Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Նուխեցիք զգանձանակադրամն իւրեանց (ԻԶ ) ձեռամբ ս. Աթոռոյս գանձապետ մհ. Մկրտչի եղբայր պ. Նիկողայոսին այժմ առ մեզ էին հասուցեալ: Եւ սրբ. վեհն շնորհակալութեան եւ միամտութեան թուղթ գրեաց նոցա, զի զգանձանակադրամն իւրեանց առ մեզ հասեալ իմասցին` եւ միամտեսցին: Եւ պատուէր` զի ի նոյն հարազատութեան մնասցին առ ս. Աթոռս եւ առ մեզ :
       Թուղթ մի եւս շնորհակալութեան եւ միամտութեան առ ս. Աթոռոյս գանձապետ մհ. Մկրտչի եղբայր պ. Նիկողայոսն գրեաց վասն գանձանակադրամին: (ԻԶ ) Զի ի Նուխու եկեալ էր ի Խօյ. եւ գանձանակադրամն բերեալ ընդ իւր` Ագուլեցի պ. Թումանի որդի պ. Գրիգորին էր յանձնեալ: Եւ նա եւս բերեալ ընդ իւր ի Բայազիտ, տէր Վահանին էր տուեալ, եւ տէր Վահանն գրեալ էր Մկրտիչ վարդապետին զհասանիլն գանձանակադրամին առ ինքն: Եւ սրբ. վեհն գրեաց պ. Նիկողայոսին, զի գանձանակադրամն զոր տուեալ էր պ. Գրիգորին, առ ս. Աթոռս եւ առ մեզ հասեալ իմասցի` եւ միամտեսցի: Եւ վասն նեղութեան զոր կրեալ էր ի Թարվէզ մխիթարութիւն գրեաց նմա: Եւ զՆուխեցւոց գիրն ի թղթոջս եդեալ յղեաց առ սա, տանել ընդ իւր, եւ Նուխեցւոցն տալ, զի միամտեսցին նոքա: Միամտական ղապզ եւս առ Բայազիտու նուիրակ Գալուստ վարդապետն գրեաց, զի ի նուիրակական արդեանցն իւրոց ձեռամբ տէր Վահանին յետ եւ յառաջ նաղտ եւ վէճ որքան դրամ է հասուցեալ սպասաւորին իւրոյ Մկրտիչ վարդապետին, առ ս. Աթոռս եւ առ մեզ հասեալ իմասցի` եւ միատեսցի: Յղեցան այսոքիկ ընդ զինակրացն մերոց առ տէր Վահանն, իւրաքանչիւր տեարցն յղել: Որք ելին ի յունիսի ԺԶ: