Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ճուճանու տանուտէր պարոն Դիլանն այժմ միայն յուխտ էր եկեալ ի սուրբ Աթոռս: Ընդ որում եւ Բայազիտու նուիրակ Գալուստ վարդապետն ի նուիրակական արդեանցն իւրոց դրամ (ԺԴ ) էր յղեալ ի սուրբ Աթոռս առ մեզ: Վասնորոյ` եւ սրբազան վեհըն զմիամտական ղապզ մի գրեալ, ընդ պարոն Դիլօյին յղեաց առ նա, զի զդրամն զայն առ մեզ հասեալ իմասցի, եւ միամտեսցի: Եւ պատուէր` զի զղապզն զայն առ ինքն պահեսցէ, զի յաւուր հաշուատուութեան իւրոյ պիտոյասցի ինքեան :
       Թուղթ սիրոյ եւս առ Դիատինու իշխօղ Սէյիտ բէկն գրեաց: Որ վասն բանիցն իւրոց յառաջագոյն գնացեալ էր ի Թօփրախղալայն. այժմ լուաք զնմանէ թէ` նոր եկեալ է ի տեղի իւր :
       Թուղթ մի եւս առ նորին եղբայր Մահմատբէկն գրեաց ի պատասխանի թղթոյն: Զոր ընդ պարոն Դիլանին վասն նորա յանձնարարութիւն էր գրեալ առ սրբազան վեհըն, առ ի շահել զնա: Զոր եւ սիրով ընկալաւ եւ շահեաց, եւ ծանոյց նմա: Եւ վասն նորա Ա հօխայ վարդեջուր յղեաց ընդ պարոն Դիլանին: Զոր եւ ծանոյց նմա :
       Թուղթ մի եւս ըստ խնդրոյ Բայազիտու նուիրակ Գալուստ վարդապետին` առ Խամուրայ իշխօղ Հասանբէկն, եւ նորին Քեռի Բէքիր գրեաց. սէր` եւ մխիթարութիւն, վասն մահուան հօրն իւրոյ: Ել պարոն Դիլանն հանդերձ վերոյյիշեալ թղթովքս, ի փետրվարի Ե: