Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Յետ կատարման նամակօք հաստատելոյ բոլոր տանուտէրաց յայնժամ միջէ տանուտէրաց եւ մնացորդ փոխանորդաց հայոց, որ կացին վասն պաշտօնի իշխանութեան, այսինքն ի մէջէ բոլոր փոխանորդաց հայոց ընտրեցեալ լինի երեքտասան այրք յատկապէս ի սեպհական ազգէ հայոց եւ ի ծնունդ Հայաստանեաց, հաւատացեալ ի Քրիստոս աւանդութեամբն սրբոյ Եկեղեցւոյ Հայաստանեաց այրք հեզ, երկայնամիտք, տէր պատուոյ եւ սիրօղ ազգին եւ Աշխարհին Հայոց, եւ ինքեանք առաքինութեամբ զարդարեալք քաջախոհեան կերպ եւ այլն, եւ ի վերայ սոցայ վիճակս հանել թուաւ միով մինչեւ երեքտասաներորդ ի վերայ որում ելցէ վիճակն թիւ առաջին ն'ա լինիցի նախարար, եւ որում ելցէ վիճակ երկրորդ ն'ա երկրորդ խորհրդակից, մինչեւ ի վերջ երեքտասաներորդ վիճակն վերջին խորհրդակից, եւ տունն հայոց պատուեսցէ սոցայ նամակօք պաշտօնի նախարարութեան ժամանակաւ երիս ամաւ, եւ խորհրդակցաց ժամանակաւ զամենայն աւուրս կենաց իւրեանց ըստ Օրինօք Հայաստանեաց: