Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Իսկ վասն վերոյիշեցեալ բանի խանին Բաղիշու, գրեաց սրբազան վեհն զԹուղթ մի առ Գրիգոր պատրիարգն մեծին Պօլսոյ, ծանուցանելով նմա երկարապէս` զամենայն գրեալսն խանին Բաղիշու եւ բաղիշեցւոցն առ ինքն, եւ զդիտմունս նոցին: Եւ թէ ինքն զինչ գրեաց առ նոսա եւ զյոյս ետ: Եւ խնդրեաց զի կամ ի ձեռն սառաֆի ուրուք, եւ կամ ի ձեռն քեաթիպին ) իւրոյ հոգասցէ, որպէս զի` յամենայնում ամի զֆերման նորին հանցեն, եւ յղեսցեն առ նա, եւ զխարճն ի նմանէ առցեն: (Զոր Ե, կամ Զ քեսայ ասէին : ) Զի թէ բացասէաք ասէ զխնդիրս նոցին, ամօթ մեծ էր մեզ, եւ քեզ եւս, որովհետեւ տաճիկ գոլով, ի հեռաստանէ այսքան աղերսանօք գրեալ էին մեզ, որ եւ չէր այնքան ինչ ծանր խնդիրք: Զոր թէ ասէ հոգասցես, քեզ եւս ոչինչ է վնաս եւ պակասութիւն, այլ մանաւանդ` պայծառուիւն անուան: Ուստի` ասէ ի գալն մարդոյն նորին յայդր առ քեզ, (ըստ որում մեք գրեցաք իւրեան ) պարտիս կերպիւ ինչ հոգալ զայս, որպէս զի յամենայնում ամի նա լիցի իշխօղ տեղւոյն, եւ ոչ միւսքն: Զի եւ քաղաքացի հայքն զնմանէ են շնորհակալ, զի յոյժ հայասէր եւ եկեղեցասէր է: Եւ բազում բանք առ այս: Առ որ յղեաց եւ զօրինակ տաճկերէն գրոյ Բաղիշու խանին զի տեսցէ, նա եւ բաղիշեցիքն զթուղթ մի բազմակնիք արարեալ յղեալ էին առանց գրոյ` սունով դիտմամբ, զի սրբազանն գրեցուցեալ ի բերանոյ իւրեանց ի վերայ իւր, յղեսցէ ի Պօլիս, որպէս թէ այժմ գրեալ իցեն ինքեանք առ սրբազան վեհն վասն այս խնդրոյս: Զի զգիր ոչ էին գրեալ այժմ, այլ այսպէս էին արարեալ: Ուստի եւ սրբազան վեհն գրել ետ ի նմա զօրինակ այն մահսարին, զոր յառաջագոյն գրեալ սոքա առ ինքն վասն սոյն խնդրոյս, (որպէս ասացաւ ի յօգոստոսի ԻԲ ) Եւ յղեաց զայն եւս առ պատրիարգն, զի տեսցէ: Զանուանս անդ եղեալ բաղիշեցոցն եւս գրեալ ի փուսուլայոջ, յղեաց առ նա, զի կոչեալ առ ինքն վասն այս բանիս խօսեցուսցէ: Գրեաց զթուղթ առ Անտօն Ամիրայն վասն այսր, ծանուցանելով նմա լիապէս զորպիսութիւն բանիս, եւ զգրելն իւր առ պատրիարգն զի հոգասցէ: Եւ խնդիր, զի թէ նա յանձն չառնուցու հոգալ, եւ զանց առնիցէ, ծածկապէս ինքն զգուշացեալ` երբ իմասցի զայս, ապա ինքն որպիսի հնարիւ եւ իցէ հոեասցէ, եւ գտեալ զոմն ցուցցէ այն խանի մարդոյն, որ յամենայն տարի հանցէ յարքունսուստ զֆիրման նորին: Զի մեք ասէ այն խանին գրեցաք թէ զմարդդ առ պատրիարգն յղեա ', եւ նա հոգալոց է, արդ թէ նա չհոգասցէ, մեզ ամօթ է լինելոց: Վասնորոյ զգոյշ լեր զի դու որպէս եւ իցէ զհնարն գտեալ հոգասցես ի սէր մեր, եւ մեզ գրեսցես : Զի այնպէս գիտեն ասէ նոքա թէ` մեր եւ իշխանաց մերոց խօսքն անդառնալի է ի դուռն թագաւորին, որոյ աղագաւ զայսպիսի աղերսս գրեն մեզ: Արդ` ասէ թէ ոչ հոգնյցեմք ըստ բազմիցս թախանձելոյ նոցին, մեզ ամօթ եւ պակասութիւն է, որոյ վասն բացասել չկարացաք: Եւ վասն դրամին միամտեցոյց թէ` որքան եւ լինիցի խարճ, խանն տալոց է: եցոյց նմա եւ զբաղիշեցիսն որք էին անդ, գրեալ զանուանսն ի փուսուլայոջ, ծանոյց եւս թէ` դոքա են գրեալ առ խանն իւրեանց թէ` դու խալիֆային գրեա. զի ի տեղս մեզ Ա մարդ ցոյց տայ, որ զֆերմանն յարքունուստ հանցէ, մեք որքան զխարճ գնա կու հոգամք, ուստի ասէ` կոչեալ խօսեցո, եւ հոգ տար բանիս այսոմիկ որպէս եւ իցէ: Զպատրիարգինն յաւուրն պահարանոջ եղեալ եւ զսորինն ուրոյն, յղեաց ի Կարին առ Մելքոնն, եւ զթուղթ գրեաց ի Կարին զի յոյժ փութով յղեսցէ ի Պօլիս առ Խաչատուրն, եւ գրեսցէ նմա տալ յիւրաքանչիւրսն, եւ զպատասխանիսն առնուլ եւյղել աստ: Իսկ ի ներկայումս թուղթ մի եկն ի սմանէ, որ գրեալ էր վասն ոսկոյն եւ մատանւոյն, զոր զգրեալ էր Հնդկաց նուիրակ Յովսէփի վարդապետն, թէ յղեցաք ի Կարին առ Մելքոնն, եւ` սրբազան վեհն գրեաց սմա յառաջ քան զայս, ի հոկտեմբերի ԻԸ, զի ծանուսցէ զառ ինքն հասանիլն, եւ հաւատարմաւ յղեսցէ ի սուրբ Աթոռս: Գրեալ էր սա այժմ թէ` ինձ չէ հասեալ: Վասնորոյ` գրեաց թէ` նոքա այսպէս են գրեալ որ սուտ չէ, իմա ', թէ զի՞նչ իցէ լեալ, եւ մեզ գրեա: Խաչատուրին եւս գրեա թերեւս նմա իցէ հասեալ` եւ մեզ ծանո: Գրեաց եւս զփուսուլայ մի առ սա, վասն Բաղիշու խանի բանին, թէ նա եւ երկրականքն այսպէս էին գրեալ, (որպէս ի վերոյ ասացաք , ) եւ մեք այսպէս գրեցաք պատրիարգին: Արդ եթէ իցէ` զի նա յանձն ոչ առնուցու, որպէս է լինելոց: Եթէ գրեսցես դու Խաչատուրին, կարէ զայնպիսի մարդ մի գտանել, որ զայս հոգասցէ: Զայս դու եւս ասէ մտածեա ' թերեւս զդիւրին հնար մի գտցես: Եւ որպէս եւ պատշաճ տեսցես, մեզ եւս փութով ազդեա: Այլ եւ քոյր Մէլիք Սարգիսջանին որոյ անունն էր Բաղչագիւլ, ի վաղուց հետէ գերեցեալ ի լեկզեաց, այժմ յայտնեցեալ էր ի մէջ չէրքեզին: Որոյ աղագաւ աղաչեաց Մելիք զսրբազան վեհն, զի գրեսցէ առ Ուռումէլու նուիրակ Յովհաննէս վարդապետն ազատել զնա որով կերպիւ եւ իցէ, եւ յղել յայսկսոյս: Եւ սրբազան վեհն ըստ խնդրոյն նորին զթուղթ գրեաց առ Յովհաննէս վարդապետն, զի ջանասցէ ազատել զնա, եւ ի վերայ Պօլսոյ կամ ի վերայ Տրապիզոնու յղեալ յայսկոյս: Եւ` ինքն Մէլիքն եւս գրեաց նմա զգիր, եւ զանուանս ազգատոհմին իւրոյ եւ զամենայն որպիսութիւն նորին գրեաց նմա, զի թէ այնու նշանօքն իցէ, ապա ազատեսցէ: Զի մի այլ ոք լինիցի, եւ խաբէութեամբ ձեւացեալ իցէ գոյ քոյր իւր, որպէս բազում անգամ լինէր: Եւ սրբազանն եւս այսպէս պատուիրեաց, զի այնու նշանօքն գտցէ, ազատեսցէ: Այս եւս առ Մելքոնն յղեցաւ, եւ Ա փուսուլայ գրեցաւ առ նա, յղել զայս առ Խաչատուրն ի Պօլիս, զի եւ նա առ Յովհաննէս վարդապետն հաուսցէ: Եւ այսք ուրոյն ի միում պահարանոջ եդեալ եւ ի ձեռն Մէլքոնին գրեալ, յղեցան առ Տէր Վահանն ի Բայազիտ, թուղթ եւս գրեցաւ առ նա յղել ընդ գնացողի ի Կարին առ Մելքոնն, իսկ թէ չիցէ գնացող, զյատուկ փայեակ մի վարձեալ` շուտով ի Կարին յղեսցէ: Եւ զի փեսայն` (որոյ անունն էր Յարութիւն , ) եւ դստերք սորին վախճանեալ էին ժանտամահիւ: Վասնորոյ գրեաց սմա զմխիթարութիւն: Թուղթ մի եւս առ իշխանսն Բայազտոյ, Մարգարէն, Էլօն, եւ Մուրատն եւ յայսն գրեցաւ, ըստ նմին մխիթարութիւն վասն ժանտամահին, (որպէս եւ ի նոյեմբերի ԺԵ : ) Եւ վասն ընչից Տէր Վահանի փեսային վերոյ յիշեցելոյ պատուէր, զի մի ոք ձեռնամուխ լիցի, եւ կամ ի դրունս տաճկաց զբանախոսեցի, յանձնելով իւրեանց: Զի նորին կտակագիրն ասէ առ մեզ է, զոր ի ձեռն Խորվիրապու առաջնորդին է արարեալ: (Զի տամբն իւրով փախուցեալ ի ժանտամահէն, անդ եւ յԵրեւան էին վախճանեալք : ) Եւ ինչք նորին ընդ մերով իշխանութեամբ են ասէ, որպէս Տէր Վահանին եւս գրեցաք: Այս ըստ խնդրոյ Տէր Վահանին գրեցաւ, զի էր վախճանեալն անյիշատակ եւ ինչք բազում էին նորա: Երկնչէր եթէ` գուցէ չարակամք տաճկաց մատնեսցեն, վասնայսորիկ զայս առնել ետ: Պօլսոյ թուղթքն ի նոյեմբերի ԻԹ գրեցան, այժմ ընդ այս գեղացի Մալխասին յղեցան ի դեկտ. Ա :