Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Թուղթ գրեաց սրբազան վեհն առ Մէլիք Ռուստամն ի Գեանջայ, որ ըստ հրամանի սրբազան վեհին` որ գրեցաւ առ նա յամսոյս Դ, զԹիֆլիզեցի Յարութիւն վարդապետն կալեալ յղեալ էր առ սրբազան վեհն: Որոյ աղագաւ գրեաց զշնորհակալութիւն: Եւ զի խնդրեալ էր մի պատժել զնա, գրեաց զմիամտութիւն, թէ վասն խաթէր քոյ ներելոց եմք: Իսկ զի զԴՃ ոչխարս, եւ զԱՃ տաւարս, գործակալքն սրբոյ Աթոռոյս հրամանաւ սրբազան վեհին անդ ի վաճառել յղէին` (զի գոյր աւելորդ շատ ի բերելոցն Պաղտասար վարդապետին, որք յիշեցան յօգոստոսի ԻԴ ) վասնորոյ` եւ սրբազան վեհն գրեաց նմա վերահասու լինել, եւ վաճառել տալ շուտով: Թուղթ մի եւս առ Քիլիսաքեանտի Մէլիք Մնացականն գրեաց ի պատասխանի թղթոյն` վասն Յարութիւն պետին դարձեալ ` եւ զբերօղսն խիլայեաց: Ի սեպտեմբերի ԻԴ :