ԹՈՒՂԹԵՐ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տէվլէթլու վէ սատէթլու, հագիգէթլու վէ շէֆաէթլու պրատէրի մուգրումիմ (պարապ) հազրէթլէրինին հուզուրի շէրիֆլէրինէ սաթ հէզէրան իգրամիլէ սէլամլէր վէ խայըրտուալէր իհտա գըլընտըքտէն սօնրա, վագըդի շէրիֆինիզ խայր օլա, ամին։

Էսէրզա, պէնիմ աղայի քեամէքեարիմ, պիր վագըդ միւպարէքտէ պիր մէքտուպի կէլտի Պէթրուս տայըմըն քի՝ տէրունինտէ սիզին տախի մուպարէք քէլամլէրընըզ տիտէի փուրխունիմիզէ տուշ օլտուղի պիրլէ, տէրունիմիզէ շօյլէ պիր մէրթէպէ սեուրուր խաս օլտի քի՝ հարֆըլա թահրիրի, տիլիլէ թաղրիրի միմքին տէկիլտիր։ Վէ լաքին պէնիմ ճանէ պէրապէրիմ կէրէկի կիպի նազար օլունուրսա՝ օլ մէքթուպտէն պիզէ տէ պիր մկտար սիթէմ օլմագ կէրէկ, էմմա պիլտիկինիզի չեուն պիլտիմ, լաքին եանկլըշ օլտուղու իչուն կիւլտիւմ քի՝ մուրղու ճանըմըզ ղաֆէստէն մուշ օլմագ միմքին տէկիլտիր. սէնին մէյլի մուհապէթին պէնիմ գալպիմտէ մօհքէմտիր, եայըլտըր, չէքմէզան կիպի չըքըպ կիթէմէզ տամարըմտէն։

Է՜յ տիլահէր ղանտէ կիթսէմ թախըրիլէ սէն պիլէսին,
Պիլտիկին սըռը ալիտիր՝ նիճէ եազսամ սէն պիլէսին։

Վարըպ պաթրիգ թարաֆինտէն սուալ պույուրասըզ, վէ հէմ պունտէն մոգաթտէմա եազտըղըմ Խօճա Տաւիթ խուսուսինէ տախի լութֆ իտուպ մուգայէթ օլասիզ, զիյատէ մէմնուն օլուրուզ։ Պագը օմըր տեվլէթ վէ լութվու միւրվէթ։

Իզէթլու սատագաթքեար Պէթրուս տայըմ հուզուրլէրինէ խուլուս ուզրէ տուալէր արզ իտուպ խաթըրը շէրիֆլէրի սուալ օլունուր. հէմ վարէ սահէթտէ օլալէր, ամին։

Վէ ժամըն արզինտէ կեօնտէրէյիմ տիմիշսիզ տէյու պույուրմուշունուզ, էմմա պիր կիւն էվվէլ կեօնտէրմէնիզ մագուլտըր։ Գալփակըն չուքէսիտէ էսկիտի, պէլքի պիր եէնի չուքէ ալըպ կէչիրիրիզ, զիրա կիւշումուզը ուշուտուեօր։

Վէ հէմ թարըխը մէքտուպտէն պիր կիւն էվվէլ Նշանճը գափուսունտէ իքի ֆէրմանիլէ պիր պէրաթ կեօրմուշլէր քի Էնգարէ փաթրիգլըղի եէնիլէնտի տէյու տինիլմիշ։ Քիմ կեօրմուշ տէրսանըզ, պիզի[մ] Տիզտարօղլու օլ գափիտէ օլմաղիլէ հէմշէրիտիր տէյու, թէզ թուրալատըն տէյու ուշագլէրէ եալվարուպ պիզիմ օտայէ կէլտի, պէնտէ պու ճէվապի իշիտինճէ՝ Տիզտարօղլուիլէ գօշուպ գօնաղէ վարտըք քի թուրա չէքիլուպ՝ ֆէրմանլէրի ալըպ կիթմիշլէր. միրազ տեօրտ եանընը արատըք պուլամատըք։ Իմտի պու իշ վագիյիսէ պաթրիգ արզ վիրմէյինճէ օլմազ։

( Ձեռ. թիւ 1058, թղ. 77բ-78ա )