համակարգ նոցին զ Կարմիր լեառն [2]. թերեւս կոչեցեալն արդ յայլազգեաց Գըզըլ տաղ, զոր ի վեր անդր յիշեցաք ( յէջ 158 ) եւ այլուր (139), զատ ի Գզըլ թէփէ անուանելոյն ( էջ 4). եթէ մի ի սոցանէ եւ եթէ այլ ` Կարմիրս այս Լեառն ծանօթ նախնեաց մերոց, ոչ լոկ անշէն վայր էր բնական, այլ եւ ամուր տեղի ապաւինի. եւ զորօրինակ յայսպիսի անքոյթ տեղիս ` սովոր էին եւ տեարք տեղեացն եւ յարեալքն ի նոսին ` հաստատել եւ կայանս աղօթից եւ ընթերցմանց, խնդրելի են եւ աստ Վանք ի նոյն անուն լերինն: Զայս հաւաստէ մեզ բան մի Ստեփ. Ուռպելեան ` ի թղթին առ Գրիգոր Անաւարզեցի կաթողիկոս, այսպէս գրելով. « Յորժամ էր մեր նուաստութիւնս առ ձեր փառաւորութիւնդ, որ եւ վանականք կողման Կարմիր լերինն ` զականջս մեր խիտ առ խիտ տաղտկացուցին ( հոռոմասէր ասելով զԳրիգոր ). որ եւ յայսպիսի բաղբաղանաց փաստ առեալ աստուածապսակ թագաւորին ( Լեւոնի Բ ) եւ բնաւին ժողովոյն ` ոչ օծին զընտրեալդ ի Հոգւոյն » ( յամի 1286), յետ մահուան Յակոբայ կաթողիկոսի: Թէպէտ յայսմ կողման երկրիս, եւ թէպէտ մերձագոյն յԱնաւարզա ` ի թեմն Գրիգորի ` էր վանատեղի Կարմիր լերին, մեզ հարկ էր յիշել միանգամ, եւ ապագայից թողուլ զքննութիւնն եւ զստուգութիւն:[1]             Ի Ռուս աշխարհացուցի՝ գրի Դաշ ­ սիզի, тащ сизи.

[2]             Տես զոր կանխաւ ի կարգի պատմութեան Ռուբինեանց յիշեցաք յէջ 52, ի ծանօթութեանն։