Սիսուան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

81. Համուս բերդ. Հարուն

Համուս բերդ, որպէս նշանակեցաւ ի վերդ ` էր յարեւելակողմն Թլին Համտընոյ, եւ ընդ նմին թուի նուաճեալ ի Թորոսէ Բ. զի, թէպէտ եւ ասի յետոյ յամի 1165 Յոյն դքսին Համուսի սպանեալ զՍտեփանէ, այլ արքունի պատմիչն գրէ. « Սպանաւ սա դաւով նենգութեան անօրէն տուկին Յունաց ` յաշխարհին Կիւլիկեցւոց ` առջեւ Համուսին ». այլ թէ անագան թէ վաղ ` նուաճեալ էր ի Հայոց, եւ յելս ԺԲ դարու բերդատէրն էր Արեւգոյն իշխան. յետ նորա յամի 1259 յիշի ի պատերազմին Մունդասայ ` Վահրամ Համուսցին, փեսայ Սմբատայ գունդստապլի, վտանգեալ ի մարտին եւ ազատեալ ի քաջակորով աներոյն: Առաւ եւ խանգարեցաւ բերդս յԵգիպտացւոց ` յամի 1266. եւ զոր ոչ կարացին նոքա եղծանել ` յետ երից ամաց (1269) մեծ սասանութիւն գետնոյ կատարեաց. զի ընդ Սարաւանի եւ այլոց, « Նաեւ Համուսն անուանեալ ` զմայր սիրելի որդւովք եւ որ մերձ էին ` կորոյս տարաժամ վախճանօք », որպէս գրէ ժամանակակից ոմն եւ ականատես. եւ յայնմ հետէ ոչ յիշի անուն նորին ի պատմութեան մերում, բայց թուի հանգոյն այլոցն կարկատեալ եւ սորա, եւ յամի 1337 ի թիւ հնգեցուն բերդորէից պահանջեալ յԵգիպտացւոց: Սա թուի եւ գրեալն յԱրաբացի պատմչաց Հումէյ-մասա, եթէ ուղիղ ընթեռնու գերմանացի պատմիչն ( Վայլ ):

Առաջին ի բերդորէից այտի եւ գլխաւոր ի ժամանակին եւ վաղագոյն եւս ` էր Հարուն, կամ Դղեակն Հարունի, այլեւայլ օրինակաւ ` Haronia կամ Haronie, Aronie, Airone գրեալ ի լատինն, ի հարաւային արեւմտեան սահմանս հարաւոյ Ջահանայ, մերձ ի Ճկեր եւ յԱյաս գաւառս. շինեալ եւ անուանեալ հաւանօրէն ի Հարուն - էլ - Ռէշիտ ամիրապետէ: Բերդատէր սորին յելս ԺԲ դարու կոչիւր Լեւոն, յետ նորա Կօփրետ կամ Ճօֆրի, եւ ապա յարքունիս գրաւեալ, որպէս եւ էր ի սկզբան թագաւորութեանն Հեթմոյ: Սա ` անդէն (1236) հաւանութեամբ նորապսակ ամուսնոյն ` Զապելի դշխոյի, պարգեւեաց ` վաւերական հրովարտակաւ ` զբերդաքաղաքն եւ զսահմանս նորին ` Տեւտոնեան ասպետաց, զորս տեսաք ի վեր անդր ընդունողս եւ Ամուտայ բերդի ի Լեւոնէ, եւ այլոց եւս գեօղից եւ շինից, վասն երախտեաց նոցին եւ խոստման պաշտպանելոյ զթագաւորութիւն Հայոց. յոր սակս եւ թագաւորն Հեթում եւ թագուհին ` իբրեւ եղբայր եւ քոյր ` սերտ միաբանեալք ասեն ընդ նոսին, եւ տան նոցա զանուանի եւ զգեղեցիկ քաղաքն Հարոնիա, ամենայն սահմանօքն, որպէս ունէր երբեմն յիշեալն Կօփրետ, եւ աւանդեն ի ձեռս Հերմանայ կարգապետի, եւ Լիդդոլտ հրամանատարի (Comendator) ասպետաց կողմանցս:

Զրկեալք ի հայերէն բնագրէն ` հրատարակեսցուք աստանօր զզուգաժամանակ լատին թարգմանութիւնն, յեղլով զնոյն վերստին մերովսանն ի մերս բարբառ, իբրեւ զմի ի սակաւուց մնացելոց արքունական հրովարտակաց տանս Սիսուանայ, եւ կարեւոր տեղագրութեանս ` վասն յիշատակի բազում գեօղից, ագարակաց, բերդից եւ վանաց, թէ եւ յոյժ այլայլեալ եւ անծանօթացեալ են անուանքն, բաց ի սակաւուց ոմանց. յաւելցուք եւ դոյզն ինչ ծանօթութիւնս ի ստորեւ. կանխեալ ազգ առնել աստանօր, զի բնագիր թարգմանութեանն գտեալ ի դիւանս կարգին Ալամանաց ի Պեռլին ` հրատարակեալ էր քսան ամօք յառաջ առ մեզ ` ի ձեռն Լանկլուայ ` ի շարս այլոց հրովարտակաց. այլ արդ գտեալ ա՛յլ օրինակ հին ի դիւանս Վենետկոյ ` կարեւոր այլագրութեամբք, ըստ այնմ ուղղեցի կամ յաւելի ինչ ինչ ծանօթութիւնս:

 

Հրովարտակ Հեթմոյ Ա, եւ Զապել Տիկնոջ, որով պարգեւեն զՀարուն՝ Եղբարց Տանն Ալամանաց [1] ։

« Կամօք բարերարին Աստուծոյ Հօր եւ շնորհօք Տեառն մերոյ եւ Փրկչին Յիսուսի Քրիստոսի, եւ հաճութեամբ Հոգւոյն Սրբոյ, ՀԵԹՈՒՄ Քրիստոսի Աստուծոյ հաւատարիմ Թագաւոր Հայոց, որդի արքայազարմն Կոստանդնի, եւ ԶԱՊԵԼ Թագուհի դուստր ի Քրիստոս հանգուցեալ թագաւորին Լեւոնի, յայտ առնեմք ձեզ որ յայժմուս էք եւ որք յետոյ գալոց. Զի տուաք, որպէս եւ խնդրեացն, աստուածաբնակ տան Հիւրանոցին Ալամանաց, ի ձեռն սրբազան եւ բարեպաշտօն մայստռին [2] ( կարգապետի ) Եղբօր Հերմանի [3], եւ Աստուծոյ սիրելի քօմանտորին ( հրամանատարին ) Եղբօր Լիդդոլտի, զանուանի եւ զգեղանի քաղաքն Հարոնիա, շրջակայ սահմանօք նորին, յարակցօք եւ անջատելովք, որպէս ունէր երբեմն Պարոն Կաւփրետ ( Ջօֆրի ), յորժամ տիրէին Հարոնիոյ. զորս յիշեսցուք մի ըստ միոջէ, վաներովն, գիւղովք, ագարակօք, հողով եւ ջրով, աղօրեօք, գետնօք, լերամբք եւ բլրովք, եւ պտղաբեր հարթ վայրօք, եւ ամենայն պտղովք, կալուածովքն եւ ստացուածովք: Քանզի տեսաք զսուրբ եւ զբարեկրօն տունն Հիւանդանոցին Ալամանաց ` լցեալ եւ առաւելեալ ամենայն բարութեամբ, յամենայնի եւ ամենեւին խաչազգեցեալ եւ զինեալ ընդդէմ թշնամեաց խաչին Քրիստոսի, եւ նովին յաղթող գտեալ հակառակացն ի պատերազմունս, եւ զարդարեալ եւ զօրացեալ ի սպասաւորութեան հիւանդաց, միշտ եւ հանապազ մատակարարելով տուրս տնանկաց. որք եւ զմեր թագաւորութիւնս ընկալան յիւրեանց եղբայր եւ ի քոյր: Եւ արդ քանզի կցորդակիցք եղեաք, ոչ վայրապար սիրով ` այլ ամենասերտ կապանօք, որպէս եւ խոստանան մեզ պահպանել եւ պաշտպանել զթագաւորութիւնս մեր ` յամենայն կողմանց, իբրեւ եղբարք հարազատք եւ բարեկամք անբաժանելիք, ըստ հրամանի Քրիստոսի Աստուծոյ մերոյ, որ է սիրել զմիմեանս, եւ այնու լինել աշակերտս նորին. որպէս եւ եղբարք սրբոյ Տանն Ալամանաց լնուն զամենայն օրէնս գրեալս եւ զքրիստոնէականս, եւ փոխանակ անցաւոր կենացս ընտրեցին եւ գնեցին զանմահականն եւ զյաւիտենական արքայութիւն Աստուծոյ. որպէս եւ գրեալ է, թէ, « Ուր եսն եմ՝ անդ եւ պաշտօնեայն իմ եղիցի ». եւ դարձեալ, թէ. « Ուր իցեն երկուք կամ երեք ժողովեալ յանուն իմ ` անդ եմ ես ի մէջ նոցա ». Վասն այսորիկ զսուրբ զայս Տուն ` աստուածաբնակ կոչեցաք, եւ կամ եղեւ մեզ հաղորդակիցս լինել յամենայն բարիս նոցին. ( վասն որոյ եւ ) տուաք նոցա զվերոյիշեալ քաղաքն Հարոնիա, յարակից եւ հեռակաց նորին երկրաւ, հանդերձ սահմանօքն, որպէս եւ վճռեալ տրամադրեալ է. զոր եւ յիշեսցուք մի առ մի: Եւ են այսոքիկ. քաղաքն Հարոնիա եւ աղօրիք նորին, վանքն Հովտին, վանքն Ս. Մամասայ, վանքն Սուկրի [4], գեօղն Լուլիան ( կամ Լալիան ), գեօղն Կոստինոց, գեօղն Կուստկընակ, գեօղն Կոսքինեայ, գեօղն Գերրար, գեօղն Շակորին ( կամ Կագորին ) եւ աղօրիք նորին, գեօղն Գենգեքիս ( կամ Կենդեքիս ), Աղեկմոյն [5], ագարակքն Ս. Դանիէլ, Դաւենիմ, Սաարկակ, Ս. Թորոս, Սեւաւերակ բերդ, Կեանք-թլակ, Մօտրիկ բերդ, Գընիկ, Հախուտակ ` յորում են մշակք արքունիք եւ մշակ [6] մի Պարոն Միքայելի Անդրաբլենց, եւ այլոց արքունի լիճ ճորտից մշակք, եւ Պարոն Պաղտինի Ամիրենց. եթէ հաճոյ թուիցի Ֆրաթնուն ( Եղբարցն ) արձակել զմշակսն յերկիր իւրեանց, տացեն նոցա ըստ յառաջագոյն սահմանելոցն, տալ զկէս հասիցն որ կոչի ըստ Հայոց Հնգեակ [7] ` Հարոնիոյ, եւ զմնացեալն ` տեարց նոցին. իսկ եթէ այր իւրաքանչիւր առցէ զմշակ իւր, եւ ելցէ ի տեղւոջէ իւրմէ, եւ մնայցեն տեղիքն համօրէն կահիւք իւրեանց, եղիցի երկիրն յիշխանութիւն Եղբարցն, քանզի ընդ սահմանաւ նոցին է:

« Եւ արդ զքաղաքդ նախասացեալ եւ զերկիրդ նախանշանակեալ ` զոր մի ըստ միոջէ յիշեցաք եւ սահմանօքն որոշեցաք, տուաք հրեշտակերամ եղբայրութեան Հիւանդանոցին Ալամանաց, մշտնջենաւոր եւ յարամնայ ժառանգութիւն, որոց են յայժմուս եւ որ յետոյ գալոցն են: Արդ մի՛ ոք իշխեսցէ յամենայն երկրիս Հայոց ի մերոց հպատակաց, ոչ մեծ եւ ոչ փոքր, նեղել կամ ոյժ առնել սրբոյ Տանս եւ հոգեւոր եղբայրութեանս, կամ զսահման նոցին եւ զկալուածսն նուազեցուցանել. այլ ըստ բարձր հրամանաց մերոց ` Հիւանդանոցին Ալամանաց եղիցի իշխանութիւն ի վերայ նախագրեալ եւ սահմանեալ երկրին: Յայս սակս տուաք զմեր պարգեւական հրամանքս. եւ վասն առաւել հաստատութեան ` թագաւորական ձեռնագրովս ստորագրեցաք, եւ ոսկի կնքով մերով կնքեցաք: Գրեցաւ ի ԻԲ աւուր ամսեան յանուարի, ի թուականիս Հայոց ՈՁԵ, յ Թ ընդիկտիոնի, ձեռամբ Մանուելի ջանցլերի » [8]:

De civitate Haronia cum suis pertinentiis, que dedit Domui (Teutonice) Eython, Rex Hermenie.

Voluntate beneficii Dei Patris et gracia Domini nostri et Salvatoris [9] Jhesu Christi et beneplacito Sancti Spiritus, ego EYTHON, Christi Dei fidelis Rex Armenie filius Costantini stirpis regie, et ELISABETH [10] Regina ejusdem filia quiescentis in Christo Leonis Regis. Notum facimus vobis, qui nunc estis et qui post futuri estis, quod dedimus, ut petiit, Dei habitaculo domui Hospitalis Alemannorum, per manus sancti et religiosi Magistri Fratris Hermanni et dilecti Dei Comendatoris Fratris Lutoldi [11], nominatam et speciosam civitatem Haroniam cum sui dispositione confinii, sicut est contiguum et separatum, secundum quod Dominus Gaufridus [12] habebat, quando Haronie dominus erat; quod nominamus singillatim cum abbaciis, casalibus, gastinis, terra, aqua, molendinis, prodiis montibus collibus et fructiferis planis. et omnibus fructibus et pertinentiis et possessionibus. Quia vidimus sanctam et religiosam Domum Hospitalis Alemannorum impletam et refertam omni bonitate in omnibus et per omnia cruce signatam et militantem contra inimicos crucis Christi, et per ipsum vincentem in adversarios in prelilis, et ornatam et confortatam in servicio infirmorum, et semper sibi provident in dona pauperum, et receperunt nostrum regnum [13] in veram fraternitatem et sororitatem. Modo autem amplius conjuncti sumus, non ficto amore set verissimo vinculo, sicut confitentur nobis servare et tueri regnum nostrum ab omni parte, sicut veri fratres et inseparabiles amici, secundum mandatum Christi Dei nostri, quod est diligere invicem, et in hoc discipulos ejus fieri; sicut sancte Domus Alemannorum fratres perficiunt omnem legem scriptam et christianam, et pro transitoria vita voluerunt et emerunt immortalem et eternum regnum Dei, sicut scriptum est: «Ubi ego sum, illic et minister meus erit», et iterum: «Ubi duo vel tres congregati fuerint in nomine meo, ibi ego sum in medio eorum». Propter hoc, sanctam domum istam Dei habitaculum appellamus et volumus ipsorum participes fieri in omnibus hiis bonis, et dedimus eisdem supra nominatam civitatem Haroniam cum terra sibi contigua et separata, cum suo confinio, sicut dispositum est, et nunc recordamur per partes sigillatim: Civitatem Haroniam, cum molendinis, abbaciam Ovide, abbaciam Sancti Mamas, abbaciam Sougre, casale Lalyan [14], casale Costinos, casale Goustgenache [15], casale Gausquigne, casale Cherrare, casale Chacorin [16], cum suo molendino, casale Cainchequice [17], Aguechemoin, castine, Sanctum Danielem, Davenim, Saargague, Sanctum Thoros, Cievaverac Pirt, Quiang Thelague [18], Mautrigue Port, Guenecch, Hachoudage [19], in quo sunt regis rustici et unus rusticus domini Michælis d'Andraple, et alii regis ligioum hominum rustici, et domini Baugdin [20], Emerance [21]. Illos rusticos si volunt fratres dimittere in sua terra, dabunt sicut ante erat costitutum, ut darent medietatem redditum qui dicentur armenice engague Heronie, et cetera dominis suis. Sin autem accipiet unusquisque suos rusticos et exibit de suo loco [22], et remanebunt illa loca cum suis rebus integre, et erit terra in mandato fratrum, secundum quod est intra eorum confinium.

Igitur predictam civitatum et terram pretaxatam quam nominatim recolimus et per confinia distincximus, dedimus angelice legionis fraternitati Hospitali Alamannorum in perpetuam et permansuram hereditatem, qui nunc sunt et qui post futuri sunt. Non ergo habeat aliquis potestatem in tota regione Armenie de subditis nostris, neque magnus, neque parvus, sancte Domui et spirituali fraternitati, vim vel molestiam facere, neque de confinio, neque de pertinencia minuere; sed sit Hospitalis Alemannorum supranominate et distincte terre, auctoritas ex nostro magnifico mandato. Propter hoc, ergo dedimus nostrum gratuitum Privilegium: et ut majorem habeat firmitatem, manu regia subscripsimus et sigillavimus aureo sigillo nostro.

Datum januario mense, xxaija die, anno Armenorum DCXLXXXV o [23], indictione ixa, per manus Manuelis Cancellarii.

 

Մինչ կանխաւ դեռ եւս ընդ իշխանութեամբ Բրնձաց Անտիոքու էին կողմանքս, զմի ի գեօղիցս ` Churar գրեալ ի պարգեւագրի իւրեանց, ( եւ թուի գրեալն ի պարգեւագրին Հեթմոյ Cherrar), յամս 1149 եւ 1163, նոյնպէս տուեալ էին ի պարգեւ Հիւրընկալ ասպետաց. ընդ նմին եւ այլ հանգրուան մի Ակամիր (Agamir) անուն հանդէպ Թլայ, եւ զգեօղս Գադիր եւ Ուբլի?, հանդերձ սահմանօք նոցին [24]: Եւ զի ընդ Թլայ, Հարունի եւ Մամեստիոյ յիշի ի պարգեւագրի Բրնձին եւ Կափարդան վիճակ եւ Մուզերատ [25] գեօղ ի նմին, ի դէպ է ի սահմանս նոցին համարել, եւ խնդրել: Դարձեալ ի սոյն կողմանս եւ յանուն Պարոնին Լեւոնի կարծեմ լինել զ Լեւոնիա, զոր Բրինձն Պեմունդ Գ յամի 1167 պարգեւէր ասպետացն [26]: Աղաւաղութիւն անուանցդ ցաւ տայ, իսկ բազմութիւն նոցին ` գուշակել, զի եւ այլոց հնգեցուն բերդորէից գլխաւորաց ` հանգոյն սմին եւ Ամուտայն ` էին ոչ սակաւ գեօղք եւ կալուածք, եւ հարկ էր ի մասին երկրիս ` զոր տեղագրեմքս ընդ անուամբ Թիլ - Համտընոյ, գէթ հարիւրիւ չափ գիւղորայից գոլ, յորոց արդ եւ ոչ զմի ճանաչեմք հաւաստեաւ, ոչ զհին եւ ոչ զնոր: Ցե՞րբ ի ձեռս ասպետաց Տեւտոնաց մնաց Հարուն բերդ, ոչ գիտեմ, այլ թուի որքան Ամուտայն, եւ յերկար եւս. թէ եւ ընդ այլոց բերդորէից ` յարքունուստ Հայոց պահանջէին եւ զայն Եգիպտացիք, եւ ընկալան յամին 1337: Յիշի բազում ամօք յառաջ, ( որպէս թուի ի 1273), Բ Լեւոնի առ սովաւ պատահեալ եւ վանեալ զասպատակ Եգիպտացւոց:

 

 

[1]             Ի կռան վենետկեան պատճենին գրեալ է՝ Rescriptum Privilegij Regis Armenie super bonis Baronie. այսինքն է, « Պատճէն Պարգեւագրի թագաւորին Հայոց վասն կալուածոց Պարոնութեանն ». բայց կարծեմ սխալ է յետին բառն Պարոնութիւն՝ փոխանակ Haronie Հարոնիոյ՝ գրելոյ։

[2]             Այսպէս փռանկ բառիւք գրին պաշտօնեայք ասպետացն եւ յայլ հայերէն պարգեւագիրս, եւ առ այն ժամու պատմիչս մեր։

[3]             Hermann de Salza, Թուրինկիացի, չորրորդ կարգապետ էր Տեւտոնեան ասպետաց, եւ արդեամբք առաջին, բազում գործս արութեան եւ բարութեան կատարեալ յերեսնամեայ կարգապետութեանն, (1210-1239). յառաջին ամսն (1212) եկեալ յԱնտիոք եւ ի Հայս՝ ընկալաւ ի Լեւոնէ Ա ի պարգեւի՝ զԱմուտա բերդ, որպէս նշանակեցաք ( յէջ 200), եւ ի յետին ամս (1236) ՝ դարձեալ գոլով ի Սիսուան՝ ընկալաւ ի Հեթմոյ զվիճակս Հարուն բերդի, որպէս ցուցանէ պարգեւագիրդ. բազում եւ այլ կալուածս ստացեալ էր յայլ եւ այլ կողմանս Ասորւոց երկրի, եւ հաստատեալ հրամանատունս ասպետաց կարգին իւրոյ անդ եւ յարեւմուտս. եւ ի պատուի մեծի էր յաչս Քահանայապետին Հռովմայ եւ կայսեր Փրետրիկի Բ, եւ ջանայր հաշտութիւն առնել ընդ նոսա. վասն որոյ եւ զվերջին ամսն եկաց յԻտալիա եւ անդ մեռաւ, ի Սալեռնոյ քաղաքի։

[4]             Մարթ էր եւ Շուղր կարծել, բայց ոչ զանուանի տեղին եւ զվանսն՝ որ ի հարաւոյ Անտիոքայ է։

[5]             Քանզի Aguechemoin կամ Aguechemoim գրեալ է յօրինակսն, թերեւս ընթեռնլի էր Աղուեսի­բոյն, եւ կարծել զանուանեալն եւ զթարգմանեալ ի պարգեւագրին Լեւոնի ( յէջ 201) Pertusium vulpis, որ նշանակէ Աղուիսու որջ կամ ծակ։

[6]             Լատինն rustici ( եզականն rusticus) գրէ, որ հասարակօրէն նշանակէ շինական կամ գեղջուկ. այլ թուի ինձ թէ իցեն անուանեալքն պառիկոս ի միջին դարս եւ յ աւատական վարչութիւնս, որք եւ ի մերային օրինագիրս յիշին, եւ են իբրեւ վարձուոր երկրագործք տերանց ագարակացն։

[7]             Սովորական հարկ երկրի զոր հարկէին հպատակք առ պետութիւնն՝ էր առ հարստութեամբ Սիսուանեայցս՝ հինգերորդ մասն հասից, վասն որոյ եւ հնգեակ կոչէր. որպէս եւ ասեն Սմբատ յՕրինագիրսն, (’ ի Գլ. Ա ). « Եւ է ըղորդ հարկուն սահմանն այս, որ զինչ Աստուած տայ հարկտվին՝ ի հինկ մէկն է » ։ Լանկլուա՝ երկբայանօք իմաստասիրելով՝ զբան հայ բնագրին եկք գրեալ կարծէ, իբր թէ նշանակելով զեկամուտս կամ զհասս պետութեանն, revenus, rentes.

[8]             Այսպէս փռանկերէն (Chancelier) կոչէր յարքունիս թագաւորաց մերոց՝ քարտուղարն մեծ, որպէս եւ այլ անուանք պաշտամանց։

[9]             Յօրինակին Լանկլուայ կամ Պեռլինու պակասէր բառս et Salvatoris.

[10]           Յօր. Լանկլուայ Ehelisabeth.

[11]           Յօր. Լանկլուայ Littoldi.

[12]           Լանկլուա Goufridus.

[13]           Լանկլուա negocium.

[14]           Օր. Վենետ. Loulian.

[15]           Յօր. Լանկլուայ պակասէ անունս Goustgenache.

[16]           Օր. Վենետ. Cachorim.

[17]           Օր. Վենետ. Cainthequece.

[18]           Լանկլուա՝ Quiang, Telagre, Mautrigue, Port.

[19]           Լանկլուա Hachoudagre.

[20]           Լանկլուա Baudin.

[21]           Վենետկեանն՝ Hemarance.

[22]           Լանկլուա exibit de loco.

[23]           Ի թուանշանսդ աւելորդ է երրորդն (X), որ եւ ի վենետկեան օրինակին այլաձեւ կամ աղաւաղ իմն է նշանակեալ. իսկ Լանկլուայի գրածն կամ ընթերցուած՝ կէս փակ եւ կէս բաց, DC et quadragesimo octagesimo , անհեդեդ է եւ անիմաստ, զի ընթերցեալ լինի 600 եւ 40 եւ 85 ։

[24]           In terra Aronie casale Churar cum suis pertinenciis Ante Tilium gastinam nomine Agamir, cum pertinenciis suis. Casale Gadir Casale Uplie, cum pertinenciis suis. Paoli.

[25]           In terra Cafardan casale Muserat, cum pertinenciis suis. Id.

[26]           Levoniam quidem cum divisis suis. Paoli.