Սիսուան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

102. Սահմանք Ատանայ, եւ գեօղք

Հանդէպ գետոյն յարեւելակողմն Ատանայ անտառ է ընդարձակ, յորում երեւին ոչ սակաւ մնացորդք հին շինուածոց, ճարակք երէվայրեաց, կընճից եւ հօտից Թուրքմանաց: Ի սահմանս Ատանայ, ծանօթագոյն է Կեավուր-քէօյ հայաբնակ, իբր ժամու հեռի ի քաղաքէն ի Հր. Մ. 40 կամ աւելի տամբք: Յիշի եւ Քօզ-օլուգ կամ Քօզալագ գիւղ հայաբնակ ի սահմանս Ատանայ, այլ ոչ գիտեմ յորում կողման. տունք ի նմա ըստ ումեմն ` 15, ըստ այլում քառապատիկ առաւել: Նշանակին ի քարտս գեօղք վաթսնիւ չափ, յաւէտ ի հարաւոյ Ատանայ ` երկուստեք Սարոսի մինչեւ ի ծովեզրն. այլ զի հանգամանք նոցին անծանօթ են ինձ, եւ անուանքն ոչ աներկբայք, աւելորդ համարիմ յիշել աստանօր, բայց միայն զ Գարա-հաճիլէր բերդ եւ գիւղ ` յարեւելից կուսէ ի սպառուած երկայնանիստ լեռնաբլրոց, փափագելի ի քննութիւն. եւ զ Սիպիլիա ի ծովակողմն, վասն նմանութեան անուանն Սիպիլ կամ Զապել դշխոյից Սիսուանայ:

Ի բիւզանդական պատմութիւնս յիշի ի սահմանս Ատանայ ` Գերոն քաղաքիկ, զոր առեալ յԱրաբաց Վասիլ Ա, յամի 875, մատնեաց յաւար զօրաց իւրոց, ի փոխարէն զուր ջանից նոցին յառնուլ զքաղաքն մեծ եւ ամուր, յորմէ ձեռնթափ լեալ էր, մանաւանդ վասն ձմերայնոյն ի վերայ հասանելոյ:

Ի դաշտի անդ Ատանայ աւանդէ յիշատակագիր ոմն մեր ` զմի ի յետին ազգային գործոց, որոյ մանրամասն գիտելիք փափագելի մնան ի յայտնութիւն ` յայլոց յիշատակագրաց կամ ի պատմչաց. զի այսչափ ինչ ասէ վասն Հեթմոյ սպարապետի ժամանակին. « Սա էր որ սպան զքաջ զօրապետն Եգիպտացւոց Էօմէր ` ի դաշտն Ատանայու, յաւուրս Կոստանդնու արքայի, եւ արար յաղթութիւն մեծ »: Ի սմին դաշտի ընդ մէջ Մսսայ եւ Ատանայ, մերձագոյն ի սա ` յառաջնումն ամի յետ մահուան Մեծին Լեւոնի, այն է յամի 1220, յապստամբել ոմանց յիշխանաց եւ դիմել հինգ հազար զօրօք ի թագաւորանիստն կոյս, պատահեցաւ նոցա արիասիրտ Պայլն Կոստանդին ` երեքհարիւր արամբք, եւ քաջալերեալ զիւրսն, « իբրեւ հասին ի տեղին յայն ` ուր Փոքր կամուրջն է, յարձակեցան ի վերայ, եւ դարձուցեալ զնոսա ի փախուստ, եւ տարան մինչեւ ի Տարսոն. եւ ոչ ումեք մեղանչէին սպանմամբ, այլ զերիվարս նոցա եւ զզէնս եւ զհանդերձս առնուին, եւ զնոսա դատարկս արձակէին »: Ոչ շատ հեռի ի վայրուցս կարծեմ եւ զճակատատեղին մեծի մարտի այլազգեաց, զանուանեալն Աղաչայիր, ընդ մէջ Ատանայ եւ Տարսոնի, ուր յամի 1488 (’ ի 16 օգոստոսի ) գումարեցան Օսմանեանք եւ Եգիպտացիք դիմամարտք, անուանի զօրավարօք իւրեանց. առաջնորդ Օսմանեանց էր Ալի փաշա պէկլէրպէկ Ռումէլեայ, օգնական ունելով զԽալիլ փաշայ, զՍինան պէկլէրպէկ Անատօլեայ եւ զԵագուպ պէկլէրպէկ Գարամանայ. Եգիպտացւոց սպարապետ էր Ուսպէկ ( Իւզպէկ ), ամիրայիւք Դամասկոսի եւ Հալպայ. եւ հզօր կռուի եղելոյ ` յաղթող գտան Եգիպտացիք. Իւզպէկ պաշարեալ էառ զԱտանա, թէպէտ եւ ի դարձին ընդ կապանն Պաղրասայ ` ոչ սակաւ վտանգեցան ի զօրաց Օսմանեան ծովապետին, զորս ` սա թափեալ ի ցամաք ` կալեալ էր զկիրճս տեղւոյն. եւ հարկ եղեւ յաղթողացն թողուլ զաւար իւրեանց, եւ հուն անցի բանալ:

Յիշատակք ինչ մերասեռիցս Ատանացւոց գտանին ի տար աշխարհս, յելս կոյս ԺԶ դարու. վաճառականք ոմանք Սսեցիք, եւ Ատանացիքն Դոմինիկոս եւ Ստեփանոս որդի Վասլի, կրետացի նաւու գալով ի շահաստանս Իտալիոյ, Մեսսենացի նաւ մի պատերազմիկ ըմբռնէր զնաւն Յունաց յափունս Դալմատիոյ, ( յամսեան նոյեմբերի, 1583), եւ գերի վարէր զնոսա, Թուրքս համարելով. այնպէս համարեալ եւ զԴոմինիկոս ` տանջէին ուժգին ` զի խոստովանեսցի. այլ նա պնդելով զքրիստոնէութիւն իւր, իբրեւ յոգիս ապաստան եղեւ ` ասէր ըստ կամաց նոցա. եւ եկեալ ի Վենետիկ ` երկիցս (5 եւ 17 մարտի, 1584) առաջին նօտարաց վկայութեամբ նաւողակցաց Հայոց եւ Յունաց, եւ Հայոց բնակելոց ի Վենետիկ ` վաւերացուցանէր զքրիստոնէական հաւատսն եւ զբռնադատ ուրացութիւնն: Յիշի նա ի Վենետիկ եւ յամի 1587, յորում Ստեփանոս ընկեր նորա եւ վաճառակից ( որ ամօք յառաջ երթեալ էր ի Հռովմ ), կարգեաց զսա իւր կտակակատար (29 ապրիլի ), քանզի ախտացեալ էր մերձ ի մահ, կտակելով զինչսն կնոջ իւրում Առների (Arnier) եւ որդւոյ իւրում Յակովբայ, եւ մեռաւ ( ամաց վաթսնից, յ ’2 մայիսի ): Երկամաւ յառաջ (22 մարտի, 1585) եւ Մարտիրոս ոմն ` որդի Կարապետի Ուռհայեցւոյ ` գրեալ կտակ ` զսոյն Դոմինիկոս կարգեալ էր կատարիչ, նոյնպէս վաճառակից գոլով Ստեփանոսի [1] ։

 

 

[1]             Թուի ապաքինեալ սորա յախտէն, զի ոչ յիշի մահ նորա, եւ զի կտակն այն կնքեալ պահիւր իբր յ ’300 ամաց հետէ ի դիւանս նօտարաց Վենետկոյ, եւ մերով խնդրանօք յիտալական պետութենէ՝ տուաւ հրաման եւ բացաւ (’ ի 27 օգոստոսի, 1877) ։