Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ի Թօխաթու նորոգ նուիրակ Պետրոս վարդապետէն եւ յայլոց` թուղթք ժամանեցին առ սրբազան վեհըս մեր ձեռամբ սպասաւորի նորին Գէորգ տղային: Վասնորոյ եւ սրբազան վեհըն զպատասխանիս թղթոցն գրեալ յղեաց: Որք են :
       Թուղթ շնորհակալութեան ըստ խնդրոյ նուիրակին մերոյ Պետրոս վարդապետին առ Ղուկաս եւ Ստեփան Աղայսն գրեաց ի ...: Որք ի սէր սրբոյ Աթոռոյս զյոլով զաշխատութիւնս կրելով, ազատեալ էին զնուիրակն մեր Պետրոս վարդապետն ի յանիրաւ զրպարտութեանցն: Եւ պատուէր` զի ի նոյն հարազատութեան մնասցեն առ սուրբ Աթոռս: Նա եւ ի թղթոջս առ Շխլզզատէ ուստաբաշին ողջոյն օրհնութիւն եւ շնորհակալութիւն գրեաց` զի զյոլով բարերարութիւնս էր արարեալ նուիրակին մերոյ Պետրոս վարդապետին :
       Թուղթ եւս ի ... առ Ակնցի Խօջայ Գէորգ եւ Խօջայ Թորոսն գրեաց ի պատասխանի ի յուլիսի ԺԶ գրեաց թղթոյն իւրեանց: Որք ի Թօխաթու նորոգ նուիրակ Պետրոս վարդապետէն սանատով դրամ ) էին առեալ, եւ գրեալ էին եղբօրն իւրոյ Խօջայ Յովաննիսին ի Կարին, զի անդ տացէ մեզ: Եւ ծանուցեալ էին այժմ սրբազան վեհին զգրելն առ նա: Վասնորոյ` եւ սրբազան վեհըն զշնորհակալութիւն գրեաց առ նոսա: Եւ ծանոյց նոցա զգրելն իւր առ նուիրակին մեր, զի զսանատն իւրեանց տացէ ինքեանց, եւ առ եղբայրն իւրեանց Խօջայ Յովաննէսն եւս` զի զդրամն ) զայն փութով մեզ հասուսցէ: (Որպէս ասելոց եմք յետոյ ի թուղթսն նոցա : ) Եւ պատուէր` զի եւ ինքեանք եւս գրեսցեն եղբօրն իւրեանց վասն այս դրամոյն ) եւ վասն Պօլսոյ փօլիցային, զի փութով առ մեզ յղեսցէ: Եւ զի ` սոքա զհոգեբաժին հօրն իւրեանց մահտեսի Կարապետին, տուեալ էին նուիրակին մերոյ Պետրոս վարդապետին: Վասնորոյ` եւ սրբազան վեհըն զշնորհակալութիւն եւ զմիամտութիւն գրեաց առ սոսա: Նա եւ յանձնարարութիւն եւս վասն նուիրակին :
       Թուղթ մի եւս առ սոցա եղբայր Ակնցի Խօջայ Յովաննէսն գրեաց: Ծանուցանելով նմա քան զայս յառաջ ի յուլիսի Լ ի ձեռն Իւչքիլիսայի Առաջնորդ Զաքարիա վարդապետին եւ տէր Վահանին ի վերայ իւր փօլիցայ առնելն: ) եւ զփօլիցայագիրն առ նոսա յղելն: Եւ պատուէր` զի թէ ցայժմ չիցէ տուեալ նոցա զդրամն` ) տացէ, եւ գրեսցէ ի միամտութիւն ինքեան: Այլեւ` պատուիրեաց եւս` զի թէպէտ Պօլսոյ փօլիցային, ) եւ թէ Թօխաթու նուիրակի եղբարքն իւրոց տուեալ դրամսն զայն չըխըն արարեալ, յղեսցէ առ տէր Վահանն ի Բայազիտ, զի նա անտի առ մեզ հասուսցէ: Եւ թէ հաւատարիմ եկօղ չգտանիցի, զդրամսն զայն ի պատրաստի ունիցի, զի թերեւս աստ մեզ դրամ տուօղ մարդ պատահեաց, առցէ, փօլիցայ արասցէ ի վերայ իւր : Նա եւ ծանոյց նմա գրելն նուիրակին վասն եղբարցն իւրոց թէմէսուկին, զի տացէ ինքեանց :
      
       Թուղթ եւս առ Մուրտիկեանց մահտեսի փիլիպպոսն գրեաց ի պատասխանի ի յուլիսի ԼԱ գրեաց թղթոյն: Որ զպարոն Եսայու փօլիցայն ) եւ ԻԲ ղռուշ եւս Էջմիածնեցի Սողոմոն վարդապետին էր տուեալ :