Գիրք պատմութեանց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Վարուց եւ դիպուածոց, իրաց եւ իրականութեանց, Տեառն Զաքարիայ Արհի եպիսկոպոսի՝ եւ Ազգասէր կարրդացեալ Պատրիարքի մեծի Պօլսոյ, եւ ի խրախուսութիւն ապագայից եղբարց՝ մեր Հայկազնէից։
       Որ եղեւ ի ժամանակս Տեառն Ղուկասու սրբազան եւ Գերերջանիկ Հայրապետի ամենայն Հայոց։
       Իսկ ի Պատրիարքութեան սրբոյն Սաղիմայ՝ Տեառն Յովակիմայ Արհիապանծ րաբունւոյ։
       Եւ ի Պատրիարքութեան Կոստանդնուպօլսոյ՝ Տեառն Յօհաննու համատանցւոյ։
       Աշխատասիրութեամբ Պօղոսի եւ եթ դպրոյ կաղզուանցւոյ։
       Եղբօր որդւոյ Ազգասէր յորջորջելոյ. եւ սնուցելոյ մօրն մերոյ Շնորհառուի յատկացելոյ սրբոյ Գահին Միածնաիջի։
       Ընդ հովանեաւ Պրուսոյ կառուցեալ սուրբ Աստուածածնի եկեղեցւոյն։
       Աստ թիւ ստորին յայտնի լինի.
       ռա ընդ մենի լիւնիւ ձայնի։