Գիրք պատմութեանց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

      
       Արդ՝ ի սոյն այսմ միջոցի ի ՌՄԼԸ թուին մարտի ԻԷ ին ի մեծի պահոց Գ շաբաթին յերրորդ ժամուն՝ սուլթան Համիտ արքայն օսմանցւոց՝ վճարեաց զկեանս իւր բնական մահուամբ. եւ ի տեղի նորա թագաւորեաց սուլթան Սէլիմն. որդին սուլթան Մուստաֆայի. զոր Տէր խաղաղ կենօք պահեսցէ ամէն։
       Ի գործ ժողովման արծաթոյն գոլով թերի՝ յաւուրս սորա ահարկու հրամանաւ եղեւ լրացեալ. այնքան սաստիկ էր հրամանն, մինչ զի՝ ի վաճառանոցն եթէ գտանէին ի ձեռս ուրուք անօթ ինչ արծաթի՝ կամ այլ զարդ՝ իսկոյն առաքէին զան ի թի. վասն որոյ՝ առ ահին՝ բազումք ի յոսկերչաց աղքատացան, եւ բազում ժամանակս անգործ մնացին՝ վասն պակասութեան արծաթոյ. զի այս ամենայն որ առեալ եղեւ՝ վասն դրամ հատանելոյ եղեւ. եւ ահա զայս եւս կարճ ի կարճոյ պատմեցաք ձեզ՝ զոր աչօք մերովք տեսաք։