Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Յայսմ միջոցի, Ղազանչեցի հայքն որք բնակեալ էին ի Շուշի, յիշխանութեան որդւոյ Փանահխանին, հաստատեալ էին ի մէջ իւրեանց յանուն սրբոյ Աթոռոյս զգաձանակ եւ գրեալ էին սրբազանին: Վասնորոյ զօրհնութեան հասարակ կոնդակ գրեաց ի վերայ նոցա եւ շնորհակալեցաւ: Եւ ապա շրջեալ ըզբանն` ի վերայ հասարակ ամենից բնակչացն Շօշու, եւ երկրին Խամսայու, գրեաց վասն չիք Իսրայէլին զպատուէր զի մի ընկալցին ի գնալ անդ ամենեւին, (որպէս եւ ի սեպտեմբերի ԻԴ գրեաց ): Թուղթ մի եւս առ Յովհաննէս կաթուղիկոսն գրեաց այսր աղագաւ: Այլ զի ինձ յայսմ միջոցի ըստ մեղաց մահամերձ իմն տկարութիւն դիպեցաւ, վասնորոյ` ոչ ստոյգ զօր ամսոյն, եւ ոչ նմանապէս զորպիսութիւն բանիս դիտել կարացի: Հոկտ. ԺԸ :