Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Էրէց գեղջն Ալիբէկլուի Տէր Սիմօնն, որովհետեւ էր այրի եկեալ ի սուրբ Աթոռս էառ վեղար, եւ եղեւ Աբեղայ: Եւ յետ աւուրց, որովհետեւ ի Ղօշավանք ոչ գոյր միաբան, եւ Մինաս վարդապետն, (որ յիշեցաւ յամսոյս է . ) բազմիցս խնդրէր ի սրբազան վեհէն զկարգաւոր ոք, վասնորոյ յղեաց անդ զՏէր Սիմօնն ի միաբանութիւն Վանիցն, եւ յատկապէս ի վերակացութիւն սրբոյ Աթոռոյս ցանելեացն, եւ արօրին: Վասնորոյ եւ զթուղթ մի գրեաց առ Մինաս վարդապետն, յանձնելով զնա նմա: Եհարց եւ զգրոյ Իբրահիմ էֆէնտուն, զոր յամսոյս Է յղեաց առ սա, զի թէ տուեալ իցէ նմա, եւ նա զինչ իցէ ասացեալ, ծանուսցէ. եհարց եւ զորպիսութեանց մահտեսի Յօհանին (որ ի սեպտեմբերի ԻԹ յիշեցաւ : ) եւ զայլ մանր անհարկաւոր բանս: Փուսուլայ եւս ետ սմա, յորում գրեցաւ որքանութիւն անասնոց եւ այլ իրացն սրբոյ Աթոռոյս որք գոն անդ, նոյնպէս եւ զվանիցն, զի եւ սա գիտացեալ լիցի զայնս. եւ թեւակցեալ ընդ Մինաս վարդապետին ի միասին կառավարեսցեն: Նոյեմբերի ԻԵ :