Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Երկիր պագանեմ միայնոյ յԱստուծոյ արարչին մերոյ եւ փառաւոր առնեմ բարձրագահ եւ բարեվարք Տունն Հայոց, եւ յայտնի ձեզ հարց եւ եղբարց իմոց, զի ի զօրութենէ պաշտօնի իմոյ որ ի տէրանց եւ իշխանաց իմոց եւ ընդհանուր պատուելի ազգէս Հայոց, ընկալեալ, ահա' կատարեցի հրամանն ձեր որ ի վերայ իմ, եւ ձեռամբ իմով ետու իշխանութիւն տանուտէրութեան ի մէջ ժամանակի սահմանին իշխանութեան իմոյ, առաջինն սրբակրօն Տեառն Սեղբեստրոս արք Եպիսկոպոսի Աղձնու տեղակալին սրբազան Հայրապետին Ամենայն Հայոց, երկրորդ Տեառն Վրթանէսի Կաղնոյ եւ փոխանորդ Աղուանից Հայոց, երրորդ Տեառն Գալստան Կաղզվանու եւ փոխանորդ Տուրուբերանոյ Հայոց, եւ այժմոյս յետս դարձուցանելով ընծայեմ նամակ պաշտօնին իմոյ առաջի ատենի պատուականութեան ձերոյ, եւ ի շնորհ ի ձէնջ ակն ունիմ, զի ինձ արձակեցարուք ի խաղաղութեան, եւ միաբան տանուտէրք ի բերանոյ Գծագրին իւրեանց տացեն նմա արձակում ի պաշտօնէ, ասելով երթ ի խաղաղութեամբ, եւ առեալ նամակն ի ձեռանէ Հայրախնամին ի վերայ նորայ շարադրեալ զամենայն զոր ինչ ի բերանէ Հայրախնամէ ի վեր, ձեռնադրեալ ի Հայրախնամէն պահեսցի Տանն Հայոց:

Օրինակ նամակի պաշտօնի հինգերորդ տանուտէրութեան մինչ որ քայն Երրորդ որ լինիցի: