Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Սրբոյն Թօմայի Առաքելոյ վանից ժողովարար Մաթէոս վարդապետն որ ի ՌՄ երորդ ամի եւ ի ... եկն աստ, եւ ի սրբազան վեհէն յայնժամ կոնդակ առեալ գնաց ի մեծն Պօլիս ժողով: Այժմ անտի եկն ի սուրբ Աթոռս, զի տեսեալ սրբազան վեհըն, աստի գնասցէ ի վանս իւր: Ըստ որում եւ ի Պօլիս եղեալ Ագուլեցի ժողովուրդքն, մեծաւ թախանձանօք գրեալ էինառ սրբազան վեհըն, զԱՋ սրբոյն Քրիստափորի վկային, (որ էր այժմ ի սուրբ Աթոռոջս ) յղեսցէ ի վանս իւրեանց իյԱգուլիս: Քանզի` ի ՌՄ երորդ ամին եւ ի Հայրապետութեան տեառն ... սրբազան կաթողիկոսին, յորժամ Ազատ Խանն բազմօք զօրօք եկն յերկիրս Հայոց, եւ փակեալ աւերեաց զՆախիջեւան եւ զամենայն տուն Ագուլեաց, եւ զանօթս եկեղեցեաց հանդերձ մասամբքն սրբոց կողոպտեաց, եւ զժողովուրդսն գերի վարեաց, յայնժամ զԱՋ սրբոյն Քրիստափորի վկային: Ագուլեաց Վանիցն (որոյ անուամբն կառուցեալ կայ : ) Աղուանք գերեալ էին, եւ տարեալ ի Թարվեզ, անդ յարծաթապատ պահարանէն հանեալ զնշխարն վաճառեալ: Յայնժամ` եւ սրբոյ Աթոռոյս ժամօրհնօղ Պօղոս վարդապետն (որ ի ՌՄ երորդ ամին եւ ... յիշեցաւ . ) յաշխարհականութեան անդ պատահեալ, առեալ էր զնա` եւ յումեմն վարդապետի միոյ յաւանդ եդեալ: Կարծելով` զԱՋ սրբոյն Շմաւոնի Առաքելոյն գոլ: Եւ ի ժամանակս Տեառն Սիմէօնի սրբազան վեհիս մերոյ` եկն նա ի սուրբ Աթոռս եւ միաբան եղեւ: Որ եւ այժմ է ժամօրհնօղ սրբոյ Աթոռոյս: Եւ յայնժամ ծանոյց սրբազան վեհին վասն սրբոյն Քրիստափորի Աջոյն: Վասնորոյ եւ սրբազան գեհըն գրեալ բերել ետ ի սուրբ Աթոռս, եւ այժմ ըստ խնդրոյ ի Պօլիս եղեալ ագուլեցի ժողովրդոցն (որպէս ի վերդ ասացաք ) ընդ Մատթէոս վարդապետին յղեաց ի վանս Ագուլեաց առ սրբոյն Թօմայի Առաքելոյ վանից Առաջնորդ Թօմայ վարդապետն, վասնորոյ` եւ զթուղթ մի գրեաց առ նա որում եւ պատուիրեաց` զի զնա արծաթապատել տացէ: Ել Մատթէոս վարդապետն ի սրբոյ Միածնաէջ Աթոռոյս, ի յունիսի ԻԵ :
      
       Առ Բայազիտու ժողովուրդսն շնորհակալութիւն վասն գանձանակադրամին:
      
       Բայազիտ ժողովրդեան տուեալ գանձանակադրամն եղեւ ԳՃ ղռուշ. զոր սրբոյ Աթոռոյս գանձապետ պարոն Մարգարէ Աղայն , յանձնեալ էր Տէր Վահանին, զի յղեսցէ ի սուրբ Աթոռս, եւ նա եւս հասոյց մեզ: Վասնորոյ` եւ սրբազան վեհըն զթուղթ մի շնորհակալութեան եւ միամտութեան գրեաց առ Բայազիտու բոլոր ժողովուրդսն, զի զդրամն զայն առ սուրբ Աթոռս եւ առ մեզ հասեալ իմասցին, եւ միամտեսցին: Յղեցաւ այս ընդ Մատթէոս վարդապետին ի յունիսի ԻԵ: