Սիսուան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

141. Արքունի ապարանք. Դարպաս ( ատեան )

Ի հասարակային շինուածոց եւ տեղեաց Այասոյ - բաց ի հրապարակէ միոյ ` յորում ասին լինել տունք Գուլիելմու Strejaporchi կոչեցելոյ, - յիշին ի դիւանական գրուածս արեւմտեայց եւ մերոց թագաւորաց ոմանց, միայն Արքունի Ապարանքն, Domus Regis Armeniæ, հանդէպ կամ առ դրան բերդի ցամաքին [1]. ի նմին էին ամենայն պաշտօնարանք եւ դատարանք. որոց առաջին եւ գլխաւոր ` Դարպասն Արքունի, Curia Regis Armenie կոչեցեալ լատինարէն. յերկուս ` որպէս թուի ` զատուցեալ ատեանս, մին եւ վերագոյն ` Դքսական Դարպաս կոչէր, Curia Ducalis, գլխաւորին ` Դուքս կամ Տուկ անուանելով ըստ պատուոյ. երկրորդն ` Պայլական, Balia Regis: Դուքսն թուի փոխանորդ գունդստապլին Հայոց. զի այսպէս գրէ զինքն Պարոն Թորոս ` յամի 1304, յանուն թագաւորին յԱյաս, ըստ լատին թարգմանութեան ( կորուսեալ գոլով հայ բնագրին ). Baronus Torocius, Conestabuli Ducha, pro domino Rege, in Lajacio: Յարքունի յապարանս յայս ` ընդ այլ պաշտօնեայս, քարտուղարս եւ թարգմանս, հաստատեալ էր եւ Վարժարան լատին լեզուի. զի դիւանական գրուածք յաճախագոյն յայս լեզու հասարակաց արեւմտեայց հասկանալի՝ գրէին կամ յեղուին ի հայոյն. թէ եւ գոյին թարգմանք եւ գրիչք փռանկ, իտալ եւ արաբացի լեզուաց, որպէս յիշատակին եւ կան հրովարտակք եւ ձեռնարկք յայն լեզուս: Յամին 1274 բնակէր անդ ուսուցիչ լատին լեզուի, կամ որպէս ասի, քերականութեան ` Փիլիպպոս ոմն Սուլտանոս մականուանեալ, (Magister Filippus Soldanus, Doctor gramatice). ի նմին ամի յիշի յԱյաս եւ այլ ոմն Իտալացի ուսուցիչ քերականութեան ` Պետրոս անուն. բազում ամօք եւս յետոյ (1318) Յովհաննէս ԻԲ Պապ ` առաքէր անդ ուսուցիչս լատին լեզուի միանձունս ոմանս ` ի Դոմինիկեան կարգէ, որպէս ծանուցանէ յԱւինիոնէ թղթովն ( գրեալ յ '8 յունիսի տարւոյն ), առ թագաւորն Օշին, գլխաւոր նոցին կարգելով զՀ. Ռեմունդ Ստեփանեան [2]: Յարքունի քարտուղարաց լատին լեզուի յԱյաս, յիշին Գուլիելմոս յամի 1274, (Guillielmus, Ganzelerius Domini Regis Armenie). նոյն կամ այլ համանուն ` թարգման կոչի յամի 1304, Guillielmus Drugomanus Curie. եւ Թադէոս եպիսկոպոս միանձն ` որպէս թուի ի նոյն Քարոզողաց կարգէ, յամի 1331:

Յատուկ աւագ պաշտօնեայք Այասոյ ` էին երկոքին Բերդապահքն, ոչ գիտեմ այսպէս թէ այլազգ կոչեցեալ ի Հայոց, զի միայն յայլալեզու պաշտօնական գրուածս գտանեմ ` Գաբիդան ( գլխաւոր ) կոչմամբ, Capitanus ի լատինն, Chevitaine կամ Cevetaine ի փռանկ. յամի 1304 բերդապահքն էին Պարոն Լիկոս եւ Պարոն Կալոժան, առաջինն երեւի Ցամաքային բերդին, երկրորդն յոյն անուամբ ` Ծովայնոյն, որ յատկապէս Մինապան անուանի, այսինքն տեսուչ նաւահանգստի, արաբացի բառիւ. եւ հարկ է թէ արք քաջ հաւատարիմք եւ ճարտարք կարգէին ի կարեւորս այս գործ եւ տեղի, յորմէ կախէր գրեաթէ կենդանատու սնունդ պետութեանն: Այլ գոգջիր ի նմին ամի, ոչ գիտեմ յի՛նչ պատճառս, գժտեալ Վենետաց ընդ մերայոցս, եւ անպատրաստս գտեալ զսոսա ` նաւաստի երկոցուն խալէից [3] ( Անդրէի Սանուտոյ եւ Պօղոսի Մորոզինոյ ), յարձակեալք ի բերդն Ցամաքի՝ կողոպտեցին զինչս գտելոցն ի նմին, ընդ որս եւ զինչս վերոյիշեալ Պինտոնի Սեգգամարենտէ գունցի Պիզացւոց (1214 նոր դրամոց արժէիւք ). այլ ստիպեալ յարքունի պահանջմանէ ` հատուցին յետոյ (5 սեպտեմբ. 1307 ամի ) ի Դարպասին, առաջի Թորոսի դքսի եւ վերոյիշեալ երկոցուն բերդապահիցն, եւ այլոց վկայից, յորոց մի էր Վասիլ պանդոկապան կամ կրպակաւոր (tabernarius), վաւերագրութեամբ Գաբրիելի Պերոնեան նօտարի Գենուացւոց [4] եւ թագաւորին Հայոց. իսկ յարքունուստ ` բարձեալ էին ի բերդէն ` ոսկի դիպակս (baldachini) ծանրագինս, ( զի պահանջեցան վասն նոցին 18, 535 դրամք ), եւ զէնս եւ զրահս 1096 դրամոց, որպէս եւ վասն կողոպտի այլոց բերդացեաց [5]: Զայսր ամենայնի ցուցակ ցանկեալ առաքեաց թագաւորն Հայոց ( Լեւոն Գ կամ Հեթում Բ ) իտալերէն բանիւ. իսկ մուրհակն անդորրագիր ` փռանկ լեզուաւ կնքեցաւ յետոյ յ '30 մայիսի, 1307, յԱւագ Պարոնէն (Nous le Grant Seignor), որ թուի ինքն Հեթում Բ, խնամակալ մանուկ թագաւորին: Յետ այսր ` նոր խնդրուածս արարին Վենետկեցիք ի նմին ամի, եւ շնորհեցան նոցա յարքունուստ այլ եւ այլ ազատութիւնք. ընդ որս յիշի զի չեւ եւս կանգնեալ էր նոցա եկեղեցի ի Սիս, եւ թագաւորն խոստանայր զի ի գալ Պայլին ` ցուցցէ նմա տեղի պատշաճ [6]: Միւս եւս խնդիր էր նոցա փոխադրել ի Սսոյ յԱյաս ` ինչ մի, որ է կարծեմ դատ նոցա յատեանն Սսոյ. La cosa de Sisa debbia vegnir a Lajaza. եւ թագաւորն հաւանի առնել այնպէս ի գալ Պայլին: Տասն ամաւ եւս յառաջ (1294) այսպիսի գործ աւարհարութեան արարին ի ջուրս Այասու ` չորք բերդանաւք Վենետաց, կողոպտելով զնաւ մի Մարսիլիացի վաճառականի ` Պետրոս Quatre-lingue անուանելոյ, յոր սակս երկար քննութիւնք եւ գրութիւնք եղեն [7]: Մեծագոյն եւս գործ հակառակութեան գործեցաւ անդ յերկոցուն հզօր նախանձընդդէմ հասարակապետութեանց, ըստ նշանակելոյ եւ մերս Հեթմոյ Պատմչի, յամի 1293, ( յ '2 յունիսի ). « Ճնվէզացն երկոտասան խալէ կռվեցան յԱյաս ` ընդ երեսուն եւ երկու խալէ եւ ընդ դարիթ Վենեցիանացն, եւ շահեցան Ճնվէզքն քսանեւչորս խալէ ». զորոյ զվրէժ լուծին Վենետկեցիք յետ ամաց ` կործանելով զհամարանոցս Գենուացւոց: Դէպ եղեւ յայլում նուագի, յետ արձակման Ենրիկոսի թագաւորի Կիպրոսի յարգելանացն (1310), մինչ դեռ եւս չէր շիջեալ ատելութիւն Հայոց, Էմմանուելի ուրումն Մարապոդ կոչեցելոյ Գենուացւոյ ` կողոպտել զՊափոս քաղաք Կիպրոսի եւ փախչել յԱյաս. հետամուտ եղեալ նմա Կիպրացւոց ` խնդրեցին ի մինապանէն Հայոց. այլ տեսեալ զնա պաշտպան յելուզակին ` զանգիտեալ ի բաց դարձան:[1]             «In Castro ante Portam, loco ubi Curia tenetur». Լանկլուա սխալ ընթերցեալ է Portum, համարելով նաւահանգիստ. յայլում գրուածի եւս ասի, Prope Portam, մերձ ի Դուռն։

[2]             Proponimus viros religione claros, devotione gratos, et scientiæ decoræ venustos; videlicet Fratrem Raimundum Stephani, Ordinis Prædicatorum, et quosdam alios suos socios; qui subjectum tibi populum verbo salutiferæ prædicationis instruant… et Latini sermonis peritiam, functi prœceptoris in officio, gratis atque copiose diffundant. Epist. Johan. XXII.

[3]             Այսինքն Galea, նաւ պատերազմական, ըստ մեզ Բերդանաւ. իսկ բեռնաբարձ նաւք մեծամեծք Դարիթա (Tarita) կոչէին։

[4]             Gabriel de Perono, Notarius publicus Communis Janue et Dominis Regis Armenie.

[5]             Որպիսիք են, Օշին արքայեղբայր՝ տէր Կապանու ( յետոյ թագաւոր ). Օշին Վասիլենց, Վասիլ Կիռ ­ Սահակենց (Gressachans), Վասիլ երէց, Թորոս Յովհան կամ Յովակիմ (Tros Joahim), Թորոս պայտար (Theros Paitarus), Գրիգոր Ղազար, Կոստանդին վաճառապան ? (Vassarabam), Ռիթա տիկին, եւ այլն, եւ այլն։ ­ Դարձեալ փոխանակ 300 դրամոց զոր պարտէր Պանտալէոն Գուիրինի առ Թորոս Յոհան (Janni), ետ ծածկոց մի սպիտակ (coopertorium), հանդերձ մի կանացի ցփսեայ (guarnacium), բաճկոն կամ զպուն մի տղայոյ՝ ճամկաւոր (çupam de çendato carmesi), կոնք մի եւ անօթ մի փայտեղէն՝ որպէս թուի (messara) ։ Զատ յայսցանէ Մարինոյ Սինիոլի պարտէր Պարոն Օշնի ի գումարին Վենետաց 47, 000 եւ տասնեակս ինչ դրամոց։

[6]             Վճիռ մի ծերակուտին ( յ ’12 օգոստոսի 1314), հաւանի խնդրոյ Պայլին եւ շնորհէ գումար ինչ վասն նորոգութեան եկեղեցւոյն։

[7]             Յիշի եւ յամի 1331 բողոք Թոմազինոյ Ֆոնդանայ Պիաչենցացւոյ կողոպտելոյ ի Վենետաց՝ յԱյաս։