Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Վանայ նուիրակ Պաղտասար վարդապետն, զտաւարն եւ զոչխարսն որք յիշեցան յամսոյս ԺԴ, առեալ եկն ի սուրբ Աթոռս: Եւ ի քանի աւուրս մնացեալ աստ, դարձաւ անդրէն, աւարտեալ զմնացեալ գործն: Եւ զթուղթս ոմանս եւս խնդրեալ տարաւ: Որք էին, Շնորհակալութեան թուղթ առ Վանայ Առաջնորդ Գրիգոր վարդապետն, եւ առ մահտեսի Թօմայն, Պարիկ աղայն, մահտեսի Յովաննէսն, մահտեսի Սիմէօնն, եւ մահտեսի Մինասն: Որք բանից եւ գործոց Պաղտասար վարդապետին լեալ էին յամենայնի ձեռնտու, եւ նուիրակութիւնն լիապէս տուեալ: Իսկ եւ վասն Ջուղայեցի տանցն` (որք յիշեցան ի յապրիլի ԻԳ ) վերստին խնդրեալ էին ի ձեռն Պաղտասար վարդապետին, գրել թէ` որպէս եղեւ: Եւ սրբազան վեհն որպէս եւ յայնժամ, գրեաց թէ` մեք այսպէս գիտեմք` զի որքան անձնիք գոյին անդ, նաւսագլուխ էառ ի նոցանէ Քեալանթարն զդրամն, եւ ոչ ի միոյն կամ ի յերկուցն: Ուրեմն` դուք եւս ասէ նաւսագլուխ թաւջի 9) արարեալ, ասէք յամենիցն զայդ դրամդ, եւ տուք դրամ տուողին, եւ մի եւս երկարացուցանէք :
       Թուղթ մի եւս առ մահտեսի Անտոնն, որ Ժ ղուռուշ, եւ Դ չինի գաւաթ քառասնից էր տուեալ: Օրհնութիւն: Եւ զի գնալ կամէր այսուհետեւ ի կողմուսն Բաղիշու եւ Մշու, վասնորոյ էառ յանձնարարութիւնս ոմանս, որք էին: Թուղթ առ սրբոյ Աթոռոյս վէքիլ եւ գանձապետ մահտեսի Պապայն, մխիթարութիւն վասն մահուան եղբօրն իւրոյ մահտեսի Սիմէօնին, իսկ եւ վասն Պաղտասար վարդապետին յանձնարարութիւն: Եւ սակս գանձանակին եւս պատուէր : Եւ զի սուրբ Կարապետի Դանիէլ վարդապետն ի Բաղիշու գանձապետացն եւս առեալ զգանձանակադրամս, (որպէս ասացեալ է ի պատմութեան ՌՄԺԶ երորդ ամին, ի նոյեմբերի ԻԳ , ) վասնորոյ այժմ գրեաց սմա, զի զհին եւ զնոր արդիւնսն գանձանակին, բոլորապէս յանձնեսցէ Պաղտասար վարդապետին: Զի զոր ինչ տուեալ եւս ասէ Դանիէլ վարդապետին, այն ոչ է մեզ ընդունելի, զի նա վասն սրբոյ Աթոռոյս ոչ է առեալ, եւ մեզ ոչ է հասուցեալ: Ուստի պարտիս ասէ, թէ զփոխն նմա տուեցելոյդ, եւ եթէ զնոր արդիւնսն գանձանակիդ լրապէս տալ Պաղտասար վարդապետիդ: (Զի եւ իշխանքն Վանայ այսպէս էին արարեալ ի գնալ անդ Պաղտասար վարդապետին: Զի փոխանակ դրամոցն, զորս գանձապետքն մեր տուեալ էին Դանիէլ վարդապետին, ի գանձանակաց սրբոյ Կարապետին զդրամս հանեալ` տուեալ էին Պաղտասար վարդապետին : ) Ի սոյն միտ, թուղթ եւս առ գանձապետսն սրբոյ Աթոռոյս մահտեսի Վարդանն, մահտեսի Պետրոսն եւ մահտեսի Մալխասն, ի Բաղէշ :
       Յանձնարարութիւն եւս հասարակ ի Բաղէշ, առ մահտեսի Կիրակոսն, մահտեսի Սիմէօնն, մահտեսի Մատթէոսն, խոջայ Միլիտօնն, խօջայ Թումանն, խօջայ Միրզայն, եւ խօջայ Յովսէփն :
       Յանձնարարութեան թուղթ մի եւս առ Մախսուտ բէկն ի Մուշ, որում զփոքր ինչ գիւլապ, եւ Ե հատ մօմ յղեաց :
       Թուղթ մի եւս ի Վան առ Իսաղ աղայն, շնորհակալութիւն վասն արարեալ լռութեանցն Պաղտասար վարդապետին եւ վերստին յանձնարարութիւն: Որում եւս զգիւլապ եւ զԵմոմ յղեաց: Ել Պաղտասար վարդապետն ի օգոստ. ԻԴ :