Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի միջոցէ բոլոր փոխանորդացէ ի տանէն հայոց ընտրեցեալ լինի այրս իննսուն սեպհական յազգէն հայոց եւ աւանդութեամբն հայաստանեաց սուրբ Եկեղեցւոյ վասն հազարապետութեան, ի տանէն հայոց տացի սոցայ նամակ պաշտօնատարութեան հազարապետութեան ժամանակաւ զամենայն աւուրս կենաց իւրեանց ըստ նմանութեան Օրինակին: