ԿԱՆՈՆ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՅԱՂԱԳՍ ԴԱՏԱՍՏԱՆԱՑ ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՔԱՆԻՈՆՈՒԹԵԱՆ ԱԶԳԱԿԱՆԱՑ
       1  Զի որպէս առ ամենայն մեր աթոռակիցս հարկ եղեւ գրել * ի նոյն ութուտասն ամի տէրութեանն Խոսրովայ որդւոյ Որմզդի, զնոյն եւ առ քո սրբութիւնդ հարկեցաք գրել - պինդ ունել զպատուէր Հոգւոյն Սրբոյ ի ձեռն աւրինաց եւ մարգարէից, զորս առաքելական կանոնադրութեամբ հաստատեցին սուրբ եւ ուղղափառ վարդապետքն։ 2  Բայց մանաւանդ առաւելագոյն զգուշանալ յանիծեալ յամուսնութենէ մերձաւորաց, որ ազգաւ մաւտաւորութիւն է եւ կործանին յայնքան չարիս։ 3  Քանզի ոչ միայն զխառնակութիւն ազգահամարութեանն գործեն այնպիսիքն, այլ եւ զագահութիւն, զոր արմատ ամենայն չարեաց ասաց առաքեալն, զհեթանոս աւրէնս անաստուածս լինել, որպէս եւ նախամարգարէիւն ծանաւթացոյց ամենայն աստուածապաշտաց ։ 4  Եւ բիւր եւ այլ չարիս , որպէս եւ իմաստնոց յայտնի է։
        5  Զի թէ աստուածային բերանն անիծանէ զմարդիկ, որ փոխեն զընկերի եդեալ սահմանս, իսկ զԱրարչին զբոլորեցուն զսահմանադրութիւն եւ զպատուէր առ ոտն հարուն եւ * արհամարհողք լեալք, մեծի բարկութեան * արժանի է, այլ վասն նոցա եւ այլք։ 6  Եւ յայտ անտի է՝ զի ի հնումն, զորս ելից Աստուած, այսպէս ասաց, թէ՝ ըստ կրաւնից ազգաց Եգիպտացւոց եւ Քանանացւոցն մի՛ երթայցէք, ես եմ Տէր Աստուած ձեր ։ 7  Եւ ի կարգ արկեալ՝ զայսպիսի անկողինս կոչեաց խայտառականաց առականս, որով ամբարիշտքն վարէին։ 8  Հրաժարեցոյց յառաջին ազգէն * եւ ապա յերկրորդէն, եւ հասեալ յայն, զոր մեք խորթս կոչեմք, եւ ասէ՝ մի՛ յայտներ զի համհաւրեայ քոյր քո է ։ 9  Եւ ապա յետ ոչ սակաւ բանից եւս զարմանալոյ արժանի իմն նշանակէ. քանզի իբր ասաց, թէ համհաւրեայ քոյր քո է, դարձեալ երկրորդէ այսպէս, թէ՝ զառականս կնոջ եւ զդստեր նորա - որ լինի մին կին եւ միւսն խորթ, - մի յայտնեսցես եւ զդուստր ուստեր նորա, - այսինքն է՝ զխորթին , - եւ կամ զդուստր դստեր նորա մի՛ առնուցուս, քանզի ամբարշտութիւն է։ 10  Ապա վերագոյն * քան զայս նշանակէ, որ նոյն մեզ * երրորդ ազգ կարծի ըստ յառաջ * յայտնագոյնդ առնելոյ մեր , զառականս * դստեր ուստեր քոյ կամ դստեր դստեր քոյ մի յայտնեսցես ։ 11  Բայց մի՛ ոք կարծեսցէ զասացեալս ի վերայ ծնողին միայն, այլ եւ որք ի նմանէն, քանզի այս կատարեալ յիմարութիւն է։ Քանզի * ոչ ուրուք եղբայր առանց հաւր եւ կամ քոյր, այլ թէեւ հաւրաքեռ որդի եւ կամ մաւրաքեռ , քանզի եւ ազգակցութիւնն * մի եւ նոյն է եւ որդւոց։ 12  Զի որպէս առաջին եւ երկիր եւ երիր ազգ ասին, այսպէս եւ եղբաւրորդւոյն * եւ կամ այլոց առ միմեանս առաջին ազգն * եւ երկրորդն * եւ երրորդն եւ քառորդ՝ ազգ ասին։
      13  Եւ ոչ այսչափ, բայց եւ այլ որոշումն արժանի զարմանալոյ ուսուցանէ աստուածազանն մեզ աւրէնք՝ զառականս նուոյ մի՛ յայտնեսցես, եւ զդուստր դստեր կամ զդուստր ուստեր նորա մի՛ առնուցուս ։ 14  Որ ցուցանէ զայս իբր թէ մեռեալ որդւոյն, եւ նուոյն առն այլում եղեալ եւ ծնեալ ուստր * եւ նորա կին առեալ այլ դուստր ծնանիցի, մի՛ առնուցուս զնա կնութեան , զի ամբարշտութիւն է։ 15  Այսու զկատարեալն իսկ զսահման ցուցանէ եւ թէ՝ ցո՞րս * խորշելի է յամուսնութենէ։
      16  Իսկ Սուրբ Հոգին Ովսեաւ մարգարէիւ զամենայն անհնարին եւ զչարաչար մեղս փոքր համարեցաւ առ այսու յանցմամբ եւ ամբաստանութեամբ ։ 17  Լո՛ւր, որ զասացեալս նշանակէ՝ եթէ լոկ անուամբ գոյ զի՛նչ հարազատութիւն ի միջի կայ, ասէ , դատաստան Տեառն է ընդ բնակիչս աշխարհի, զի ոչ գոյ ճշմարտութիւն եւ ողորմութիւն եւ գիտութիւն Աստուծոյ ի վերայ երկրի, այլ անէծք եւ ստու թիւն եւ գողութիւն եւ շնութիւն եւ սպանութիւն հեղեալ է ի վերայ երկ րի։ 18  Իսկ աւելի ամբարշտութիւն եւ կսկծելի մեղք այն են, որ արիւն ընդ արիւնս խառնեն, որ է ազգականաց ամուսնու թիւն։ 19  Եւ հատուցումն այնմ զայս պատմէ վասն այդր, ասէ, սուգ առցէ երկիր եւ նուազեսցի ամենայն բնակչաւքն իւրովք, այլ եւ գազանք անապատի եւ սողունք եւ թռչունք երկնից պակասեսցին, զի ոչ ոք էր, որ յանդիմանէր եւ դատէր ։ 20  Արդ՝ մինչ բանն յանդիմանութեան եւ դատելոյ զայնպիսիսն ձեզ հաւատացաւ եւ անփոյթ առնես՝ ե՛ւ զանձն դատապարտես, ե՛ւ որոց իշխեսն. բայց եթէ արեան յարիւն ոչ տաս խառնիլ , որ մինչեւ անուն մերձաւորութեան սպառի, արդարութեամբ կատարեալ զարդարես զքո վիճակդ։ 21  Իսկ յանդգնելոցն եւ պատերազմասիրաց ընդ Հոգւոյ Սրբոյ՝ բան կանոնին, զոր երանելի հարց ի Քրիստոս հաստատեալ է եւ մինչեւ ցայժմ իբրեւ զարեգակն անշիջանելի պահի, նոցա զայս աւանդեսցես - սկիզբն ի հինգերորդէն յառաջ. քանզի որ յանասնոցն բնութիւն * սիրելի էր անկանել , այնց ողորմութիւն արարեալ զսահմանն մեղմացուցին , բայց լաւացն բնիկն է, որում տեղեակ է եւ քո սրբութիւնդ։
       22 « Յամենայն գրեթէ ի կանոնս այսոցիկ եդաւ սահման, այլ լիովին աստ , զոր առեալ եցոյց յաւրինաց եւ ի մարգարէից։ 23  Զոր եւ մեզ քննելի է զայսոսիկ , թէ ո՞ր արդեաւք յաւելուած ըստ նորոյն եղեւ ի ձեռն կանոնաց։ 24  Քանզի աւրէնքն հրաժարեցոյց զառ ի հաւրէ * եւ զառ ի մաւրէ քեռէ, որ է ըստ այսմ՝ թէ պատահի առնուլ կին * եւ նորա իցէ դուստր, եւ եթէ զկնի առնլոյն ծնանիցի , իսկ կանոնք ըստ այսմ՝ մի՛ տալ զխորթս միմեանց եւ մի՛ զառ ի նոցանէ ծնունդս մինչեւ ի զարմն երրորդ, ապա ծնեալ ի ծնողաց խորթուցն, մինչեւ ցորդիսն, որ առանց խորթուցն , որ լինին հինգերորդ ազգ, ապա ամուսնասցին։ 25  Զխորթս միմեանց - զխորթակիցսն ասէ * մինչեւ ցերրորդն, յայտ է զի զչորրորդին հրամայէ. եւ ծնեալ * ի ծնողաց խորթուցն մինչեւ ցորդիսն - երրորդին ասէ, որ խորթաւքն լինի չորրորդ եւ ծնողաւքն հինգերրորդ։ 26  Եւ զայս * ասէր՝ թէ պատահի մին ի խորթուցն եւ մին ի ծնողացն խորթուցն, եւ կամ ի խորթուցն ծնողաց չորրորդ եւ խորթն հինգերրորդ, ապա ամուսնասցին։ 27  Եւ զի աւրէնքն զհաւրաքոյր եւ զմաւրաքոյր յիշէ, իսկ կանոնք * զծնունդ սոցա * եւ զծնունդ զեղբաւր մաւր * եւ զայլոց միապէս հրաժարեցուցանէ. զխորթոց եւ զթոռանց, որ յորդւոյ եւ ի դստերէ, եւ զեղբարց ծնունդս * կանոնք եւ աւրէնք մի աւրինակ հրաժարեցուցանեն նմանապէս եւ զծնունդս * որ ի նուէ»։