Ստորագրութիւն հին Հայաստանեայց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

  Այսպէս գրի յերիս ձեռագիրս աշխարհագրութեան Խորենացւոյն, այլեւ առ Յովհաննու կաթուղիկոսի, եւ առ Թովմայի Արծրունւոյ, որպէս եւ յօրինակս ինչ Եղիշէի. նոյնպէս գրի ուրեք եւ ՚ի հին քերականութեան նախնեաց: Իսկ ՚ի տպագրեալն աշխարհագրութեան Խորեն. գրի Մարգաստան: Թովմա Արծրունի ՚ի յիշելն` գրեաթէ ամենայն ուրեք զանունս Գաւառ յարակցէ յայն, որպէս ՚ի գ. 13. *Եւ զՄարդաստան գաւառն` զբուն բաժին Գուրգինայ, դարձոյց առ նա Դերանիկն: ՚Ի բանից Յովհաննու կաթուղիկոսի երեւի լինել սահմանակից կամ մերձակայ Տոսպ գաւառի, զի գրէ. *Գայր հասանէր զկողմամբք Մարդաստանի եւ Տոսպ գաւառի:

Եպիսկոպոս գաւառիս յիշատակի առ Եղիշէի եւ առ Ղազարայ ՚ի ստորագրութիւնս հարց ժողովոյն Արտաշատու առ Վարդանամբք, Երեմիա եպիսկոպոս Մարդաստանի:

Իսկ ՚ի Թ. դարու փոխադրեցաւ յայս գաւառ աթոռ Մարդպետական եպիսկոպոսին ՚ի Նախճաւան քաղաքէ, որպէս յիշատակէ Թովմա Արծրունի` զորոյ զբանս դիցուք ՚ի ստորագրեալ աւանի:

Համբոյրազան: Գրէ զայսմանէ Թովմա Արծրունի դ. 7. *Գունդ մի հարուստ անցեալ մնացին ՚ի Համբոյրազան աւանի Մարդաստան գաւառի, ուր եպիսկոպոսական աթոռ մարդպետականին` յայնժամ փոխեալ դնէր ՚ի Նախճաւան քաղաքէ:

Վիտահոտ: Աւան` զորմէ գրէ Թովմա Արծրունի. *Գան հասանեն ՚ի Մարդաստան, յաւանն Վիտահոտ, հանեն ընդ սուր:

Ձոր հասկոյ: Յիշատակի առ Թովմայի Արծրունւոյ. *Եւ խոյս առեալ շրջէր զկողմամբքն Մարդաստանի, եւ Ձորոյն հասկոյ: