Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Թուղթ գրեաց սրբ. վեհն առ Մէլիք Ադամն ի պատասխանի թղթոյն: Առ որ հասեալ էր թուղթ սրբ. վեհին զոր ի հոկ. ԻԷ գրեաց առ նա, զի զտունն եղբօրն իւրոյ Յօսէփ բէկին յղեսցէ աստ առ ինքն: Իսկ նա ոչ էր տուեալ զտունն այլ թուղթ գրեալ առ Խանն եւ առ սրբ. վեհն ընդ արանցն իւրոց յղեալ էր առ նոսա: Եւ բազմաւ աղերսիւ խնդրեալ էր ի նոցանէ, զի զեղբայրն իւր զՅովսէփբէկն խրատեալ յետս դարձուսցեն առ ինքն: Եւ սրբ. վեհն ըստ խնդրոյ նորին զՅովսէփբէկն յԵրեւանու բերել ետ առ ինքն: Եւ շատ խրատեաց զնա երթալ առ եղբայրն իւր, իսկ նա ամենեւին ոչ էառ յանձն, քանզի` կարի զզուեալ էր յեղբօրէն իւրմէ: Եւ սրբ. վեհն իբրեւ ետես թէ ոչ կամի երթալ, վասնորոյ` ի կամս իւր եթող: Զոր եւ գրեալ ծանոյց նմա :
       Թուղթ եւս առ Մէլիք Յովսէփն ի պատասխանի թղթոյն: Զի ըստ խնդրոյ Մէլիք Ադամին սա եւս էր գրեալ զթուղթ աղերսանաց առ սրբ. վեհն վասն եղբօրն նորա Յօվսէփ Բէկին: Եւ սրբ. վեհն որպէս Մէլիք Ադամին, եւ սմա եւս ծանոյց զհրաժարիլն նորին: Եւ սա վասն Շամիբ Աղայի ամանաթին` զիւր իւզբաշի Ալամխանն ընդ Մէլիք Ադամի մարդկանցն յղեալ էր առ սրբ. վեհն, զի զայնս յանձնեսցէ նմա տանիլ առ ինքն: Եւ սրբ. վեհն այնպէս արար: Եւ ծանոյց նմա զորպէսն ամանաթին, զի էր Բ լուլանի Ա թֆանկ. Բ մանր լաւ փշով, եւ ԲՃԿ չախմախաքար: Եւ թէպէտ ԳՃ էր յղեալ չախմախաքարն, բայց բերօղն ի ճանապարհին կորուսեալ էր: Զայն եւս ծանոյց նմա: Եւ Շամիբ Աղայն ընդ ընծայիցն Բ գիր եւս էր գրեալ առ Մէլիք Յովսէփն: Որոց մինն բարեւագիր էր, եւ միւսն խրատ վասն թֆանկին եւ փշովացն. թէ որպէս պարտին ի գործ ածել: Զորս եւ ի թղթոջս եդեալ յղեաց առ նա :
       Թուղթ եւս առ Յովաննէս կաթուղիկոսն գրեաց ի պատասխանի յամսոյս ԺԱ գրեալ թղթոյն: Որ էր պատասխանի թղթոյ սրբ. վեհին զոր ի հոկ. ԺԷ գրեաց առ նա: Որ ըստ Մէլիք Յովսէփին` վասն Մէլին Ադամի եղբօր առաքմանն սա եւս էր գրեալ զթուղթ աղաչանաց առ սրբ. վեհն, զի խրատեալ զնա դարձուսցէ առ եղբայրն իւր: Եւ սրբ. վեհն սմա եւս ծանոյց զբացասաց պատասխանիս նորին: Յղեցան այսոքիկ ընդ Ալլահղուլի բէկին: Որ ել ընդ չրաղին եւ Ալամ Խանին ի յապրիլի ԺԷ: