Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն գաւառաց աշխարհէն Հայոց որում ունիցի մինչեւ երկոտասան հազար տունս ընտրեսցէ ի մէջ արանց իւրեանց ըստ կամաց եւ ըստ հաճոյից բոլորեցունց ի իւրաքանչ ամենայն գեօղէ այր մի ազգէն հայոց հաւատացելոց ի Քրիստոս աւանդութեամբն Հայաստանեաց Սուրբ Եկեղեցւոյ եւ ծնունդ հայաստանեաց հեզ եւ խոնարհ, ի այս ընտրողութենէ քանիցս այր որ ընտրեցեալ գտանի ի վերայ նոցայ, հանեսցեն վիճակս որ ելցէ միմիայն երկու այրս, որում երկու արանց որ ելցէ վիճակ բոլոր քեօֆխայք ամենայն գեղօրէից միաբան ձեռնադրելով թուղթ փոխանորդութեան տացեն ընդ առնն այնմ երկու անձանց ի ժամանակաւ երիս ամաւ, զի այս ընտրեալ երկուս այրս նստցեն ի յաթոռ տանն հայոց իշխանութեամբ եւ տանուտէրութեամբ, եւ կացցեն եւ մնասցեն փոխանորդ բոլոր երկոտասան հազար տանց, եւ սոցայ տեսանելով հրաման ի տանէն հայոց ձեռնադրեալ ընդ փոխանորդօք իւրեանց հնազանդելով կատարումն հասուցանեն ամենայն հրամանք տանէն հայոց եւ փոխանորդքս ստայցեն իւրաքանչ տանէ տարեկանաւ կէս դահեկան երծաթի, յամահաւասարութիւնն ըստ կարեաց տանց, զի այս վեց հազար դահեկանս հատուցումն լինիցի ծախ կարեաց երկու փոխանորդաց իւրեանց, զի նոքայ մնասցեն անհօգս ի ծախից, պահելով ժամանակս փոխանորդութեան իւրեանց ազատ առ ի խորհուրդ եւ գործ վասն բարութեան ժողովուրդեան իւրեանց, եւ յետ լրումն ժամանակին երիս ամաց կամք ժողովուրդեան իցէ եթէ կամին հաստատիլ նոյն արանց, զի կալով մնասցեն կրկին փոխանորդ երիս ամաց կամ հանել պաշտօն ի նոցանէ եւ տալ այլ ոմանց ըստ համեմատութեան վերն սահմանեալ կերպին, եւ այս ընտրողութիւնս սկսանի յամսեանն դեկտեմբերի եւ ընտրեալսն հաստատեսցի որ ընծայեսցեն նոցայ ի տունն հայոց առաջին աւուրն յունվարի, զի մտցեն ի պաշտօն սկիզբ տարուն այսինքն յունվարի 6. յայսմ Օրինօք հաւաքելով փոխանորդացս քանի ոք որ գտցի ի միջի յազգին հայոց մի ի երկուց փոխանորդաց համահաւասար ընտրեցեալ լինիցի տանուտէր տանն հայոց, եւ միւսն պաշտօնատար ի տանէն Հայոց:

Օրինակ փոխանորդութեանց երկոտասան հազար տանց: