Պատմութիւն համառօտ ԴՃ տարւոյ Օսմանցոց թագաւորացն

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Որդի նորա Մուհամէտ խան, այս, որ Երրորդ էր կոչեցեալ, Երեւելիքն խըմբին Տաճկաց, ի գահըն հօրըն նըստուցեալ: Բայց ի սորա ժամանակիանյաջողմունքըն պաշարեալ, Զի Շահ Ապաս Պարսից շարժէրեւ վրէժխնդիր աշխարհին լեալ: Ի Մաճար եւ ի Պուտիմունին ըզրազմըն խըստացեալ, Ի Սպիտակ ծով Ֆռանկն զինի, նոյն ՚ւ ի Սեաւէ զբօթ են բերեալ: Ի գահարանն զօրպայք լըկտին, զորս եւ կամին վանեալ սպանեալ, Եւ ճէլալիքն` տան թըշնամիք, ներքուստ եւ արտաքուստ զինեալ: Զօրք տարան ըզթագաւորնյՈւռումէլի` զԷկրէ առեալԵւ ըզԵանգը եւ ըզՐէսիեւ զայլ գաւառսն ձերբակալեալ: Եւ դառնայր ի գահն արքայ, ամի ամի զզօրս առաքեալ`Ի մարտ ՚ւ ի մուհաֆէզէընդ Մաճարս եւ յԱլամանս տալ: Շատ անգամ կոտորեցան, եւ անուանիք վէզիրք գնացեալ, Որպէս ըզՍինան փաշա, որ զՊուպուֆճէ կըլայն առեալ: ԸզՆօվըղրատ եւ զՊուլունտվար, զորս վէրէով իբրեւ առեալ, Եւ ըզռայայն նենգօղ գըտին, զամենեսեան ի սուր քարշեալ: Ի Վարուշ անուն դաշտում, զորոյ կըլայն են խըսարեալ, Եէնիչէրւոց բազումք մեռան, եւ աղայն նոցա փախեալ: Եւ ի դաշտն ՊէրզէնճէուըզԹաթար խանն յախին հարկեալ, Եւ յետս ձըմերէինեւ ի գարնան յայլ կողմն սըփռեալ: ………………………………որոյ անուն Մէհտի կոչեալ, Նեղեալ զբնակիչս` զհարկս պահանջէ, փաշայք ոմանք վերայ հասեալ: Ոմամբ սփահօք, զօրագըլխօք, ղազասքէրօք խորհուրդ եղեալ, Սակս սպանման թագաւորինյԱթ մէյտանի համախըմբեալ: Իսկ արքայի կողմ զօրացաւ, ի պալատէ արտահոսեալ, Ցրուեցին զզօրս Աթ մէյտանի, զդրունս քաղաքին փութով փակեալ: Զէնիչէրոց Տաւութ աղայնըզսիփահիսն ի տար ցրուեալ, Եւ ըզրահաւորսն ի հրապարակսգըտեան, սպանին, զյարկսն աւարեալ: Եւ յետոյ մի մի գըտինեւ զվրիժուց խորհուրդ առեալ, Սիփահիլէր աղասին, որԷօքիւզ Մուհամէտն էր կոչեալ: Ղէզազ Ալի Փօյրազ Օսմանեւ Թէփէկեօզ Րիզվան ասացեալ, Պուռնազ Մուհամէտ Ալի աղաեւ Հիւսէին խալֆէ կոչեալ, Ճէզի քեաթիպն, որ յՈւսկիւտարերկու հազար ոսկւով փախեալ, Զոր եւ սպասաւորքն ըսպանինեւ ի կըռուելն զմիմեանս սպանեալ: Յետ աւուրց, որ ՏըրնագճիՀասան Փաշայն վէզիր կոչեալ, Ի ղահվէներն գըտեալ կալանեւ արքայի հանդէպ սպանեալ: Ըզշահզատէ Մահմուտ անունսըրտմըտութեամբ իսկոյն սպանեալԵւ թելադրօղք ընդ սոյն իրիեւ զշէյխս ոմանս եւս սպանեալ: Սիփահիք, եէնիչէրիքգայմագամին դարպասն խըմբեալ, Հրէի կին մի յանդըգնեալ էր, ի սալթանաթն լինէր խառնեալ: Ի տիւան անդ խանչէրօքզորդին ՚նդ քերան ծակոտեցեալ. Երգեցօղք եւ գրելով զերգսհազար եւ յութ թուականն հասեալ: Եւ զճէլալիսն, զոր վեր յիշեալ, կողմ կողմ ելեալ եւ շատացեալ`Ամթայ կողմիւ, Կեսարիով, Կիլիկիով, Բերիաւ այլ, Մալաթիով եւ Ուրհայիւեւ Աշխարհի դաշտիւ սըփռեալ, Սեբաստիիւ, Եւդոկիով, Գաղատիիւ, Ղօնեայով այլ, Երզընկով եւ Կամախիւմինչ ի Պօլի են տարածեալԵւ Իզմիրիւ, Լիկացոց, Մանիսօք ի ծովեզր հասեալ: Գողք ՚ւ աւազակ ՚նդ նոսա կըցեալք, Մարք ՚ւ Արապիկք ՚նդ այնց հետեւեալ. . . . . .. . . . . . Օճաղից տեարք առ այնս դիմեն, զի մի' լիցին նոցուն սպանեալ, Զտունս եւ զկալուածս ի յետս ձըգեն`զկինս եւ զզաւակս ի բաց լըքեալ: Շատք ի Հայոց զայս արարին եւ ոչ միայն զտունըս թողեալ, Եւ սու'րբ հաւատն ուրանային`զանմեղ զարիւնս հեղուլ փութալ: Խառնիճաղանճ գունդք խուժադուժք, զոր տեսանօղք էին սարսեալ, Զկանայս մանկամբք քարշեն գերիեւ ընդ իւրեանս շըրջեցուցեալ: Եկեղեցիս եւ զվանորայս կոխեն, զկալուածս նոցուն ապռեալ, Զբազումս ի սուր ածեն անխնայ`զշատոց բընակս հըրով լուցեալ: ԶԱնատօլի ողողեցինեւ զբնակիչսն վըշտացուցեալ, Զաւանս եւ զգիւղս կողոպտեցինեւ ի քաղաքսն առիւ մըտեալ: Զփաշայսն, որ անդր տիրապետեն, զոմանս սպանեն, ոմանք փախեալ, Եւ ի բնակչաց շատ հարկս առնուն`զընդդիմացեալսն ի սուր քաշեալ: Վա~յ Ասորոց յայնժամ եհաս, հազար եղուկ եւ զազգս պատեալ, Զի եղեն թափառական, մոլորական` ցիր ՚ւ ի ցան լեալ: Ի բնակութեանց ՚ւ ի հայրենեացյակամայ կամս են տարագրեալ, Հալածին, տարամերժին, հարք շատք յորդւոցըն բաժանեալ: Ի դըստերաց մարք զատեցան, փեսայք զհարսունըս մոռացեալ, Ընդ փեթակօք եւ ընդ տաշտօքզուստր եւ ըզդուստրն են ամփոփեալ: Ի փախուստն որք դառնային`զբազումս ի ձիւնըս թաթաւեալ, Ի լերինս թափառական`քաղց եւ ծարաւ զհոգիս տուեալ: Յառապարս ՚ւ ի քարանձաւսանձկութեամբ սովալըլկեալ, Ի տըքնութեանց ՚ւ յաշխատանաց եւ յերկիւղէ շունչքըն քաղեալ: Միշտ ՚ւ իւծեալք եւ թալկացեալք, հաշեալք, մաշեալք, յոգոց հանեալ, Ցանօղք, հընձօղքըն պակասին, եւ արմըիտք իսպառ ջընջեալ: Զի նուաղեալք յուժոյ հեծեն, գիւղ եւ աւանք թափուր մնացեալ, Ի քաղաքներ հետեւէին, ուր երթային, սովն էր խըստեալ: Զհաց ի ձեռաց միմեանց խըլեն, ուժովն զանուժն յաղթահարեալ, Զցորեան, զալիւրս, որոց կարծեն, կախեալ ըզտունս եւ թալանեալ: Ի սովոյ մարդիկ մեռան, եւ անասնոց թիւք ոչ թուեալ, Ոչ թէ ի տունս մեռեալք միայն, այլ ի փողոցս շունչքըն քաղեալ: Գումարք գայլոց ի շէնս մըտինեւ զմեռելոց դիսըն կերեալ, Մարդկան կարիք եւ ուժք հատեալ, որ եւ զնոսա ի բաց վարեալ: Որք սովորեալք, համարձակեալքեւ զկենդանիս եւս են խըլեալ, Զի ստնդիայսն եւ յորոցացյանկարծ խլեալ, քարշեալ կերեալ: Որք անպատրաստք էին նիրհեալք, յոտից, ձեռաց խլել քարշեալ, Ականատեսք մեզ պատմեցին, որք ի գայլոցն հազիւ ապրեալ: Զսպիս եւ զխոցուածսըն մեզ ցուցին, թէ յապռելոյ գայլոց մնացեալ, Զուգակիցք որք ի փախուստ, մինն ի ցըրտոյ, սովոյ մեռեալ: Մինն անճարակ նոյն աղէտիւխուսափելով լինի փախեալ, Այլք յերկիրս յԱրեւմտիցյեզերս ծովուց էին դիմեալ: Մերձ յԻստամպօլ բազումք հասին, յՈւռումէլի եկեալ անցեալ, Կանայք ոմանք զմանկունս զենեն, ոմն` եփեալ, եւ ոմն հում կերեալ: Ի ծերպս վիմաց մըտանէին, ի քարանձաւըս խուսափեալ, Քայլ քայլ յառաջ երթալ կամին, խոտ եւ դալարն ուժ ոչ տուեալ: Յըղի կանայք անկարանան`ընդ ծընընդոցն ի ձիւնս մնացեալ, Տեարք նոցուն աղէկիզին, թողուն ըզդիսն ՚ւ անտի փախեալ: Յարքայէ բազում անգամսէրտարք գրոհիւք ի մարտ դիմեալ, Ճէլալիքն յաղթօղք գըտան`զվերայ եկեալսըն կոտորեալ: Զվօյվօտայսըն քաղաքացեւ ըզտիզտարս են ըսպանեալ, Զսանճաղ պէկի եւ ըզփաշայս, զորս կամեցան, եղեն սպանեալ: Զոճրագործիցն զոմանս պատմեմ, ըստ սարասի եւ այլն յայտնեալ, Ի Թօխաթ Հասան փաշաչորս փաշայիւք պահել նըստեալ: Ճէլալիքն եկեալ մըտին`զհամայն քաղաքն թալան առեալ, Համայն ազգաց գերի առնունեւ զոմանս անդ կոտորեալ: Զգանձս եւ զմանկունս եւ պահանջէր ՚ստ սովոր բարուցն, յոր միշտ միտեալ, Երկու իրօքըդ գիրացեալ, ստուարացեալ եւ յըղփացեալ: Փաշայքն ի բերդն ամրացեալ կան`քաղաքացոց ոչինչ օգտեալ, Կին փաշային եւ ստնդիովքառ ի փաշայն տեսին ըզգալ: Ընդ ճանապարհն դարան կացին, զկինն եւ զորդիսն գերի առեալ, Զօրոց տղային ի ձող հանենեւ փաշային հանդէպ ցուցեալ: Իբր` «Ըզկին քո առակեցաք, այս քեզ նըշան, լեր հըմտացեալե, Անօրէն գործէ զչարիսյանդըգնաբար եւ ծիծաղեալ: Եւ Սարի Ահմէտ փաշայնՍեբաստիա եղեւ գնացեալ, Էլլէզ փաշայն ի բերդն ելնու`գուցէ լիցի իւրովք զերծեալ: Սանդուխս ՚նդ սարէն բարձրացուցին, ի մէջ բերդին զօրքըն թափեալ, Զղալէ աղայն այն տիզտարօքկալեալ ՚ւ ի բարձր տեղի կախեալ: Զվերոյ յիշեալ զԷլլէզ փաշայնի հընոցի քիւլհան արկեալ, Կենդանի զնա խորովէրեւ զայլսն պէս պէս եղեւ տանջեալ: Այսոքիկ այսպէս վարուքի համայն վայրս որք հանդիպեալ, Մինչեւ ի մահըն Մահմէտի, յետ քանի ամ եւս մընացեալ: Տաս ՚ւ երկու տարի այսպէսզասացեալ երկիրդ ապականեալ, Պատմագրութեան ոճով գիրք միվասն այսոցիկ եղէ գրեալ: Զգործսն զարարս եւ զզօրութիւնսեւ զսէրտարացն անաջողեալԶայս համառօտ իբր անցուցի, միայն զանուանսն ըստորագրեալ: Յորոց բազմաց տեղեկացաք`միայն զանուանսն ի շար եդեալ, Զչարքըն չարեօք յիշատակեմք, որք նախնեաց մեր զչարիս ածեալ: Սարի Ահմէտ փաշայն կոչեալյախորտանօք ապըստամբեալ, Սարի Ալի փաշայն ընդ այնյախուրն արձակ սողոսկուտեալ: Մուստաֆա փաշայն Ղարամակարդ չարեաց եւ յորդորեալ, Ղարա Եազըճին մըխացաւ, եղբայր նորա Հասան սլացեալ: Զէնճիր գըռան Ալի փաշայն, քան զանճոռնիսըն ցասուցեալ, Ճանփօլատ օղլին զինի, Կիւչուկ Ահմէտըն փըքացեալ: Հիւսէին փաշայն Եաղիխիզախելով մըրըրկացեալ, Թաւիլ պիղծն յերկարաձգիեւ արկածիւքն էր զազրացեալ: Ինճէ Ղարան ըստուարացաւ, Եօլա Սըղմազն լայնացեալ, Ղապա Զուռնան էր բարձրացեալ, Իւլար Ղատին էր խըստացեալ: Չէլէպի Ղատին նենգեալ, Ղազի Ահմէտն անիրաւեալ, Գըզիր օղլին գոռոզացեալ, եւ Հասան պէկն հարըստարեալ: Ղալէնտէր օղլին Ղումուս, Ապտալ Ղասըմըն սաստկացեալ, Քեօսէ Սէֆէրըն փասքուսեալեւ Քէսէքէսըն սրածու լեալ: Չըպլաղըն ժանտ դըժպըհեցեալ. եւ Քեօր օղլին ժըպրըհացեալ. Ման օղլին ի մարտ դիմէ, Տէլի Նասիպն դիւալըլկեալ: Աղաճտան Փիրին վառեալ, Ղօրղօր օղլին էր բորբոքեալ, Քեօր Ղայային սիրտ քարացեալ, Կարճահասակն անողորմեալ: Թիւրքճէ Պիլմէզն դարանակալ, Թօփուզի Պօյուկն կատաղեալ, Թանղրի Թանմազն անընզգամեալ, Ղնալի օղլին էր փըրփըրեալ: Կեօկէ Պաքանն կեղծաւորի, Ղարա Սէյիտն մըռայլացեալ, Ղապա Ահմէտըն բըշտացեալ, եւ Քիւրտ Ահմէտն կըռապարշտեալ: Չեօփ Կեօթիւրէնն զբեռն բառնայ, Չալի Եըռթանն գազանացեալ, Թօզ Ղօփարանն փոթորակեալ, Ապուխանչէրն եւ խոցոտեալ: Սիքի Պօյուկն անպատկառի, եւ Սաթըրճին զսուրըն սըրեալ, Կիճ Մուհամէտն զկիճըն ցուցեալ, քան զթունաւորս թունաւորեալ: Կեօրհիտէր տաղլար տէլիսիքան զանտառինսըն դառնացեալ, Պալտըրի գըսա` Պօտուռ քաք, գոռոզասիրտըն գըռգըռեալ: Քեօր Մահմուտն եւ Մեկնազէնարեան թափել զակըն բացեալՔեօսէ Ահմէտըն նենգաժոտերդմամբ սըրտով անիրաւեալ: Կիւզէրլու Ագթարմէսի, որ ըզբազումս բըռնազբօսնեալ, Մուրթատ Գոդդոսն ամբարըշտի`զմարդիկ ի չարս հըրապուրեալ: Լազ Հիւսէինն աստուածախտաբմարդկաց բազմաց կորուստ հասեալ, Քաֆիր Մուրատըն հայհոյիչՍադուկեցւոց վատթար գըտեալ: Շագէլուզ Ահմէտ ֆօտուլն, որ պըղծութեամբ իսկ ոչ յագեալ, Քէփէնէքլի Խալիլ խըլլոտնուր հանդիպէր, զխաւար ածեալ: Մէյմուն Չայլագ յափըշտակօղքան ըզկապիկս խորամանկեալ, Սարի Պէհրամն եւ սաստկանայր, զսուրն ի ձեռնէն ի վայր ոչ եդեալ: Մուսլի Չաւուշըն լախտաբարձանդադար զայլս ի չար մըղեալ, Տրապիզոնայ Ալի փաշայնըզբազում մարըս լացուցեալ: Մուստաֆա փաշայն զըրկօղսըտասաց ՚ւ երդմնազանցեալ, Եւ Միրլու Ապտըրահմանանմեղ արեանց միշտ ծարաւեալ: Սոքա գըլուխք պէկլէրպէկիք, սանճաղ պէկիք, ՚նդ քէտխօտայսն այլԻ մէջ սոցա փոքր գըտանինպօլուկ պաշիքըն կոչեցեալ: Եւ այլ բազում պօլուկ պաշիք, որոց ընդդէմ ոչ ոք եկեալ, Այլ եկեալքն տկարանային, եւ բընակիչք ոչինչ օգտեալ: Ահմէտ խանն, որ յառաջագոյն Կիլանայ տէր էր մեծարեալ, Երբ Շահ Ապասն էառ զաշխարհն, խանն առ Հունքեար էր ժամանեալ: Ի սոյն ամի երբ մեռանէր, որ է սէնէ հազար ութ լեալ, Զգանկատ սըրտին արտաբերէր, զպանդխտութեան զողբս յարմարեալ: Մազի շէհր խուտ փէրիշանու ճուտա ուֆթատէէմ, Րուզ ու շէպ տէր միհնէթու րէնճ ու ինա ուֆթատէէմ: Շուքր նահ թէհայի շէհր շուտխուտ նէքէրտէմ անզաման. Լաճէրէմ փէս շումամիսլի կէտա ուֆթատէէմ: Ահմէտա էնտէր ղէրիպի ղէմմէ խուր տիլ շատպաշՄա տէր ին ղուրպէթ պէթագտիրի խուտա ուֆթատէէմ: Նաեւ սակս Սէլիմ խանիյՕզպէկ խաներացն էր եկեալ, Ի մարտի սպանաւ յայսըմ ամ, սուրխիսէրան լուեալք բերկրեալ: Չրաղ վէզիրի եէնչէր աղայնըզնենգութիւն այսպէս առեալ, Զղզլար աղայն իւր կամակցեացեւ արքային զայս ծանուցեալ. «Նա' է պատճառ երբեմն զծառայսյոտի կանգնեալ եւ խռովեցեալ, Փորձեա' զնա, զմօհրն պահանջէե. երբ պահանջեաց, հան եւ տուեալ: Օճաղ աղայս սիրեն զվէզիրն, մուֆթոյն ասեն` զմօհրըն յետ տալ: Գնացին զօրօք յարքայի դուռնզեէնչէր աղա` զայլ ոմն առեալ: Արքայն զվէզիրն առ իւր բերէ, զտունն երբ կոխեն ՚նդ սուլթանն նըստեալ, Ի Խէնտան աղա պաղչան սպանին, եւ երկոքին կողմունք պարտեալ: Իսկ Մուհամէտ խան, որ զբօսնոյր, չորս օր միայն հիւանդացեալ, Որոյ եւ բժիշկք դեղօք հասինեւ իսկ ոչինչ զօգուտ գըտեալ: Ինն ամօք ՚ւ երկու ամսօքժամանակօք էր գահակալ, Երսուն եւ եօթն ամք ութն ամսօքկեանք նորա ի զրաւ հասեալ: