Հնախօսութիւն աշխարհագրական Հայաստանեայց աշխարհի, Գ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՅՈՐԺԱՄ պատրիարգ անուանեցին Հայք իւրեանց աթոռն, յայնժամ արքեպիսկոպոս կացուցին ընդ նովաւ զԱղուանիցն, եւ յետ նորա մետրապօլիտ կացուցին զՎրացն. այլ ՚ի բնիկ Հայս սակաւ յոյժ գտանեմք աթոռ՝ արքեպիսկոպոս անուանեալ. որպէս «Արքեպիսկոպոս Շիրակայ տէր Բարսեղ, որ ՚ի շլ. կաթողիկոս ձեռնադրեալ եղեւ ասէ Մատթէոս ճխը։ Արքեպիսկոպոս սրբոյ Աստուածածնին պատկերին տէր Յովհաննէս. զոր ՚ի շլդ. ասէ նոյն պատմիչ ճծդ. կոչեաց Փիլարտոս ՚ի ձեռնադրել կաթողիկոս, եւ նա ոչ առ յանձն։ Արքեպիսկոպոս Բջնոյ՝ Եփրեմ անուն յիշատակեալ առ Գրիգորի մագիստրոսի ՚ի պատասխանին որ առ թուղթն կաթողիկոսին Ասորւոց։ Նաեւ Սիւնեացն՝ որ ՚ի Ստեփաննոսէ մետրապօլիտ կոչի, ՚ի Մագիստրոսէ ՚ի թուղթն՝ զոր գրեաց առ Յոհաննէս՝ կոչի Արքեպիսկոպոս։ Յաղագս զգեստուց եւ իշխան ութեան արքեպիսկոպոսին տես յերես 239։