Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Որպէս ի վերդ յամսոյս ԺԴ որդի Հերակլ Արքային, նոյնպէս եւ այժմ ինքն իսկ Արքայն գրեալ էր առ խանն` զի հաշտեսցի ընդ սրբ. վեհին: Եւ այսր աղագաւ յղեալ էր առ նա զԶազաբէկն, եւ զՍուլխան Դիւանն: Որոց ի գալն յԵրեւան եւ ի ծանուցանելն Խանին զհրաման Արքային, Խանն գրեալ էր առ սրբ. երթալ առ ինքն յԵրեւան: Գրելով այսպէս, թէ պիտոյ եւս մեզ վասն ոմանց ինչ բանից, եւ փոքր ինչ խօսք եւ զրոյց եւս ընդ քեզ առնելոց եմք: Եւ սրբ. վեհն գնաց առ նա յԵրեւան: Իսկ նա ըստ գրեցելոյն խօսք եւ զրոյց ոչ ինչ արար. այլ ի գնալն առ ինքն սրբ. վեհին, սիրով ընկալաւ եւ խօսեցաւ, եւ զպատասխանի թղթոյ Հերակլ Արքային գրեալ` զԶազաբէկն եւ զՍուլախն Դիւանն առ նա ուղեւորեաց: Իսկ յայսմ միջոցի` գործ շինութեան թղթատանն աւարտեալ էր, եւ նոր թուղթն ելեալ, ուստի` կամէր սրբ. վեհն մեծարել զԽանն ի ս . Աթոռս, ի տեսանել զթղթատունն: Զսոյն դիտումնս եւ ինքն Խանն եւս ունելով ի մտի. դրան մարդիկքն ասէին մեզ իբրու յինքեանց, թէ Խալիֆայն թող մեծարեսցէ զԽանն ի տեսութիւն թղթատանն: Զի կամէր աստ ցուցանել սրբ. վեհին զստոյգ սէր եւ զհաշտութիւն: Բայց որովհետեւ Զազաբէկն երթայր որպէս ասացաք, վասնորոյ, գրեաց սրբ. վեհն զթուղթ մի տաճկերէն առ Հերակլ Արքայն, ի պատասխանի տաճկերէն թղթոյն զոր գրեալ էր ընդ Զազաբէկին, եւ զորպիսութիւն սրբ. վեհին հարցեալ, եւ զորպիսութիւնս խնդրեալ, եւ շատ բանք սիրոյ: Որոց եւ սրբ. վեհն գրեաց զպատշաճաւոր պատասխանիս :
       Թուղթ մի եւս գրեաց առ Արքայն Հերակլ` ի պատասխանի վրացերէն թղթոյն: Նախ շնորհակալութիւն վասն անքակ սիրոյն որ առ ս. Աթոռս եւ առ ինքն: Երկրորդ` գրեալ էր նա զխնդիր վասն երկուց մերազնեայ Ախթարմայից որք էին ի Գեօրի, թէ յԱխթարմայութենէ զձեռն ոչ առնուն ի վեր. եւ մեք որովհետեւ դատաստանաւ վճռահատեալ եմք տուգանել զայնպիսին, եւ չթողուլ առնել զԱխթարմայութիւն, (որպէս ասացեալ է այս ի հոկտ. ելն : ) ուստի`զմեր դատաստանն քակել չկամելով` չներեմք նոցա: Իսկ նոքա խորհին փախչիլ յԱխլցխա, եւ եթէ նոքա գնասցեն անտի, մեծ վնաս է լինելոց Գեօրու քաղաքին. զի տեղւոյ նշանաւորքն նոքա են: Ուստի` ակամայ կամօք թողում զնոսա ի կամս իւրեանց: Բայց ի սրբութենէ քումմէ խնդրեմ, զի մի կարծիցես թէ ես զիմ վճռահատեալ դատաստանն քակեմ. այլ յանճարութենէ այսպէս առնեմ, խնդրեմ զի ներեսցես: Եւ Զազաբէկն եւ Սուլխան Դիւանն եւս բանիւ Արքային բազմօք թախանձանօք աղաչեցին զսրբ. վեհն, զի մի դժուարասցի վասն այսր յԱրքայէն: Եւ սրբ. վեհն իբրեւ զկորուսեալս համարելով զնոսա անհաւատութեամբ եւ ուրացութեամբ, եթօղ ի բաց, որպէս եւ Արքայն կամէր, Երրորդ` տէր Փիլիպպոսն որ ի ՌՄԻԲ թուոջն եւ ի նոյեմբերի ԺԷ խնդրեաց ի սրբ. վեհէն տալ ինքեան զԱւագ քահանայութիւն Բերդի կաթուղիկէ եկեղեցւոյն, եւ սրբազան վեհն ասաց նմա, զի ի ժողովրդենէ տեղւոյն զմահսար առեալ յղեսցէ առ ինքն, որ ապա եւ ինքն տացէ նմա զԱւագ քահանայութիւն տեղւոյն, (որպէս անդ ասացաւ ) Իսկ ժողովուրդք տեղւոյն եւ բոլոր իսկ քաղաքին, չկամեցան զայս, եւ չխնդրեցին ի սրբ. վեհէն մինչեւ ցայժմ, վասն բծաւոր կարծեացն զոր ուէին զնմանէ` (որպէս անդ` եւ ի ՌՄԻԳ եւ ի յուլիսի ԺԵ եւս` ասացեալ է : ) իսկ նա այժմ զմեծագոյն թախանձ առ Արքայն արկեալ` գրեցուցեալ էր նմա զխնդիր բազմօք աղերսանօք առ սրբ. վեհն, շնորհել ինքեան զԱւագ քահանայութիւն Կաթուղիկէ եկեղեցւոյն Բերդի: Եւ սրբազան վեհին զսոյն խնդիր Արքային եւս բացասեալ ոչ կարելով` գրեաց զմէկ կոնդակ Աւագ քահանայութեան առ ժողովուրդսն Բեկն եկեղեցւոյն, թէ ահա ըստ խնդրոյ Արքային կարգեցի ձեզ Աւագ քահանայ զտէր Փիլիպպոսն, դուք եւս հնազանդեցարո'ւք դմա ըստ կարգի եւ ընդ օրինի: Եւ իւրեան եւս պատուէր գրեցաք ասէ` քաղցրութեամբ եւ արիութեամբ զձեզ կառավարել: Եւ ընդ սմին գրեաց զթուղթ եւս առ ինքն տէր Փիլիպպոսն, յիշեցուցանելով նմա թէ` գիտես ահա, թէ զի՞նչ էանց վասն քոյ յայնժամ մինչ ի ս. Աթոռս եկիր, եւ յայնմ օրէ մինչեւ ցայժմ: Այժմ ասէ ըստ խնդրոյ Արքային կարգեցի զքեզ Աւագ քահանայ, բայց զերկուս պատուէրս գրեմ քեզ: Նախ պա'րտիս ասէ զկեղտ անունն զոր ասեն զքէն բարեկամք եւ չարակամք քո` ի բա'ց բառնալ ի քէն իսպառ, զի այլ մի ' երեւեսցի ի քեզ նշանն, եւ ասողացն պատճառս տացէ ասելոյ: Երկրորդ` պարտիս ասէ ընդ ժողովրդեանդ եւ ընդ ընկերակից քահանայիցդ , նա եւ ընդ ամենայն Աւագ քահանայսն եւ ընդ գործակալսն մեր սիրով եւ քաղցրութեամբ վարիլ, եւ Առաջնորդին հնազանդ կալ յամենայնի. զի մի ' տրտունջ եւ գանգատ ինչ հասցի զքէն յականջս իմ. եւ գլխացաւութիւն ինչ յաւելացի վասն իմ ի քոյդ կողմանէ: Եւ մանաւանդ` որովհետեւ օրհնեալ Արքայն խնդրեաց ի մէնջ կացուցանել զքեզ յայդ գործ եւ մեք կացուցաք, պա'րտիս ապա զգոյշ լինիլ, զի գլուխ նորին եւս ազատ մնասցէ ի ցաւոց, եւ մեք անբասիր մնասցուք ի բերանոց հասարակութեան քաղաքիդ: Եւ զկոնդակն հանդերձ այսու թղթով` բաց եդաք ի թղթոջ Արքային, զի ընթեռնուլ տացէ, եւ իմասցի, եւ ապա տացէ նմա: Եւ որպէս յԱպրիլի ԺԹ եւ այլ յառաջ խոստացաւ Հաշտարխանու նուիրակ եւ Առաջնորդ Յովսէփ վարդապետին հոգալ զբանս եղբարցն, այժմ ասաց Զազաբէկին խնդրել յԱրքայէն ի դիմաց իւրոց, զի ի գլուխ տարցէ զխոստումն, զոր վասն նոցա խոստացեալ էր սրբ. վեհին: Եւ զսոյն խնդիր համառօտ ի թղթոջն գրեաց ի լուսանցին, եւ ասաց` զոր ինչ ասասցէ Զազաբէկն յայսմ կողմանէ, խնդրեմ հոգալ: Եւ որովհետեւ նոր թուղթն ելեալ էր, Բ դաստայ յղեաց վասն Արքային ընդ սոցա, զի տեսեալ ուրախասցի: Զոր եւ գրեաց ի թղթոջն: Եւ Յովսէփ վարդապետի եղբայր Բէժանն աստ էր եկեալ ընդ ձիածախ Չերքեղաց: Որոյ աղերսանօք գրեաց առ Արքայն զխնդիր նոր վասն նոցա: Ելին Զազաբէկն եւ Սուլխան Դիւանն ի հոկտեմբերի ԻԵ: