Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Թուղթ գրեաց սրբազան վեհն ի Կարին առ Չերքեզօղլի Յահանն, (որ յիշեցեալ է յանցեալ ամին ի մայիսի ԻԴ , ) ի պատասխանի թղթոյ նորին: Որ յանցեալ ամին ելեալ ի Բաղիշու գնաց ի Պօլիս, եւ այժմ ֆերմանաւ թագաւորին եկեալ էր ի Կարին եւ գրեալ էր զորպէսն իւր սրբազան վեհին: Եւ որպէս յանցեալ ամին, նոյնպէս եւ այժմ գրեալ էր զգանգատ զԱռաջնորդէ Կարնոյ, եւ խնդրեալ էր լինել վրէժխնդիր: Եւ սրբազան վեհն գրեաց թէ` զայդ եւ մեք թէպէտ գիտեմք ի վաղուց, այլ տակաւին թուլատրեմք, վասն չունելոյ զժամանակ: Մանաւանդ` զի այժմ ի մէջ ըզբաղանաց էաք, (որ էր լեկզեաց երկիւղն, որ ի վերդ յամսոյս ԺԱ յիշեցաւ: Զոր եւ ծանոյց նմա : ) Եւ խոստացաւ յետոյ հետեւել գրելոցն, եւ լիապէս գրել զպատասխանի թղթոյն իւրոյ: Ծանոյց սմա եւ զչգրելն նուիրակ Սարգիս վարդապետին առ ինքն զթուղթ, (որ յիշեցեալ է ի յուլիսի ԺԴ, եւ ի ԻԷ : ) եւ հարկեաց ասել նմա, զի գրեսցէ զորպէսն իւր եւ գործոյն, եւ զպատասխանիս գրելոցն իւրոց: Եւ եթէ նա անդ ոչ իցէ, ինքն զորպէսն նորա իմացեալ գրեսցէ :
       Թուղթ մի եւս առ Նսնուսեցի մահտեսի Յովհաննէսն, եւ յիւր եղբայր մահտեսի Զաքարիայն գրեաց, մեղագիր լինելով նոցա, որք յայսչափ ժամանակս զկատարեալ որպիսութիւն ինչ ոչ գրեցին ի կողմանէ հիսապին որ ընդ ինքեանց, (որ ի յուլիսի ԺԴ, եւ ի վերոյս նորին յիշեցեալ է: Ի ԻԷ եւս ) այնր աղագաւ մահտեսի Փիլիպպոսին գրեաց զթուղթ: Եւ հարկեաց` զի գրեսցեն պարզապէս, թէ յումմէ զինչ առին, ի նուիրակէն որքան, ի Մուրտիկեանցն որքան եւ ի Տէր Պետրոսէն, որքան: Եւ թէ առեալ էք ասէ, ընչէ՞ր զթամասուկն մեր ոչ յղէք առ մեզ: Իսկ եւ յառաջագոյն նուիրակն զդրամ էր հասուցեալ սոցա, (Ա) (որպէս ասացաւ ի մայիսի Դ : ) Այժմ գրէր սրբազան վեհին թէ` այս որպէս ամանաթ է առ մահտեսի Յովհաննէսն, երբ եւ կամիցիս առ, զի ահա սա զդրամն իւր ի մահտեսի Փիլիպպոսէն է առնելոց : Եւ սրբազան վեհն եւս այժմ գրեաց սոցա, թէ այն դրամն ) առ քեզ ամանաթ մնասցէ, եւ մի խառնեսջիք ընդ այդ հիսապիդ, եւ յետոյ որպէս եւ գրեսցուք, այնպէս արասջիք: Զորպէսն նուիրակին ի սոցանէ եւս խնդրեաց: Ընդ ումեմն փայեկի: Ի օգոստոսի ԺԵ :