Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Որպէս ի սեպտեմբեի ԺԳ եւ այլ յառաջ ասցաք, կամէր սրբ. վեհն, զի երբ իշխօղն մեր զմարդ եւ զընծայս յղեսցէ առ Կարսայ նոր փաշայն, ապա եւ ինքն յղեսցէ: Իսկ յառաջ քան զայս` խանն զիւր ընծայն յղեաց ի ձեռն Զաման խանին, որ տարաւ, եւ դարձեալ եկն աստ: Վասնորոյ եւ սրբ. վեհն պատրաստեալ զընծայս վասն փաշային Իբրահամ Աֆանտուն եւ այլոցն, զսեւագլուխ ոչ յղեաց առ ի չլինիլ անդ ծանրութեան, այլ ի ձեռն Միախօռ Սողոմօնին յղեաց` զի Ղօշավանից Առաջնորդ Կարապետ վարդապետն եւ պ. Գէորգն ընդ Սողոմօնին տարեալ ընծայեսցեն: Վասնորոյ` եւ գրեաց սրբ. վեհն զթուղթ առ փաշային մեր` եւ յորդորումն ի սէր եւ ի բարեկամութիւն առ ինքն եւ առ ս. Աթոռս :
       Թուղթ եւս առ Իբրահիմ Աֆանտին ըստ նոյն ոճին: Այլ եւ` Բ թապաղայ նոր... ):