Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Որպէս ի յունվարի Ժ ասացաւ զվախճանմանէ նուիրակին Հնդկաց Յովսէփ վարդապետին, եկն այժմ ի Բաղդատու փայակ` բերեալ զթուղթս ի Բասրայու եւ ի Բաղդատու վասն վախճանման նորա զի որպէս կամիցի սրբազան վեհն, այնպէս արասցէ: Քանզի` մինչ լուսահոգի վախճանեալ էր ի նաւին, վէքիլ էր արարեալ ինքեան գրով եւ կտակաւ զսրբոյ Աթոռոյս վէքիլ Միքայէլ Աղայն, որպէս զի` տիրեսցէ ընչիցն իւրոց յելանելն ի նաւէն, եւ ի սուրբ Աթոռս հասուսցէ: Իսկ նա ըստ կտակի լուսահոգւոյն տիրեալ էր բոլոր ընչիցն, եւ ընդ Ջուղայեցի խօջայ Մինասենց մհ. Էմնիազի որդի Յարութիւն աղային խորհրդակցեալ` զոմանս յընչիցն ծախեալ էր, եւ զգին նոցին հանդերձ այլ եւս դրամօք` (որք ի ներքոյ գրելոց են . ) փօլիս էր արարեալ ի մեծն Պօլիս` զի հասցի անդ սրբոյ Աթոռոյս նուիրակ Զաքարիա վարդապետին, (Ե)(որպէս ասացաւ ի յունվարի Ժ : ) Եւ ապա զբոլոր ընչիցն որպէսն, հանդերձ ամենայն որպիսութեամբք հանգուցելոյն` գրեալ էր առ սրբազան վեհն: Մահտեսի Յարութիւն աղայն եւս ուրոյն էր գրեալ , եւ յղեալ էին զթուղթսն ի Բաղդատ առ Ջուղայեցի Տէր Յակոբի որդի պարոն Պետրոս աղայն, զի նա յղեսցէ աստ: Եւ նա յատուկ փայեկաւ յղեալ էր աստ զայն թուղթսն, որ էր սարկաւագ, եւ անունն Սիմէօն: Եւ սրբազան վեհն չկամեցաւ մարդ յղեալ աստի վասն ընչիցն բերելոյ, զի ծախք շատ էին լինելոց յերթալն եւ ի գալն, եւ մանաւանդ մեծանայր եւս անունն: Վասնորոյ` այսց պատճառաց կամեցաւ զի ինքեանք յղեսցեն աստ: Վասնորոյ զթուղթ մի գրեաց առ Միքայէլ աղայն` (որ ի յունվարի Ժ ի թղթոջ Զաքարիա վարդապետին յիշեցաւ , ) նախ շնորհակալ լինելով վասն հարազատութեամբ տիրելոյն ընչիցն, եւ միըստմիոջէ ստուգապէս գրելոյն զորպիսութիւնս նոցին: Եւ ապա ասէ` մինչ զլուսահոգին առաքեցաք, շատ բան պատուիրեցաք նմա բերանով վասն հարկաւոր իրաց ոմանց առնելոյ եւ բերելոյ: Յետոյ եւս Գ անգամ դաւթար եմք յղեալ առ նա. թէ այս ինչ եւ այն ինչ հարկաւոր է սրբոյ Աթոռոյս, առեալ բերցես ընդ քեզ. որոնէիք ասէ ի մէջ թղթոցն , թերեւս զայն դաւթարսն գտանէիք, եւ վերահասու լինէիք նոքօք թէ մեզ զի՞նչ է պիտոյ: Իսկ այժմ ասէ քսուրքդ եւ ճօթեղէնքդ զորս գրես թէ ծախեալ եմք, եւ զորն եւս ծախելոց եմք. թէպէտ բարի մասք էք արարեալ, բայց մեզ ամենայն տեսակ իր պիտոյ է: Զի երբեմն ըստ պահանջման հարկին, օսմանցւոց փաշայից եւ այլ մեծամեծաց, նոյնպէս եւ պարսիկ խանից եւ այլոց իշխողաց ընծայատուր լինիմք, որոց փոքրագիրն իր ընծայել անպատշաճ է: Նոյնպէս եւ հասարակ աղայից տաճկաց, եւ այլ երթ եւ եկաց, միաբանից` ըստ իւրաքանչիւր արժանեացն: Եւ այժմ ասէ սուրբ Աթոռս դապարկ է յայդպիսեաց իրաց, աստ ոչ գտանի, եւ յայդ երկրէդ պարտ է գալ: Եւ ես չգիտացի այժմ թէ` դուք զորն պատշաճ տեսանէք ծախելոյ, թուի թէ ասէ զծանրագինսն ծախէք, եւ զթեթեագինսն պահէք վասն յղելոյ, կարծելոյ թէ աստ մեք ծախելոց եմք, եւ այն գնովն չի ծախուիլ: Որպէս գրես ասէ թէ` մադրասի եւ մուլչի բանտարի չիթ եւ լհէպն ծախեաք, եւ գուջրաթիւնն պահեցաք: Արդ եւս ոչ տեսանեմ ասէ զեղեալ թէ ասացից այս ինչ պիտոյ է եւ այս ինչ ոչ: Զայս այսպէս գրեաց, եւ ապա` զԱ Դաւթար արարեալ եդ ի թղթոջն, որ ինչ պիտոյ էր սրբոյ Աթոռոյս, ճոթեղէնք չինեղէնք, սպեղանիք, եւ այլ նման: Եւ զվերոյիշեցեալ մահտեսի Յարութիւն աղայն եւս ընդ նմա վէքիլ կարգեաց, որովհետեւ երկունքն էին ի մէջ բանին: Եւ գրեաց, զի զամենայն քսուրսն լուսահոգւոյն զբովանդակն բացեալ տեսցեն, (քանզի էր ինչ տակաւին զոր չէին բացեալ, որպէս գրէին , ) եւ զոր ինչ իւր խնդրեցեալն իցէ, յղեսցեն, եւ զոր ինչ ոչ, վաճառեսցեն, եւ զմնացեալսն ի խնդրելոցն նոր առցեն եւ յղեսցեն: Իսկ զեկեղեցական զգեստք` անօթք, եւ այլ ոսկեղէնք եւ արծաթեղէնք, մատանիք, եւ այլ մանր եւ պիտանք քսուրք որքան եւ լինիցին, եւ գրեանքն եւ թուղթքն բովանդակ, գրեաց հարկիւ, զի զամենայն յղեսցեն: Այսքան վասն վէճեղինաց: Իսկ վասն նաղտ դրամոց գրեաց թէ` մինչեւ ցայժմ ձեռամբ քոյ հասեալ է մեզ ի լուսահոգւոյն կողմանէ, այսքան դրամ (Զ) (որպէս ասացեալ է ի պատմութեան ՌՄԺԸ ամին` ի նոյեմբերի ԺԲ: ) եւ ի պատմութեան ՌՄԺԹ ամին, եւ փետրվարի Գ: ) եւ յետոյ հասանիլն նոցին մեզ` յիշեցաւ եւս յանցեալ ամին, ի յօգոստոսի ԺԷ , ) նաեւ ասէ ի Կալկաթու Պետրոս աղայի յղեալն (Ա) (որպէս ասացեալ է ի պատմութեան ՌՄԺԷ երորդ ամին, եւ յապրիլի ԻԵ ) եւ Բաղդատու նուիրակութեան ձեռամբ Ալէքսան աղային, (Բ) (որպէս ասացեալ է յանցեալ ամին, եւ ի յունվարի ԻԶ ) Այսոքիկ ասէ նաղտ հասեալ են մեզ: Իսկ եւ` այն զոր նոր էք փօլիս արարեալ ի Պօլիս , որ Ասլան աղայն տացէ Զաքարիա վարդապետին, (Ե) (որպէս ասացաւ ի վերն եւ ի յունվարի Ժ , ) ահա Ասլան աղայն յանձն է առեալ ասէ զի տացէ: Արդ` բայց յայսքանեաց ասէ` թէ այլ ինչ կումնայ առ քեզ, թէ ի լուսահոգւոյ նուիրակէն եւ թէ յայլոց որպէս գրեալ էիր միըստմիոջէ, ես ոչ գիտեմ: Սակայն` միամիտ եմ ասէ յամենայնի եւ հաւատարիմ սիրելոյդ իմոյ: Բայց ի կողմանէ Չաքիկեանց Միքայէլ աղայի որդի Գրիգոր աղային փոքր ինչ տարակուսեցայ ասէ : Զի նա լուսահոգի փոքր ինչ տարակուսեցայ ասէ: Զի նա լուսահոգի Յովսէփ վարդապետին վասն տպագրատան հաստատութեան այսքան դրամոյ ) թէմէսուկ է տուեալ` եւ մասն ինչ եւս խոստացեալ է տալ, ) Եւ երկուքն եւս մեզ գրեալ էին , եւ մեք շնորհակալութիւն գրեցաք Գրիգոր աղային, եւ միամտեցուցաք թէ` զտպագրատունն հաստատեցաք, եւ զյիշատակն քո գրեցաք: (որպէս ասացաւ այս յանցեալ թուոջն, եւ ի յունվարի ԻԶ : ) Արդ այժմ դուք գրէք ասէ թէ` այսքան էր գրեալ Գրիգորն մահտեսի Յարութիւնին, ) թէ տո'ւր: Քանզի վերոյիշեալ յանցեալ թուոջն եւ ի յունվարի ամսոջն գրեցեալ թուղթքն մինչ հասեալ էին առ Միքայէլ աղայն, Յովսէփ վարդապետն չէր լեալ կենդանի, եւ մահտեսի Յարութիւն աղայն յայտնեալ էր Միքայէլին, թէ Գրիգոր աղայն ինձ այսպէս է գրեալ: Եւ ասացեալ էր Միքայէլ աղային բանալ զգրեանս սրբազան վեհին որ առ Յովսէփ վարդապետն, զի տեսցեն թէ զինչ է գրեալ այնր աղագաւ: Եւ նա բացեալ էր եւ տեսեալ թէ` գրեալ է սրբազան վեհն Յովսէփ վարդապետին, թէ զայդ դրամդ առ Գրիգոր աղայէն, զի զտպագրատուն հաստատեսցի: Զոր ցուցեալ էր մահտեսի Յարութիւն աղային, եւ նա հաւանեալ էր, եւ զվերոյիշեցեալ դրամն տուեալ: ) Արզ եւս զորպէսն դորա չգիտացի ասէ ` վասն էր այդքան միայն է տուեալ, որ այնքան էր խոստացեալ, (որպէս ի վերոյ ցուցաւ, (Թ) ) եւ չգիտացի ասէ թէ` այդ տուեալդ ) եւս ի մէջ այն դրամոյն զոր փօլիս էք արարեալ ի մեծն Պօլիս` ) թէ ոչ: Զայսմանէ գրեսցես մեզ ասէ: Եւ այլ դրամից կողմանէ ձեզ հաւատացեալ եմ ասէ որպէս եւ գրեցի: Որքան եւ լինիցի մահտեսի Յարութիւն աղային ձեռօքն ի Պօլիս առ Զաքարիա վարդապետն մեր հասուսջիք: Եւ զի նոքա գրէին` զի սրբազան վեհն աստի մարդ յղեսցէ վասն ընչիցն բերելոյ, եւ սրբազան վեհն չկամեցաւ, (որպէս ի վերոյ ասացաւ ) վասնորոյ գրեաց` զի կամ ի վերայ Շիրազու եւ Սպահանու յղեսցեն, (որպէս իւրեանք եւս էին գրեալ , ) ի ձեռն հաւատարիմ եկողաց: Եւ Բ թուղթ եւս գրեաց Ջուղայու Քեալանթար Սարգիս աղայն` եւ առ սրբոյ Աթոռոյս նուիրակ Ստեփաննոս վարդապետն, այսր աղագաւ, (որպէս գրելոց եմ ի ներքոյ ) եւ յղեաց առ Միքայէլ աղայն զի թէ ի վերայ Շիրազու յղելոց լինիցին, զայն թուղթսն եւս յղեսցեն առ նոսա, զի նոքա եւս որպէս գրեալ է այնպէս արասցեն: Իսկ թէ ի վերայ Շիրազու պատշաճ չտեսցեն յղել, ապա ի Բաղդատ յղեսցեն, զի անտի տէր Մարկոսն եւ այլքն որք յիշին ի ներքոյ` յղեսցեն ի Թարվէզ: Եւ զի` լուսահոգի Յովսէփ վարդապետն զերէց մի էր ձեռնադրեալ Գէորգ անուամբ` որ էր Բայազիտցի, եւ քան զինքն յառաջ փոքր ինչ քսրով յղեալ էր ի Բասրա: Որոյ աղագաւ այժմ գրէր Միքայէլ աղայն թէ` իւր բերեալ ընչիւքն յառաջագոյն յղելոց կամ: Վասնորոյ` եւ սրբազան վեհն գրեաց զի թէ նա տակաւին անդ իցէ, ի ձեռն նորա յղեցէք զբոլոր ինչսն: Ապա թէ ոչ, այլ հաւատարմաւ յղեցէք այնպէս, որ իբրեւ իւր անուամբն բերցէ: Եւ Գ դաւթար շինեցէք ասէ, մինն յառաջագոյն առ մեզ յղեցէք, մինն ընդ քսրոյն, եւ մինն առ ձեզ պահեցէք: Եւ զի ի մէջ քսրոյն տիպար` զաֆայ` պիլօրեղէնք` արկեղք , եւ այլ այսպիսի իրք գոյին, գրեաց թէ չեն մեզ պիտոյ: Բայց ի Սուրաթին` Քանաքեռցի պարոն Նիկողայոսն (որ յիշեցեալ ի պատմութեան ՌՄԺ երորդ ամին եւ ի ... ) բրինձ` եւ Ա ղապայ ամպէաճառ էր յղեալ վասն սրբազան վեհին, գրեաց` զի զայնս յղեսցէ: Եւ զի` գրէր թէ` ի մէջ քսրոյն Ա խաք խաւայ գոյ: Գրեաց թէ զորպէսն գորին չգիտեմ: Եթէ գիտես զի յայսն երկտողս պիտանի լինի, կամ մեզ վայելելոյ եւ կամ այլոց տալոյ` Ի կամ Լ թան յղեա: Եւ մնացեալն վաճառեա: Եւ թէ ո'չ, զամէնն վաճառեա ': Գրեաց եւս զի թէ քան զիւր գրեալն` (որ դաւթար արարեալ ի թղթոջս եդ եւ յղեաց առ նա, որպէս ասացաւ ի վերոյ , ) այլ եւս աւելի չինեղէն եւ կամ այլ ինչ քսուր լինիցի մեզ վայելելոյ եւ կամ այլոց տալոյ` յղեսցէ: Եւ զայլս ամենայն գրեաց ընդ մահտեսի Յարութիւն աղային ի միասին հոգալ: Եւ գրանս հեսապից` պարզապէս եւ լաւ գրով գրել: Իսկ պարոն Աստուածատուր Աղայն` զհանգուցեալ Շահվէրտու դրամն ) տուեալ էր սմա ըստ հրամանի սրբազան վեհին` (որ գրեցաւ առ նա ի ՌՄԺԸ թուոջն եւ ի նոյեմբերի ԺԲ ) Վասնորոյ գրեաց սմա` թէ շնորհակալութեամբ ողջոյն տուր նմա զմէնջ, զի ոչ այլ իշխանաց կարացաք այժմ գրել թուղթս: Յետ քանի աւուրց ընդ նոր նուիրակին գրելոց եմ: Զի կամէր նուիրակ յղել ի Հնդիկս :
       Թուղթ մի եւս առ մահտեսի Յարութիւն աղայն որ ի վերոյ յիշեցաւ: Յետ կսկծանացն սակս Յովսէփ վարդապետին, եւ շնորհակալութեան որ առ ինքն սակս հարազատութեան, գրեաց զյատուկ շնորհակալութիւն վասն վերոյիշեալ փօլիցային, ) զոր արարեալ էր ի վերայ Ասլան աղային` տալ անտի ի Պօլիս նուիրակին մերոյ Զաքարիա վարդապետին : Իսկ վասն քարոցն, զոր ինչ գրեաց Միքայէլ աղային, սմա եւս ի կարճոյ գրեաց այնպէս առնել ընդ նմա: Եւ շատ խնդիր զի որպէս թէ իւրն համարելով` հաւատարիմ որպէս հոգասցէ, եւ յղեսցէ ի սուրբ Աթոռս: Եւ դրան Չաքիկեանց Միքայէլ աղային, սմա եւս գրեաց, թէ թէմէսուկ է տուեալ մեր նուիրակին, եւ յետ եւ յառաջ այսքան տալ խոստացեալ` (ԺԲ) (որպէս ի վերոյ եւս ասացաւ , ) եւ մեք շնորհակալութիւն գրեցաք, եւ նոր տպել գիրք եւս յղեցաք իւրեան: (որպէս ասացեալ է յանցեալ ամին, եւ ի յունվարի ԻԶ : ) Արդ այժմ այդ քան է տուեալ` ) չիմացայ զպատճառն: Եւ գրեաց զի թէ զայս բանս, եւ թէ զայլ մնացեալ հիսապսն լուսահոգւոյն` ընդ Միքայէլ աղային հոգասցեն. զի որովհետեւ լուսահոգին ո'չ եկն ասէ, շատ բան մեզ մութն մնաց: Եւ զայլ երկար բանսն գրեաց ի թղթոյ Միքայէլ աղային իմանալ: Եւ որդւոյ նորին Ստեփաննոս Աղազատէին եւս ողջոյն գրեաց :
       Փուսուլայ եւս գրեաց առ սա վասն առանձին բանից ինչ իւր ձեռամբն :
       Թուղթ եւս առ Ջուղայու Քեալանթար Սարգիս աղայն գրեաց ի Շիրազ: (որպէս խոստացաւ ի թղթոջ Միքայէլ աղային . ) ծանուցանելով զմահ լուսահոգի Յովսէփ վարդապետին հանդերձ այլ պարագայիւքն որպէս ի վերոյ գրեցաւ: Եւ խնդիր` թէ գրեցի ի Բասրայ Միքայէլ եւ Յարութիւն աղային` զի զարդիւնս եւ զինչս լուսահոգւոյն եթէ պատշաճ տեսցեն, յղեսցեն յայդր առ քեզ, զի դու եւս ի Ջուղայ յղեսցես առ մեր նուիրակ Ստեփաննոս վարդապետն, զի նա աստ յղեսցէ: Ուրեմն, եթէ առ ձեզ յղեսցեն, ամբողջ կնքովքն իւրեանց եւ ի ձեռն հաւատարիմ մարդոյ յղեա ' ի Ջուղայ առ մեր նուիրակ, զի նա աստ հասուսցէ :
       Թուղթ մի եւս առ Ջուղայու նուիրակ Ստեփաննոս վարդապետն գրեաց (որ ի հոկտեմբերի Ժ յիշեցաւ , ) ծանուցանելով զմահ լուսահոգի Յովսէփ վարդապետին, եւ թէ զի՞նչ գրեաց առ Միքայէլ եւ Յարութիւն աղայսն, եւ առ Սարգիս Քեալանթարն: Եւ պատուէր` զի թէ զինչսն Յովսէփ վարդապետին ի Բասրայու առ Քեալանթար յղեսցեն ի Շիրազ, եւ ինքն յղեսցէ ի Ջուղայ, ինքն եւս շուտով եւ հաւատարիմ մարդով եւ ամբողջ կնքով յղեսցէ ի Թարվիզ առ Համատանցի Յովաննէս աղայն, զի նա ի սուրբ Աթոռս հասուսցէ: Իսկ եթէ ճանապարհքն անյաջող լիցին, եւ հաւատարիմ եկող չլինիցի, պահեսցէ առ ինքն, եւ ի գալն ի սուրբ Աթոռս բերցէ ընդ իւր: Զայսոսիկ յղեաց առ Միքայէլ աղայն ի Բասրա, որպէս ի նորին թղթոջն ասացաւ :
       Թուղթ եւս առ Պետրոս աղայն գրեաց ի Բաղդատ ի պատասխանի թղթոյն (որ ի վերոյ յիշեցաւ , ) որ էր ուղարկօղն փայեկին: Ծանուցանելով զոր ինչ գրեաց առ Միքայէլ եւ Յարութիւն աղայսն: Եւ պատուէր` զի յորժամ յղեսցեն նոքա զինչսն անդ ի Բաղդատ առ ինքն, ինքն եւս ընդ Տէր Մարկոսին եւ Մարգար եւ Ալէքսան աղայիցն հոգացեալ, յղեսցէ ի Թարվէզ առ վերոյիշեցեալ համազանցի Յովհաննէս աղայն (որոյ տունն ի Բաղդատ էր , ) զի նա եւս աստ յղեսցէ, սմա յոյժ հարկիւ պատուիրեաց, զի հաւատարիմ եկողաց ձեռօք յղեսցէ, եւ զքիրայն եւ գիւմրուկն եւս հոգասցէ: Եւ այլ առ այս բանք: Թուղթ մի եւս առ սրբոյ Աթոռոյս վէքիլ Տէր Մարկոսն գրեաց ի Բաղդատ, (որ ի վերոյ յիշեցաւ . ) վասն վերոյիշեալ բանին դարձեալ եւ ըստ նոյն ոճին, եւ զնոյն պատուէրն եւ առ սա գրեաց յաճախ, զի ընդ վերոյիշեալ արացն մուղայէթ լեալ` յղեսցեն ի Թարվէզ` որպէս ի վերոյ գրեցաւ: Եւ զի առ սա եւս էր եղեալ լուսահոգին զինչս ամանաթ, եւ սա այժմ գրեալ էր սրբազան վեհին եւ զդաւթարն եւս յղեալ, թէ այս ինչ եւ այն ինչ է: Գրեաց զի զայն ես ընդ ի Բասրայու եկեալ ընչիցն յղեսցէ ի Թարվէզ առ Յովհաննէս աղայն: Եւ զի զգենլի հանդերձք եւս գրէր, թէ գոյ ի մէջ իրաց լուսահոգւոյն, վասնորոյ գրեաց, զի զզենիլսն այնք որք իւրավայելք իցեն, ինքն վայելեսցէ, եւ զբօղչայով քսուրսն զոր գրեր յանուանէ` զայնս յղեսցէ: Թուղթ մի եւս առ սուրբ Աթոռս գանձապետ Ալէքսան աղայն գրեաց (որ յանցեալ ամին եւ ի յունվարի ԻԶ յիշեցաւ , ) ըստ նոյն վերոգրեցեալ ոճիցն, եւ զնոյն պատուէրսն եւ առ սա` որք վասն ընչից Յովսէփ վարդապետին: Այլ եւ ծանոյց սմա զառնուլն Յարութիւն աղային ի Միքայէլ աղայէն զդրամ ) ի յարդեանց Յովսէփ վարդապետին, եւ փօլիցայ առնելն ի Պօլիս ի վերայ Ասլան աղային` (որ էր սորին եղբայր , ) զի անդ տացէ սուրբ Աթոռոյս նուիրակ Զաքարիա վարդապետին, եւ նորա յանձն առնուլն ի տալ, (որպէս ի թղթոջ Յարութիւն եւ Միքայէլ աղայիցն ի վերայ գրեցաւ . ) Եւ առ այս շնորհաալութիւն յոլով սմա, որովհետեւ Ասլան սորին եղբայր էր: Եւ այլ այսոսիկ բանք :
       Թուղթ մի եւս առ Մարգարէ աղայն գրեաց ի Բաղդատ, որ էր վէքիլ Ինկլիզի Պալիօղին, եւ տեղւոյ գիւմրիւկն, եւ ամենայն վերահասու առ եւ տրոցն ի ձեռն սորա էին: Վասն ընչիցն Յովսէփ վարդապետին, եւ նորին ի Թարվէզ յղեցմանն, եւ քիրային եւ գիւմրիւկին, դարձեալ նոյն պատուէրքն` որք ի վերոյ գրեալ թուղթսն գրեաց հանդերձ բազում օրհնութեամբ : Թուղթ մի եւս առ Համադանցի Յովհաննէս աղայն գրեաց ի Թարվէզ, (որ ի վերոյ յիշեցաւ ծանուցանելով զմահ Յովսէփայ վարդապետին, եւ զմիտս ամենայն թղթոցն զորս գրեաց ի Բասրա, ի Բաղդատ, եւ ի Շիրազ, եւ ի Ջուղայ` վասն ընչից եւ կալից Յովսէփ վարդապետին: Եւ պատուէր` զի թէ ի վերայ Բաղդատու եւ թէ ի վերայ Շիրազու, յորժամ հասցին առ ինքն ինչք լուսահոգի Յովսէփ վարդապետն, ինքն եւս նոյն ամբողջ կնքովն եւ ի ձեռն հաւատարիմ եկողաց ` յղեսցէ ի Բայազիտ առ Տէր Վահանն` զի նա աստ հասցէ: Ապա թէ ճանապարհքն անձեռնտու լինիցին յայնժամ, եւ հաւատարիմ եկօղ չլինիցի, պահեսցէ առ ինքն, եւ ծանուսցէ իւրեան: Եւ այլ առ այս պատուէրք ըստ սմին :
       Թուղթ մի եւս առ սրբոյ Աթոռոյս գանձապետ Տէր Փիլիպպոսն գրեաց ի Թարվէզ, (որ ի պատմութեան ՌՄԺ երորդ ամին եւ վասն ընչից Յովսէփ վարդապետին` նոյն պատուէր, որ ինչ առ Յովհաննէս աղայն գրեաց ի վերոյ: Թուղթ մի եւս առ Գիլանու նուիրակ եւ Առաջնորդ Աւետիս վարդապետն գրեաց (որ յիշեցաւ ի հոկտեմբերի Ժ . ) մեղադրութիւն վասն թուղթ չգրելոյն: Եւ զի ի Բասրայու թուղթ էր եկեալ սմա, եդեալ ի թղթոջս առ սա յղեաց: Եւ զի լուաւ թէ անդ Մօսկովու սահաթ ծախեն աժանագին` Ա թումանով կամ ԺԲՌ դիանով, գրեաց` զի թէ գեղեցկատես եւ լաւն գտանիցի, նոյն գնովն, Ժ հատ առեալ յղեսցէ: Ա թումանով, կամ ԺԲՌ ով, կամ թէ ԺԳՌ ով եւ ոչ աւելեօք: Զայս յղեաց ի Թարվէզ առ վերոյիշեալ Տէր Փիլիպպոսն, զի առ նա յղեսցէ :
       Թուղթ եւս առ Ջուղայեցի Տէր Յովաննէսն, եւ նորին որդի տիրացու Ստեփանոսն գրեաց ի Վան: (Առ որս գրեցաւ թուղթ վասն մահուան Յովսէփայ վարդապետին , յամսոյս ԺԹ ) ծանուցանելով զգալուստ փայեկին վերոյիշելոյ որ ի Բասրայու եւ ի Բաղդատու զթուղթս էր բերեալ վասն մահուան Յովսէփ վարդապետին: Եւ զմիտս գրոցն, որք խնդրէին զմարդ յղեալ վասն ընչիցն: Եւ զմեր առ նոսա գրեալսն, որ գրեաց կամ ի վերոյ Շիրազու եւ կամ ի վերայ Բաղդատու յղել ի Թարվէզ` (որպէս ի վերոյ լիապէս գրեցաւ : ) Եւ զի նոյն փայակն Ա պահարանով թուղթ էր բերեալ` որ էր ի վերայ սորա, եղեալ ի թղթոջս յղեաց առ սա, փուսուլայ եւս եդ ի թղթոջ սորին վասն առանձին բանից ինչ, իւրով ձեռամբն գրեցեալ :
       Թուղթ եւս առ Աբրահամ վարդապետն գրեաց որ վասն Երզնկացի բանադրեալ Կարապետ վարդապետին (որ յիշեցուցեալ է ի դեկտեմբերի ելն : ) հանդերձ Անապատի հարբն եւ միաբանիւքն իրիջայ էր գրեալ` զի արձակեսցէ: Զի Անապատաւորքն ծանուցեալ զբանադրեալ գոյն նորին` խղճահարէին: Եւ ինքն Կարապետ վարդապետն եւս մեղայական գիր էր գրեալ առ սրբազան վեհն իբրու, այլ չէր ստոյգ մեղայ, զի ի յանցանումն եւ ոչ զմինն առնոյր յանձն: Ուստի` սրբազան վեհն գրեաց զայս Աբրահամ վարդապետին թէ` թէպէտ դուք իրիջայ էիք գրեալ, եւ ինքն եւս որպէս թէ մեղայական թուղթ էր գրեալ` բայց չէր այն ստոյգ զղջումն եւ մեղայ: Զի զԲ գլխաւոր յանցանսն գոնեայ` ոչ էր առեալ յանձն, որք առեալ յայտնիք են: Որոց մինն է զմեզ անարգելն հրապարակաւ, եւ միւսն այն, որ զկնատէր ժամկոչն Աբեղայ է ձեռնադրեալ, որ այժմ եպիսկոպոս եւս է, եւ տեղին յայտնի է: Բայց սակայն վասն խաթէր եւ իրիջայից քոց եւ միաբանից Անապատիդ` ահա տամք զմա հրաման պաշտել զկարգ իւր առանց խղճի: Իւրեան յատուկ ձեռնհաս չեղաք գրել զթուղթս` այս իւրեան բաւական է, ասա ' զի զկարգն իւր պաշտեսցէ, միամտեցո զինքն եւ զմիաբանսն, զի մի խղճահարեսցին վասն զորա: Եւ Անապատի Առաջնորդ Յակոբ վարդապետն եւս էր վասն նորա յատուկ իրիջայ գրեալ` գրեաց զնա եւս միամիտ առնել, զի նմա եւս չկարացաք ասէ յատուկ գիր գրել վասն անձեռնահասութեան: Եւ զհին եւ զանծանոթ գրեանս էր գտեալ յայն կողմումնս` ի մեր վարդապետաց արարեալ եւ տակաւին ի նոյն հետաքրքրէր, զոր գրեալ էր սրբազան վեհին, եւ սրբազան վեհն գրեաց, զի որպէս կամի հետաքրքիր լիցի այնպիսեաց ըստ ձեռնհասութեանն :
       Թուղթ մի եւս առ Վանայ առաջնորդ եւ սրբոյ Աթոռոյս նուիրակ Պաղտասար վարդապետն գրեաց ի պատասխանի թղթոյն, զի նա եւս էր իրիջայ վասն Կարապետ վարդապետին: Ուստի` զոր ինչ գրեաց Աբրահամ վարդապետին վասն նորա , սմա ծանոյց լիապէս, թէ ահա վասն խաթեր ձերոյ այդպէս արարաք: Եւ որպէս ի սոյն փետրվար ամսոյս ԺԸ, այժմ եւս գրեաց առ սա զհարկ վասն Խորվիրապայ Առաջնորդ Աւետիս վարդապետին, զի որով կերպիւ եւ իցէ, յղեսցէ զնա աստ: Զնմանէ գրեալ էր սա այժմ, թէ աստ է, եւ յանուն Վանիցն ժողովս առնէ: Եւ զթուղթս Աբրահամ վարդապետին եւ Տէր Յովաննէսին յղեաց առ սա, տալ նոցա: Որք յղեցան առ նա ի ձեռն իւր յղել փայեկին :
       Միամտական ղապզ գրեաց սրբազան վեհն առ Բայազտոյ նուիրակ Ջուղայեցի Գալուստ վարդապետն, (որ յիշեցեալ է ի հոկտեմբերի Ժ . ) վասն ԻԶ ց ԱՌ եւ Ժ շահի նուիրակին արդեանցն, զորս յղեալ էր աստ, ձեռամբ Երուսաղէմայ ի Հաշտարխան գնացող նուիրակի սպասաւոր տիրացու Պետրոսին. փետր . ԻԹ: