ԹՈՒՂԹԵՐ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վէզիրի մուհթէրէմ վէ վէքիլի ազէմ, սատէթի նիշան մուհթէշէմ սէրտար ազէմ քեամքեար շէվքէթլի շահ հազրէթլէրընուն սէրասքէրի զաֆէր տէվլէթլի խանըմ խաքիփայ շէրիֆլէրինէ տէստէ կիւլլէրիմ վէ պէստէ սունպուլլէրիմ։ Եաղշի ալգըշլէր վէ հայիրտուալէր ճիհան ճիհան նիազ սունուպ, վէ ճէլլու վէ ալա փէրվէրտիկեար Խուտամըզտէն տիլէրըզ քի վուճուտի ազիզընըզի խէթալէրտէն մէֆհուզ իտուպ՝ օմր պէրգարար օլասըզ։ Վէ նիէթի խայրընըզ օլան թէտպիրի հարէքէթընըզ հէր նէ վէճհ ուզրէիսէ՝ տէվլէթլի Իսքէնտէր նիշան, ճիհանկիր ազիմէթլի Սուլէյմանի զէման Շահ Սուլէյման հազրէթլէրընուն սայէի շէրիֆլէրընտէ ասան զաֆէրըն մուէսէր գըլուվիրէ, ամին։

Արզը պէնտէկի պուտըր քի՝ տէվլէթլըմ հազրէթլէրընուն թարաֆընտէն ֆէրման օլունան մում սիֆէթի իչուն պույրուղի մուհթէրէմընըզ չէշմ ու սէր ու ճանըմըզ մէնէնտի գապուլ իտուպ քի՝ հալա կեօնտուրուլտի խաքիփայէ Մուսա իլէ Գիրգօր մարհասա օլ քեարէ իսթիտատլէրի օլմաղին. իշպու պէնտէկեան խըտմէթի շէրիֆլէրընըզի քէմալաթի զուհուրի իչըն թագայուտ իտուպ իթմամ վէ թէքմիլ գըլալէր։

Պատէհու, տէվլէթլի խանըմ, մուքէրամաթընտէն թավազէ վէ իլթիմաս օլունուր քի մէզպուրլէրի էմանէթ ուզրէ թութուպ գուլլուկընըզ թէմամընտէ եէնէ կիրու պու պէնտէլէրընըզէ իրսալ իտէսուզ։ Վէ պունտան մատա րայայի հաքիրան գապիլէի էրմէնիան պու քէօհնէ օճաղաի կէտայան օլ շիրինքեար նազրի շէրիֆընուզ ուզէրլէրընտէն տիրիղ պույուրմայէսըզ, նիճէ սապիգա մէրհուման ճիհանկիրան վէ խանլէր հասանէթ ուզրէ իտէկէլմիշլէր իսէ։ Վէ հալա քիւրսի պալատէ վէ սատր օլան թահթնիշին շահ հազրէթլէրի քէնտու քեամքեար խանլէրի վէ հանզատէլէրի վէ սուլթանլէրի ասքէրի զաֆէրիիլէ իլահի հաք թէպարէք սատաթի ալիշանի վէ տարաթի իհթիշամի պէրգարարի տէվլէթիլէ էպէտի գըլու վիրէ, ամին։

ՊԷՆՏԷԻ ԷՂԵԱԶԱՐ
Խալիֆէի Ուչքիլիսա

( Ձեռ. թիւ 1058, թղ. 79ա-79բ )