Սիսուան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

113. Սարը - գավագ եւ Մուդ

Վերոյիշեալ գետակն Սարը - գավագ յանձուկ ձորակին բովանդակէ վիճակ մի փոքրիկ եւ համանուն ` Սարը-գավագ, ( որ թարգմանի դեղին բարտի ), բարգաւաճ բուսաբերութեամբ, ունելով եւ ձիթենիս եւ մարգճակս բրնձոյ. գլխաւոր աւանն ` որ եւ սոսկ Գավագ կոչի ` կայ ի գլուխ ձորոյն. յեզերս սորին նշանակին գեօղք մերձ յիրար ` ի հիւսիսոյ ընդ հարաւ, Չուգուր, Նարկին, Սաւարլու կամ Սաքարլու, Շահալար, Պուր քէօյ, Կէօճէլէր ` երեք կամ չորս մղոնօք ի հիւսիսոյ նախայիշեալն Հիսարայ: Քաջ պտղաբերք են սահմանք վիճակիս, յորոյ մրգացն տանին եւ ի բացակայս, որպէս ի Լարանտա, ուր ճաշակեաց եւ Հէմիլդըն յամի 1837 (9 օգոստոսի ) զազնիւ թուզ եւ զխաղող այգեաց նոցին: Ի հիւսիսի արեւելից Սարը - գավագայ եւ ի հարաւոյ արեւմտից Տաւրոսական մեծ լերին Կուկլուկի, քննելի են տեղիքն Օլուգ, ( որ ըստ նշանակութեանն ` երեւի փող մի լինել անցից լերանց ), Չօմագ-հիսար բերդ աւերակ եւ լեառն, յորոյ հարաւոյ նշանակի եւ աւերակ հին դրան. իսկ ի հիւսիսոյ ` գեօղ կամ հանգրուան Գարադաշ-եայլա ( Արօտք Սեւքարի ), եւ Օհուտ գեօղ ` ի խաղս Սօրքուն-սու գետոյ: Իբր երկու փարսախօք ի հարաւոյ Չօմագ - հիսար լերին, կրկին եւ աւելի բայց հաւասարաչափ հեռի ի Սարը - գավագայ որ յարեւմտից, ի Լամասայ ` յարեւելից, եւ ի Սելեւկիոյ ` ի հարաւոյ, կայ անուանեալն Ուզունպուրճ ( Երկայն բուրգն ) ամարանոց Թուրքմէնից Պէլգէի Ճէպէլ վիճակի. ի 1580 Չ. բարձու նշմարին անդ աւերակք հին քաղաքի. յորմէ ոչ հեռի ` դուռն եռակամար, 16 կորնթացի սեամբք ` յերիս շարս, մնացուածք պարսպի, եւ բուրգն մի մեծ քառակուսի, եւ արձանագիրք յունականք, զորս ոչ ժամանեաց քննել տեսող սոցին Չիհաչէֆ: Ի հարաւոյ սոցին են եւ այլ նշանաւոր աւերակք, զորս յիշեսցուք ի տեղագրութեան Ծովային Կիլիկիոյ:

Յարեւմտից Սարը - գավագի է Մուդ կամ Մուտ, փոքր վիճակ, որոյ համանուն քաղաքաւն իբր տասն մղոնաւ ի Հր. Մ. Սարը - գավագ աւանի ` կայ ի բարեզուարճ հովտի, 1100 Չ. բարձու, առ խառնրդով փոքու վտակի ( զոր ոմն Կիրամա կոչէ ) ընդ Պուզագչի գետակի, եւ ոչ հեռի ի սորա խառնրդոց ընդ մեծի գետոյն, ի վերայ հասարակաց ճանապարհին որ տանի ի Լարանտա: Աւերակք հռոմէական շինուածոց յայտ առնեն գաղթականի մեծի նստեալ անդ, եւ ըստ բանից ինչ նախնեաց ` համարին ոմանք լինել զսա Կլաւդիանուպօլիս, բնակեցուցեալ ի Կլաւդեայ կայսերէ. Րիդդէր նոյնացուցանէ զայն եւ ընդ հնոյ սրբազան քաղաքի Ոլբայ, ուր Արամազդայ տաճարն էր եւ քրմարան բազմահոյլ, կանգնեալ յԷասայ որդւոյ Տեւկրեայ, որպէս հաւաստէ եւ դրամս այս:

 

 

Զայսոսիկ թողեալ ի քննութիւն հնասիրաց ( նկար 95. Դրամ Ոլբայ առ Օգոստոս կայսերաւ [1] ) արտաքնոց, յիշեսցուք միայն զաւերակս Բերդին, ի բլրի ` ի հիւսիսակողմն, որոյ մնան տակաւին մասն մի պարսպաց մարտկոցօք եւ քառակուսի աշտարակօք, յարեւմտակողմանն ունելով զդղեակն կրկնապարիսպ կամ աշտարակ մի մեծ բոլորշի եւ եռայարկ, ի ստորեւն ` 14 ՛ թանձր որմովք, յորոց մէջն գործեալ են սանդուղք վերելից. վերին մասն 6 ՛ թանձր է. մնացուած տաճարի միոյ, սիւնաշար կամարադրունք, խարիսխք եւ բեկորք կանաչորակ կճեայ սեանց. ընդ որս եւ մզկիթք եւ բաղանիք ի Գարամանեանց շինեալք, եւ շիրիմ միոյ ի տիրապետողաց այնր տոհմի: Աւերակք հին քաղաքին կան ի բլուրս ի Հր. եւ ի Հր. Մ. նորոյ աւանիս, յորում 46 տունս միայն գրէ Տէվիս (1875). ի միւսում ամի (1876) Գոլինեօն ասէ հազիւ 200 տունս:

 

 

Են ի Մուդ մնացորդք հին շինուածոց, բեկորք սեանց առ աղբերբն, ուր ի հնումն հրապարակ եղեալ երեւի, նոյնպէս եւ յայլ կողմանս. ի հարաւոյ կուսէ բերդին կանգուն կան եօթն սիւնք եւ սեամ դրան մեծի [2]: Կիսաժամաւ ի Հս. Մ. քաղաքաւանին եւս կան ընդարձակ աւերակք եւ շիրիմք:

 

 

[1]             Յանուն Էասայ քրմապետի Կեննատեանց եւ Լալասեանց։

[2]             Տէվիս, 333-335 ։