Սիսուան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բ. ԴԱՇՏԱՅԻՆ ԿԻԼԻԿԻԱ

Որպէս ծանուցաւ ի ներածութեան գրոցս, բովանդակ միջոց աշխարհիս Սիսուանայ ` ի լեռնագօտեացն մինչեւ ի ծովափունս, եւ ի կողմանց Տարսոնի ` յարեւմտից ` մինչեւ յԱմանոսեան լերինս ընդ արեւելս, ընդարձակածաւալ եւ գոգացեալ դաշտավայր է. յատկաբար իսկ այսպէս կոչեցեալ ` ի վաղնջուց ժամանակաց ` ի Հելլէն օրինակագրաց (Πεδιάδα), նոյնպէս եւ յայժմուս ի Թուրքաց՝ Չուգուր օվա. յորում երեքին գլխաւոր գետքն ` Կիւդնոս, Սարոս եւ Ջահան ` վարեալ զքերածս բարձանց ` ոռոգելով եւ ողողելով զերկիրն ` թափին ի ծով: Եւ թէպէտ ոչ ամենեւին հարթհաւասար գիտեմք զայսքան ընդարձակ տարածութիւն, այլ եւ լեռնոտ ի միջոցս ուրեք, եւ մանաւանդ յարեւելեան հիւսիսային կողմանն, այլ զի զատուցեալ են բարձունքն ի շաղկապեալ լերանց անտի ` ընդ որս անցաք ի տեղագրութեանս, եւ դաշտն ծաւալի ի լերանցամէջսն, որպէս կոհակս իմն անջատս կամ կղզիս ձեւակերպեալ զնոսին, դաշտայնոյս Կիլիկիոյ սեփականք են այն վայրք քան լեռնայնոյն. արտաքոյ միայն թողլով զոլորտ Հայոց Ծոցոյն ` որ ընդ մէջ Մսսայ եւ Ամանոս լերանց: Ըստ այսմ եւ հին աշխարհագիրն Ստրաբոն զսահմանս Դաշտայնոյս Կիլիկիոյ ` յարեւմտից կուսէ սկսեալ ի Սոլեայ եւ ի Տարսոնէ, ձգէ ընդ արեւելս մինչեւ յԻսսոս, որ է ի գլուխ յիշեցելոյ ց Ծովածոցոյն, եւ ի հիւսիսոյ կողմանէ բովանդակէ ի նոյն եւ զոր առ Տաւրոս լերամբք մասն Կապպադովկիոյ [1]:

Թէպէտ ոչ սակաւ ընդարձակ եւ բարեբեր է Դաշտայինս Կիլիկիա, այլ վասն նախածանօթ տօթոյ եւ ժանտութեան օդոց ` ոչ եւ կարի բազմամարդ. յայս սակս չեն շատ երթեւեկք եւ քննութիւնք եղեալ ի նմին, այլ միայն ի քաղաքս եւ ի սահմանս նոցին. վասն որոյ եւ աշխարհագրական քարտէսք անապատաձեւ իմն դատարկ երեւին ի մեծ մասին միջոցիդ, եւ ոչ աւելի քան զհին յիշատակս գրոց ծանուցանեն մեզ. եւ ոչ այլ վիճակս կամ բաժինս ճանաչեմք ի դաշտիս ` քան զքաղաքացն: Ըստ այսոցիկ ուրեմն եւ ըստ հովտաց գետոցն՝ ջանասցուք եւ մեք յարմարել զտեղագրութիւն Դաշտայնոյս Կիլիկիոյ. սկսանելով ի կողմանց հիւսիսոյ արեւելից ` ուր ժամանեցաքս. եւ նախ ի գետահովտին Ջահանայ, նկատելով յաջմէ նորին զ Գարսի-Զիւլգատրիէ եւ զ Սիս, յահեկէն ` զ Թիլն Համտընոյ, ի միջակողմանս հովտին ` յ Անազարբա եւ զ Մսիս. ապա զհովիտ Սարոսի եւ զ Ատանա ` գլխաւոր այժմեան գաւառաց եւ քաղաքաց, յետոյ ուրեմն զհովիտն Կիւդնոսի եւ զ Տարսոն:

 

 

[1] (Κίλικία) Πεδιὰς δ η α̉πὸ Σόλων καὶ Ταρσου̃ μέχρι Ισσου̃, καὶ ε̉́τι ω ν υ̉ πέρκεινται κατὰ τὸ πρόσβορον του̃ Ταύρου πλευρὸν Καππάδοκες. Α υ τη γὰρ η χώρα τὸ πλέον πεδίων ευ̉πορει καί χώρας α̉γαθη̃ς. Strabo. XIV, V, 1.