Սիսական

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

15. ՀԱՆԳԱՄԱՆՔ ԵՐԿՐԻՆ. ԾՈՎԱՏԱՓ ՍԵՒԱՆԱՅ

ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ մասն Սիւնեաց ` որ է երկիր զուգակից գաւառացն Գեղաքունեաց եւ Սոդից, մի ի յաւէտ սքանչելատեսիլ մասանց է բովանդակ Հայաստան աշխարհի, ընդարձակ եւ կապուտակ կոնքովն, եւ շրջապարոյր բարձրակառոյց շրթամբք նորին. համայն եւ պայծառութեամբ օդոց եւ ջուրց, պաղպաջմամբ պորփիւրեայ քարալերանց, վայրենագեղ բուսաբերութեամբ, երէովքն եւ լուղականօք: Ի միջոյ բարձրատափ սահմանորդ աշխարհաց Այրարատայ, Գուգարաց, Ուտիոյ, Արցախոյ եւ բնիկ Սիւնեաց, բարձրագոյն եւս կառուցեալ սա ` հին հրաբուղխ ներգործութեամբք, արդ իբրեւ մեծ տաշտաձեւ բաժակ մի բիւրափայլ ` թուի ի բնաբոյս յատակէն կարկառել յերկինս. զխոժոռութիւն իսկ ժայռիցն ` խաժագոյն ալեօք զուարթացուցեալ, եւ զսաստկութիւն ձմերային եղանակին ` գարնանային առոյգ ծաղկաբերութեամբն մոռացուցեալ: Ծովակն եւ տաշտն կամ շրջապատ երկիրն ` զնոյն զմի ձեւ ծովուն ունին, ընդլայնեալ յարեւելից հարաւոյ, ձգելով ընդ հիւսիս արեւմտախառն, եւ անձկանալով ` տկաձեւ իմն քան ձուաձեւ. զի նեղ ի հիւսիսային մասին, եւ եւս նեղանայ ի միջակողմանն, վասն երկուստեք ցամաքին անդանօր ի ներքո խաղալոյ, յարեւելից ` բարձրակարկառ հրուանդանաւ, իսկ յարեւմտից կուսէ ` ցածագոյն ցամաքակղզեաւ: Իբրեւ զքառորդ կամ զ 2/7 մասն բովանդակ շրջատափ երկրին ունի ծովն այն, 1200 քառակուսի բնամղոն տարածութեամբ, 150 շրջապատաւ, եւ իբրեւ 70 ընդ երկայնն, 34 լոյնագոյն մասնն հարաւային, եւ կիսով չափ նորին ` հիւսիսակողմն: Եւ է իբրեւ 6000 (5996) ոտնաչափ բարձր յերեսաց Պոնտոս ծովու. յորմէ յայտ է զի բարձրագոյն եւս է պարատափն, գրեաթէ քան զամենայն ընդարձակ բարձրաւանդակս աշխարհիս Հայոց, քան զԿարին եւ զՎանանդ, եւ զայլս: Իսկ շուրջ պատուար սահմանափակ լերանցն ` երեք եւ չորք եւ հինգ հազար եւս ոտնաչափ բարձրագոյն կատարս ունի. են եւ ի միջոցի եւ ի կռան տաշտին լերինք անջատք կամ շեղջաձեւք, ոչ սակաւ բարձունք. եւ գրեաթէ ամենեքին զհրաբղխի հատուած արտայայտեն, իբրու հասարակաց խառնարան ունելով զծովակն ծաւալասփիւռ: « Մարթ է, ասէ ոմն ի գիտնոց, առանց ինչ աւելազանցութեան նմանեցուցանել զլիճն այն ` կապուտակ կապերտի ` տարածելոյ ի պորփիւրեայ տաշտին: Լերինք պորփիւրեայք ` ամենայն հնարաւոր զանազանութեամբ կարմիր եւ մանիշակային գունոց. հանեոյն նոցին եւ քարաժայռք ի սպառ անհեդեդ կերպարանօք. ամենայն ուրեք պորփիւր, նաեւ յամենեւին անշուք շինուածս ( օրինակ իմն, յախոռ մի, որոյ որմունք կանգնեալ էին ի կոշկոռոց գեղեցիկ վիմիս ). հող դիւրափուխր թխորակ կարմրայատակ ` կազմէ զարտորայսն, զորս շուրջ պարփակէ երէզ թխականաչ. երեւո ~ յթ զարմանասքանչ »: