Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Սրբոյն Սաղիմայ նուիրակ Համադանցի Յովաննէս վարդապետն (որ ի դեկտ. ԻԹ յիշեցաւ , ) ըստ հրամանի սրբ. վեհին ի Թարվիզու եկեալ էր ի Բայազիտ: Եւ անտի գրեալ էր սրբ. վեհին զգալուստն իւր անդ: Բայց վասն Բց պատճառաց ոչ կամէր գալ ի սուրբ Աթոռս: Նախկին պատճառն էր այս, թէ ի պատրիարգէն իմմէ եւ յիշխանացն երկնչիմ գալ: Երկրորդն թէ` վասն տէր Ղուկասին լուեալ եմ ասէ թէ արձակեալ ես ի բանադրանացն եւ ի սէր ունիս: Ուրեմն անօգուտ է ասէ գալն իմ ի սուրբ Աթոռդ. զի գիտեմ ասէ որ ի դատելն քո զմեզ` նա անպարտ է լինելոց առաջի քո, եւ ես պարտաւոր: Բայց սրբ. վեհն ոչ եղեւ ունկնդիր յիմարաբար գրեցելոցն նորին , զի զտէր Ղուկասն ի վաղուցհետէ արգելեալ էր աստ վասն նորա: Ուստի` եւ սպասէր գալստեան նորա, զի նա եւս եկեալ աստ, երկոքեանն եւս ի միասին ներկայասցին առաջի իւր. եւ ապա յայնժամ հարցաքննութեամբ իրաւանցն վերահասու լեալ , հատցէ զվէճս նոցա: Եւ մանաւանդ վասն մեծի խռովութեան Հնդկաց (զոր արարեալ էր նա անդ: Որպէս ի սեպտ. ելն ասացաւ . ) խոստացեալ էր իշխանացն տեղւոյն բերել զնա ի սուրբ Աթոռս, եւ դատել ըստ արժանւոյն: Յաղագս որոյ` ոչ կամեցաւ նմա թարց գալոյ ի սուրբ Աթոռս երթալ ի տեղի իւր, զի այսու կամէր շահել զսիրտս նոցա, եւ բառնալ զտարաձայնութիւնն ի միջոյ: Զի մեծ էր խռովութիւն` եւ յոլով բողոքն գանգատանաց նոցա զնմանէ: Զորս աստանօր ոչ երկրորդեմ, զի մի վերստին կրկնաբանեցից, զի զամենայն անցան եւ զորպէսն նորին` ի սեպ. ելն լրապէս ասացեալ եմ: Եւ վասն վերոգրեալ պատճառացդ, ոչ կամեցաւ սրբ. վեհն զի նա թարց գալոյ ի սուրբ Աթոռս երթիցէ ի տեղի իւր: Վասն որոյ հրամայեաց Երեմիա Մկրտիչ եւ Սարգիս վարդապետացն զթուղթ մի գրել առ նա, զի ի բաց թողեալ զամենայն այլ եւ այլ պատճառադրութիւնս իւր. փութով ելեալ գայցէ ի սուրբ Աթոռս: Յղեցաւ այս առ Յովաննէս վարդապետն ի Բայազիտ` ընդ տէր Վահանի յղեալ յատուկ փայեկին: Որ ել ի յնվ . Լ: