ԹՈՒՂԹԵՐ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի գերապետական գլխոյն գերագոյացեալ եւ ի գերաբուղխ աղբերէ գերազարդեալ եւ վերապատուեալ աթոռակցութեան Լուսաւորչին մերոյ հայրապետի երջանկի՝ մատուցանեմք Մարտիրոս երէց եւ Ամբակում սիրելիք քո համբոյրս երկնաչու գարշապարիդ։

Ուստի ուրախացեալ հոգով հրճուեցաք վասն արժանաւորելոյ յիշատակի քո կրկին նամակաւդ հանդերձ Տէր Տրդատիւս եւ վասն ծանուցանելոյ քո՝ եթէ չորք սրբոց աջք գոն չորից ազգաց ի պահպանութիւն կաթողիկոսարանիդ, որոյ արժանաւորեցարդ հայրենաւանդ վիճակիդ։ Եւ մեք ի տենչանաց ըղձից սրտից մերոց մաղթեմք, զի ծաղկեցուսցես զգաւազան իշխանութեանդ մեծի պէս պէս պայծառութեամբ, եւ որպէս յառաջագոյն հայցեցաքն՝ լնուլ զպակասութիւն դորին դպրատամբք եւ դասատամբք, զի զառաջնոցն կարծիցեն լսօղք զժամանակս անուն բարի եւ մեծ ստանալ քեզ յաւիտեանս։

Եւ զարծիւն զոր պատրաստեցաք լուսաւոր հոգի Տեառն Թորոսի, ահա՛ քեզ վիճակեցաւ՝ ընծայելով հայրապետարանիդ առ յիշատակ մեզ եւ քո։ Բարով վայելեսցես՝ վկայելով անկեղծ եւ սուրբ սէր մեր որ ի վաղուց նախագուշակաւ իրիս պատահման։

Եւ զՏէր Տրդատս սիրով ուղարկեցաք՝ հազիւ առեալ ի ձեռաց գոռոզամիտ աթոռակալաց քաղաքիս, զորոց բարուց տեղեակդ ես, եւ խաղաղութեամբ ուղարկեցաք ի սէր եւ յօրհնութիւն քո։ Ողջ լեր։

Թվն ՌՃԷ (=1658)

( Ձեռ. թիւ 1058, թղ. 62ա )