Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Թուղթ գրեաց սրբազան վեհըն Ղօշաւանից Առաջնորդ Սուքիաս վարդապետին ի պատասխանի թղթոյն: Առ որ հասեալ էր թուղթ սրբազան վեհին զոր յունվարի ԻԹ գրեաց առ նա: Եւ նա եւս ըստ պատուիրի սրբազան վեհին գրեալ էր զորպէսն անցիցըն զբան զամբաստանօղացն իւրոց սուտ կացուցանելով: Զի Հայրապետ անուամբ այրն այն յետ մեռանելոյ որդւոյն իւրոյ, ոչ ունելով զզաւակ, վասնորոյ` թարց գիտելոյ եւ հրամանի Առաջնորդին իւրոյ Սուքիաս պետին, զկին որդւոյն իւրոյ տուեալ է ծառային իւրոյ, զնա որդեգիր առնել կամելով ինքեան: Բայց քահանայն վասն երկիւղին ոչ է պսակեալ զնոսա: Եւ յետ ժամանակի յղեցեալ կինն այն բերեալ էր արու զաւակ: Եւ Հայրապետն այն եկեալ առ Առաջնորդն աղաչեալ էր, զի հրաման տացէ վասն մկրտելոյ նորածին մանկանն: Եւ նա եւս հրաման էր տուեալ, զի մկըրտեսցեն: Եւ Հայրապետն այն վասն մահուան որդւոյն իւրոյ եթէ թաղումն եւ թէ հոգեբաժին Ա ձի, Ա արջառ, եւ Ա չուխայ է տուեալ նմա: Եւ պարոն Պետրոս կոչեցեալն ի ժամանակի Առաջնորդութեան Մինաս վարդապետին, զայրի դուստրն իւր ազափ տղայի էր տուեալ: Եւ այժմ եւս նոյն Պետրոսի աներձագու որդին ինքն այրի գոլով, գնացեալ ազափ աղջիկ է առեալ: Եւ եկեալ առ Առաջնորդն հրաման է խնդրեալ վասն պսակելոյ: Իսկ նա ոչ էր հրաման տուեալ: Վասնորոյ` եւ Պետրոսն եւ այլ չարք ոմանք ի բարկութիւն դրդեալ, գնացեալ առ Ղարախանօղլին չարախօսութիւն են արարեալ զնմանէ առաջի նորա, ասելով թէ` Սուքիաս վարդապետն ԽԵ ղռուշ դրամ կաշառ առեալ ի յազափ տղայէ միոջէ զկինն հանգուցելոյն պսակեալ է ընդ նմա: Զոր իմացեալ Ղարախանօղլին` զՍուքիաս վարդապետն գոչեալ է առ ինքն, եւ բարակացեալ ի վերայյ նորա, եւ զնմանէ ի ճեռն Միրզային մերոյ գանգատ գրեալ առ սրբազան վեհըն: (որպէս ի յունվարի ԻԹ ասացաւ . ) եւ սրբազան վեհըն գրեաց Ղարախանօղլին զվերոյիշեալ զանցսն (որպէս ասելոց եմք ) եւ ծանոյց սմա զգրելն :
       Թուղթ եւս առ Ղարախռնօղլին հաճի Չալապին գրեաց (որ ի յունվարի ԻԹ յիշեցաւ . ) որում եւ ծանոյց զվերոյիշեալ իրակութիւնսն: Եւ գրեաց ` զի զՍուքիաս վարդապետն եւ զամբաստանողսն նորին կոչեալ առ ինքն իրաւանցն վերահասու լիցի, եւ զդատելին զո ոք եւ իցէ, դատեսցէ :
       Թուղթ մի եւս միամտութեան առ Իբրահիմ Աֆանտու վէքիլախարճ պարոն Գէոգն գրեաց (որ ի յնվ. ԺԳ յիշեցեալ է . ) ի պատասխանի թղթոյն: Զի զՊօլսոյ եկեալ պահարանն ընդ Սուքիաս վարդապետի տղային այժմ յղեալ էր առ սրբ. վեհըն: Այլեւ` լուաք թէ` նորոգ Սարասկեար Դամադ Հիւսէյն փաշայն ի կարնոյ այժմ եկեալ է ի Կարս: Եւ որովհետեւ սրբ. վեհըն ըստ սովորութեանն հանդերձ ընծայիւք մարդ էր յղելոց առ նա, եւ շնորհաւորելոց զփաշայութիւն նորին, վասնորոյ պատուիրեաց սմա, զի զստոյգ գալն նորա, եւ զպատշաճաւոր ժամանակն մեր մարդ յղելոյն առ նա, գրեալ ծանուսցէ ինքեան, զի ըստ այնմ արասցէ: Եւ զթուղթ Ղարախանօղլուն յղեաց առ ինքն տալ նմա: Յղեցան այսոքիկ ընդ Սուքիաս պետի յղեալ գրաբեր տղային: Որ ել ի դեկ . Ը: