Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Թուղթ գրեաց սրբ. վեհն առ կեսարիոյ բոլոր քահանայսն, իշխանսն եւ ժողովուրդսն ի պատասխանի բազմակնիք թղթոյն իւրեանց: Զի քանի մի քահանայք եւ իշխանք տեղւոյն` համակամութեամբ հասարակին, զԱռաջնորդէն իւրեանց Դաւիթ վարդապետէն բազմակնիք գանգատանաց թուղթ էին գրեալ առ սրբ. վեհն, թէ Առաջնորդն մեր Դաւիթ վարդապետն` զմեզ` զվանս եւ զեկեղեցիս մեր բոլորովին հիմնաքակ արար ասեն: Զի սա մինչեւ յաքսորանացն վերադարձաւ ի քաղաքս, ի վերայ առաջնոյ պարտուցն, յաւելացոյց զպարտս վանիցն: Զի բոլոր պարտքն եղեւ ասեն Իէ քսակ: Եւ մեր նկատեալ ասեն զգիզումն պարտուցն ափշէաք, եւ վասն զերծմանն միշտ հնարս որոնէաք: Եւ ի Գրիգոր պատրիարքէն ժողովարարութեան թուղթ բերել ետուք ասեն, զի ժողովարարեալ զպարտս վանիցն վճառեսցէ: Իսկ նա ոչ գնաց ասեն ի ժողով, այլ զերկաթեայ շղթայս ի պարանոցն անցուցեալ եւ զկենարար Մարմինն եւ զսուրբ Մեռօնն եւ զայլս այսպիսիս ի ձեռս իւր առեալ երդուաւ ի նոսա, ասելով թէ` մինչեւ ոչ վճարեցից զպարտս վանից ձեռոց, ոչ ի վանս մտանեմ, եւ ոչ զայս շղթայս ի պարանոցէս հանեմ: Եւ մեր տեսեալ ասեն զկաղծական երդումն նորին` իսկոյն հաւատացեալ նմա, թող զկանանց բերել ոսկեայ օղսն եւ զմատանիսն եւ զկերպասեայ հանդերձսն, ի քաղաքէս եւ ի գիւղորէիցս ԹՌ ղռուշ հաւաքեալ ետուք: Իսկ նա անցեալ յերդմամբ իւրով, ոչ գնաց ասեն ի ժողով, այլ զշղթայսն ի պարանոցէն հանեալ, եկեալ, նստաւ ի Վանս իւր: Ահա Դ ամէ ասեն յորս ընդ մեզ մաքառի, ասելով թէ ` դուք զպարտս ձեր` զի վանքն ձեր ի ՀԴ քսակ պարտուց ներքոյ է: Եւ մեք զկնի բազում վրդովմանց` խորհուրդ արարաք ասեն զի զարմատս պարտուցն հատցուք, զի մի ' կարող լիցի վերստին յաճախել: Վասնորոյ` զամենայն անպէտ անօթս վանիցն եւ զարդօրայսն, եւ զերկուց եկեղեցեաց մերոց հայրենի մնացեալ տունսն եւ զխանութսն վաճառեցաք: Ի քսակ այլ եւս յերկուց եկեղեցեաց մերոց ճարեալ, ետուք զպարտսն: մնաց ասեն Ժ քսակ պարտք: Կամէաք ասեն զայն եւս վճարել , իսկ նա վերստին պարտատերացն այնոցիկ ձեռագիր տուեալ, Զ քսակ եւս էառ: Եւ զԿէնճ Մէհմէտ անուանմբ տաճիկ ոմն փոխանորդ է ասեն արարեալ իւրեան, զի այնու զմեզ գիշատեսցէ: Եւ զկնի գանգատանացս` թախանձանօք խնդրեալ էին ի սրբ . վեհէն, աստուստ ընդ փայեկին իւրեանց մարդ յղել անդ, եւ Առաջնորդն իւրեանց տալ առ ինքն, զի մինչեւ ցմահն իւր մնասցէ ի սուրբ Աթոռոջս: Բայց նախ զկարգն առ ասեն եւ ապա տար, զի մի գուցէ ընդ բանիւ արասցէ զմեզ: Եւ վասն սակաւութեան կնքոցս մի երկմտիցիս ասեն, եւ մի առ նախանձու համարիցիս զգրեալս մեր, զի երկեաք ասեն բազմաց յայտնել, զի մի յանկարծ լուեալ ի գրունս տաճկաց անկցի, եւ մեզ վնաս տացէ: Եւ թէ հարցանիցես ասեն թէ ընդէ՞ր պատրիարքին չծանուցիք զայդ, զի յոլով երկրացիք մեր են ի մեծն Պօլիս, վասնորոյ` երկեաք ասեն ծանուցանել պատրիարքին, զի մի՞ գուցէ դրդեալ զպատրիարք վարդապետն ի ձեռն չաւուշի կրկին աքսորեսցեն զսա եւ վերստին ի ներքոյ ծանր պարտուց արկցեն զմեզ: Եթէ կամիցիս ասեն դու ծանո պատրիարքին: Իսկ թէ կամիցի ասեն տէրութիւնդ զբոլոր ստորակնքօղ ծառայքս քո ի կողմանէ վեհիդ փոխանորդ արա, զի գտցուք զոմն մեզ հաճելի, եւ զսուրբ տունս մեր հաստատուն պահօղ: Եւ թէպէտ աստանօր ոչ էին պարզեալ զմիտս իւրեանց թէ զով կամիցին Առաջնորդ ընտրել ինքեանց, բայց դիտումն նոցա այն էր` զի զսրբոյն Դանիէլի վանից վանահայր կեսարացի Մատթէոս վարդապետն ընտրեսցեն: Զի ամենեքեան հաւանեալ էին նմա եւ յոյժ սիրէին զնա, զի էր նա այր քաղցրաբարոյ եւ քաղաքացի նոցա: Եւ թէպէտ նոքա ի սրբ. վեհէն մարդ էին խնդրեալ, զի գնացեալ անդ զԱռաջնորդն իւրեանց բռնութեամբ քարշեալ բերցէ ի սուրբ Աթոռս, բայց սրբ. վեհն աստէն մարդ յղելն ոչ պատշաճ ետես, զի առանց ֆարմանի անհնարին էր լինիլն այս խնդրոյս, այլ սիրով եւ յորդորմամբ գրեաց նմա ելանել եւ գալ ի սուրբ Աթոռս: Եւ թէ ոչ եկեսցես ասէ, ընդ բանիւ եւս եւ լուծեալ ի կարգէդ եւ յԱռաջնորդութենէդ: (զոր ասելոց եմք յետոյ , ) զոր եւ ծանոյց նոցա: Որոց եւ պատուիրեաց զի եկեսցէ նա ի սուրբ Աթոռս, բարի է. եւ թէ ոչ` յայնժամ գրելոց եմք ասէ ի Պօլիս. դուք եւս` (յորժամ տեսանիցէք թէ ոչ գալ ) գրեցէք ասէ պատրիարքին եւ իշխանացն զի այլով կերպիւ յղեսցեն զդա յայսկոյս: Որոց օրինակն է ի բոլորագրահամար տետրոջն, յերեսն ՇՁ :
       Թուղթ եւս առ Կեսարիոյ Առաջնորդ Դաւիթ վարդապետն գրեաց: Ծանուցանելով նմա քան զայս յառաջ ի յնս. ԺԵ ընդ Մատթէոս վարդապետին զթուղթ գրեալն առ ինքն ի պատասխանի ընդ նմա գրեալ թղթոյն: Եւ առ այս մեղադրութիւն` վասն ոչ գրելոյն առ ինքն զպատասխանին: Եւ զկնի որոյ հարկիւ եւ յորդորմամբ պատուիրեաց նմա ելանել եւ գալ ի սուրբ Աթոռս: Ասելով թէ` զի որովհետեւ այդ գժտութիւնդ գոյ ի միջի ձերում, անօգուտ է մնալդ յայդր, ուր ոչինչ կարես շահիլ այսուհետեւ բաց ի հոգեմաշ վիրաւորութեանց եւ պէսպէս ցաւոց որք օրստօրէ դիպելոց եի քեզ: Եւ թէ ոչ եկեսցես ասէ ի սուրբ Աթոռս, ընդ բանիւ եւս, ի լուծեալ ի կարգէդ: Եւ այլ ոչ եւս ունիս իշխանութիւն յայդր Առաջնորդութիւն առնելոյ: Բայց զգանգատ ժողովրդեանն ոչ ծանոյց նմա: Որոյ օրինակն է ի բոլորագրահամար տետրոջն, եւ ի ՇՀԹ թղթահամարն :
       Թուղթ եւս օրհնութիւն առ մհ. Եղիայ ոմն վասն տուեալ ողորմութեան` (ԺԲ ) զոր յանուն սրբոյ Աթոռոյս հասուցեալ էր կեսարացի Մատթէոս վարդապետին :
       Թուղթ եւս առ սրբոյն Դանիէլի վանից վանահայր Մատթէոս վարդապետն գրեաց ի պատասխանի ի յնվ. ԺԸ գրեալ թղթոյն: Առ որ հասեալ էր թուղթ սրբ. վեհին, զոր ըստ խնդրոյ Թօխաթցւոցն գրեաց առ նա զի ելեալ երթիցէ ի Թօխաթ, եւ անդ Առաջնորդ լիցի: (որպէս ի հոկտ. ԻԳ ասացեալ է . ) եւ նա ես ըստ հրամանի սրբ. վեհին մինչ պատրաստեալ է առ ինքն գնալ ի Թօխաթ, Պօլսոյ պատրիարքն այսմ իրակութեան ոչ տեղեակ գոլով` յայնժամ զՊետրոս վարդապետն ոմն Առաջնորդ արարեալ ի վերայ Թօխաթու, յղեալ էր անդ: Զոր նա մինչ լուեալ էր, ոչ եւս էր գնացեալ ի Թօխաթ: Եւ այժմ գրեալ էր սրբ. վեհին զորպէսն անցիցս: Եւ սրբ. վեհն միամտութիւն գրեաց առ նա, ասելով թէ` միամտութեամբ նի'ստ յայդր , մինչեւ տեսցուք զվախճան իրին: Քանզի կամէր` զի երբ զԴաւիթ վարդապետն բերցէ ի սուրբ Աթոռս, յայնժամ զնա Առաջնորդ արասցէ տեղւոյն: Որում եւ ծանոյց զմիտս թղթոց Դաւիթ վարդապետին եւ ժողովրդեանն: Եւ զթուղթ մհ. Եղիային յղեաց առ սա, զի տացէ նմա, եւ զողորմութիւնն (ժբ ) զոր յանուն սրբոյ Աթոռոյս առեալ ի նմանէ առ մհ. Փիլիպպոսն յղեսցէ ի Կարին, զի նա անտի առ մեզ հասուսցէ :
       Փուսուլայ եւս գրեաց նմա: Եւ վերոյիշեալ թուղթսն ընդ փայեկին յղեաց առ նա: Պատուիրելով նմա, զի թէ ժողովուրդքն վերստին ընդունիցին զԱռաջնորդն իւրեանց, մի եւս ցուցցէ նոցա զթուղթսն, այլ առ ինքն պահեսցէ: Իսկ թէ ըստ գրեալ գանգատանացն իւրեանց ոչ ընդունեցին զնա, տացէ նոցա զթուղթսն, եւ հարկեսցէ նոցա, զի զԱռաջնորդն իւրեանց յորդորեալ յղեսցեն ի սուրբ Աթոռս: Դու եւս ասէ ի կողմանէ մերմէ երաշխաւոր լեր նմա, եւ առեալ ընդ քեզ բե'ր ի սուրբ Աթոռս: Յղեցան այսոքիկ ընդ ի Կեսարիոյ եկեալ տաճիկ փայեկին: Որ ել ի մարտի . Դ: