Սիսական

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

63 ՁՈՐԱՀՈՎԻՏՔ ԱՐԵՒՄՏԱ - ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐՈՅ. ՍՊԱՆԱ. ԸԶՆԱՁՈՐ. ՌԻՆՏ.

Բազում ձորակք եւ գետակք են եւ յայսմ մասին, այլ երկու գլխաւոր գետակք, Ապանա եւ Աղոպեն ( Էլբին ). յորս խառնին եւ այլքն: Առաջինն որ յարեւմտակողմն է եւ յերի ձորագետոյն Հաջիսամլու ( Ղօյթուլի ), յերից վտակաց օժանդակի ( ըստ նշանակելոյ յաշխարհացուցի ), որք իջանեն ի լեռնագօտւոյ հարաւակողման Սուլեմայ ձորոյն. առ միջովն կան աւերակք Ապանայ գեղջ յիշելոյ ի հին Ցուցակին, որ ըստ տրիցն յաթոռն Սիւնեաց (6 բեռն ) փոքր լինել գուշակի. այլ զի յանուն իւր կոչի գետն ` ոչ աննշան հարկ է լինել, կամ թէ ոչ գոլ այլոց գեօղից ի ձորակին, որպէս եւ ոչ այժմ նշանակին: - Ոչ գիտեմ ըստ պատեհի՞ եթէ եւ ըստ մերձաւորութեանն ` առ սմին յիշէ Քաջբերունի զՔեաքլիք պուլագ տեղի, որ է թարգմանութիւն անուան գեղջն Կաքաւուց աղբիւր ըստ հին ցուցակին, եւ որոյ հարկ ` էր ըստ վերնոյն 6 բեռն: - Յեզերս արեւելեան օժանդակին կամ ձորակին ոչ նշանակի բնաւ շէն. իսկ ի գլուխ միջնոյս այսորիկ ձորոյ ` կայ փոքրիկ գիւղն Թաթարաց Գուրպան քէլեսին ( Զոհկտուր կամ Մատաղենիք թարգմանելի ). ուր թէ գտցեն հնութիւնք ` ոչ գիտեմք: - Ի ձորագլուխ արեւմտեան օժանդակին կայ աւերակ գիւղատեղի Իւլգիւրտ կոչեցեալ այժմիկ. որոյ փոքր ինչ մերձաւոր ըստ ձայնին եւ ըստ դասաւորութեան գիւղից ` գտանի ի հին Ցուցակին ստորոտի իմն կամ սխալ գրեալ Որդոյերեզի ? թէպէտ տեղայինք ասեն զայն լինել հին Ռինտ գիւղ, որոյ փոխան բացագոյն կայ նորն, զոր եւ ընդ հուպ տեսցուք: Առ երի աւերակաց տանց ամայացեալ գեղջս մնան եւ որմունք քարաշէն եկեղեցւոյ միոյն յանուն Սրբոյն Ստեփաննոսի, որպէս ցուցանէ արձանագիրն աղաւաղեալ ` որ ի ճակատս բեմին, ունելով զթուական 1292 ամի.

 

Կամաւ ողորմածին Աստուծոյ մեք Աւատարկայ ? որդիքս Հասան եւ Խոցադեղ մեր եղբաւրորդովքս մեր սրտի յաւժրութեամբն զմեր հայրենակաց հողն ի Խու քանին տուաք ի Սուրբ Ստեփաննոս ( վասն ) հոգւոյ եղբաւր մերոյ Մխիթարայ փոխեցելոյ առ Քրիստոս. Մխիթար երէց ` ժառանգ սուրբ եկեղեցւոյս հաստատեաց Ա աւր պատարագ անեն ` Յայտնութեան. Արդ թէ մեք կամ ոք ի մերոց կամ յաւտարաց աւագաց հանէ զհողն ՅԺԸ հայրապետացն նզովեալ եղիցի. Ի Թվին ՉԽԱ.

 

Սակաւուք ի բացեայ աստի յարեւելակողմն կայ վանատեղի Սուրբ Աստուածածնի ` Վանքի տիւզ ( Վանաց տափ ) կոչեցեալ, ուր եւ փոքրիկ կամարակապ եկեղեցի (7 քայլ ընդ երկայն, 4 ընդ լայն ), տանիքն կործանեալ. ի ներքս ի հարաւային որմն գոն յիշատակք արձանագրեալք յամս 1258. 1308. 1323. եւ 1347.

 

Ես …………. ետուն մեզ պատարագ զՂազարու տաւնին եո զԾառզարդարին. ով խափանէ մեր մեղաց պարտական է. Թվին ՉԷ.

+ Ես Թամթա խաթունս տուի Աստուածածնի սուրբ վանուց քա բաժակ ի Մճըռկաձոր. իմ յետոյ իմ որդիքն տան անխափան. ով չտայ իմ մեղացն տէր է. ՉԾԷ.

+ Ես Տորս ? Սարգսի որդիս զԿտէքոսու ? հողն ու զՏանձին սեռըն, մին կով տուի Ս. Աստուածածնիս. Միաբանքն տուին Բ աւր պատարագ Հուսիկին աւագ հինգշաբթի աւրն. Ով խափանէ մեր մեղացն պարտական է. Թվին ՉՀԲ.

+ Ես Դաւիթս. . . միաբանեցաք սուրբ Աստուածածնիս. Սպասաւորք սուրբ ուխտիս Պետրոսի եւ Պաւղոսի տաւնին ( տուին ) Ա պատարագ անխափան. Կատարողքն աւրհնին յԱստուծոյ եւ խափանողքն դատին. Թվին. ՉՂԶ.

Շուրջ զեկեղեցեաւն են դամբանք եւ խաչարձանք. յոմանս ի նոցանէ գրեալ են այսպիսի բանք.

Ես Յովհաննէս կանգնեցի Խաչս ի բարեխաւսութիւն

+ Գրիգոր քահանայ յիշեցէք + Տղայ տիաւք կատարեալ քահանայ.

Մղոնաւ ի Հր. Իւլդուրտի կայ Ըզնաձոր եւ ըստ Թուրքաց ` Այնազիւր գեօղ Հայոց 43 տանց: Բնակիչք գեղջս ( իբր 400 ոգիք ) են բնիկք եւ ոչ գաղթականք. այլ ի ժամանակի պատերազմին Ռուսաց ընդ Պարսից (1827 - 8) Աղապէկ ոմն թուրք զանկեազուրցի եկեալ ի կողմանքս ` ի դարձին վարէր եւ զՀայ բնակիչնս յերկիր իւր. բայց հզօրագունից եւս Թուրքաց ի վերայ հասեալ դարձուցին յետս: Թէպէտ եւ հին երեւի գիւղս, որպէս եւ է իսկ ի վաղուց հայաբնակ, այլ հնութիւնքն ոչ քննեցան եւ ոչ արձանագիրք, այսինքն եկեղեցւոյն եւ գերեզմանաց եւ կարաւանատան:

Յելից հարաւոյ Ըզնաձորի, երկու մղոնաւ ի բացեայ ` առ Ապանայ գետակաւ կայ Նամազ-Ալի անուն փոքր գիւղ մի Քրդաց 35 եւ 40 տանց, որք աստ միայն գտանին ի Վայոց գաւառիս: - Ի ստորին կորմն ձորոյս Ապանայ երիւք մղոնօք ի Հր. Ըզնաձորի կայ միւս հին քարաշէն կարաւանատուն կիսակործան, իբր 85 Չ. ընդ երկայնն եւ սուղ պակաս կիսով չափ լայն, ամբարձեալ ի վերայ երկկարդեան բոլորշի սեանց, որոց միջնոյն ձեղուն բարձր է քան զկողմանցն, հանգոյն Սուլեմայ հոգետանն. զարդիս ի գոմ հոտից փոխեալ է ի մերձաբնակ Հայոց եւ Թուրքաց, եւ աղտեղութեամբ լցեալ, ոչ ցուցանելով արձանագիր: - Սակաւուք հեռի ի խառնըրդոց գետոյն Ապանայ յԱրփա ` յեղեր սորին յաջում կայ Գըզլըգշլագ գիւղ այլազգեաց, 20 կամ աւելի տամբք: Իսկ ընդ մէջ գետախառնիցն եւ գեղջն ` կամուրջ մի է ի վերայ Արփայի: - Մղոնաւ կամ դոյզն աւելի ի Մ. Հր. Ըզնաձորի յուրոյն ձորակի առ ջրովն կայ Ռինատ նորաշէն գիւղ Հայոց գաղթականաց ի Պարսից բաժնէ, յորում 23 տունք էին յամի 1873: Մերձ ի խառնուրդ գետակին Ռինտայ յԱրփա, յեղեր սորա կան աւերակք շինատեղւոյ եւ եկեղեցւոյ, Ծծախաչ անուն. քանզի կաթնակարօտ ստնտու կանայք համարին օգտիլ ուխտաւորութեամբ առ խաչվէմ մի տեղւոյն, եւ յայն սակս այնպէս կոչի: Ըստ այսմ իմաստի ` սա թուի կամ մերձաւոր սմին քարաբլուր եւ քարաբերդ ` կոչեցեալ ի հնումն Դայեկի քար, յիշեալ ի պատմութեան Սիւնեաց: