Յիշատակարան. Մասն II (1767-1776)

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ի յուլիսի ԻԸ յիշեցեալ տաճիկն` որ գնաց ի Թիֆլիզ վասն Ջիմշիտ բէկի պարտուցն, այժմ անտի դարձաւ եւ կամէր ի Բայազիտ գնալ, զի անդ եւս ունէր Ջիմշիտ բէկին առնլիս ի յԱրապկերցի Սահակէն: Իսկ այս Տաճկիս ընկերք եւս գոյին ի Թիֆլիզ` որք ի մօտակայքս գալոց էին, եւ սրբ. վեհն կամէր մարդ յղել ընդ սոսա ի Շիրազ առ Քեարիմ խանն: Ուստի` զայն Տաճիկն արգել աստ, եւ գրեաց զթուղթ առ տէր Վահանն ի Բայազիտ , եւ հարկեաց զի զԱրապկերցի Սահակն յղեսցէ աստ վասն կարելոյ զհաշիւն ընդ Տաճկին: Զի ոչ կարեցաք ասէ յայդր գալ եւ ծանրանալ դմա, թող ինքն եկեսցէ: Եւ զօրինակն թամասուկին եւս առնուլ ետ եւ յղեաց առ սա ցուցանել նմա : Զոր նոյն Սահակն` որ էր Յակոբի որդի, եւ մհ. Աբրահամի որդի քէշիշն ի ՌՄԺ թուոջն մերում գրեալ ի Թավրիզ` տուեալ էին Ջիմշիտ բէկին, եւ առեալ ի նմանէ ԱՃԼԴ թուման, զի ի Բայազիտ հասուսցեն նորին մարդւոյն` ում եւ գրեսցէ: Յետոյ նոյն թուոջն եւ յօգոստոսին, Ուզումշեցի Եղիազարի որդի Մարգարն` որ լեալ էր վէքիլ Ջիմշիտ բէկին, առեալ էր ի նոցունց ի Բայազիտ` ԱՃԺԴ թուման եւ ԵՌ դիան, եւ ի յետկոյս սանատին գրեալ: Եւ զմնացեալն` որ էր ԺԹ թուման եւ ԵՌ դիանս այս տաճիկս կամէր այժմ առնուլ: Եւ հարկեաց` զի մինչեւ ի Դ եւ ի Ե օրն աստ յղեսցէ շուտով զՍահակն: Զոր յղեցաք ընդ յատուկ փայեկի վարձելոյ: Ի նոյեմբերի ԻԲ :
       Ժողովարարութեան թուղթ ետ սրբ. վեհն Գաբրիէլ անուամբ մարդոյ միոյ, որ էր Վրաստանցի եւ Սուրամեցի որոյ կինն` որդին քոյրն, փեսայն եւ քեռորդին անկեալք ի գերութիւն, էին ի յԱխլցխա առ այլազգի ոմն: Գին կնոջն եւ որդւոյն էր ԻԶ թուման, իսկ քեռն եւ փեսային եւ քեռորդւոյն` Լ թուման: Որ վասն վկայութեան եւ ըստ աղերսանաց Թիֆլիզեցւոցն եկն աստ ընդ Մասեհեան Եսայուն որ յիշեցաւ ի հոկտեմբերի ԻԷ թէ եկն անտի. եւ մնաց աստ մինչեւ ցայժմ, իսկ այժմոյս ողորմեալ նմա սրբ. վեհն, ետ զայս թուղթս ի վերայ Թիֆլիզու եւ Վրաստանու եւ Կախէթու, այլ եւ Գեանջայու` Շամախու Շաքու, Շրուանու, Բաքուայ եւ Դարբանտու: Չունէր յումեքէ զթուղթ վկայական այլ Եսային վկայեաց ստուգութեանն: Ի նոյեմբերի ԻԹ: