Գիրք պատմութեանց

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ո՜ր էնն Աստուած առ քեզ իջեա՜լ.
       զբագինս քոյին խորտակեալ.
       տեղի բագնեաց սեղան կանգնեալ.
       եւ փրկութիւն մեզ շնորհեալ։
      
       Ո՜ր եւ տեսեա՜լ նորին ըզլո՜յս՝
       Հարա՜պետին Գրիգորի
       ի ձեւ լուսոյն զոր շինեա՜լ
       յատու՜կ պարգեւ մեզ թողեա՜լ։
      
       Ա՜րդ՝ բարեխ օ՜ս վասն մեր՝
       լուսաւորիչ հոգւոց մերոց
       լե՛ր յայդր իջեալ բանին
       Հօր որ ողորմի մեզ յայնմ աւուր։