Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տեսանելով մեր ընդունելութիւն ժողովրդեան Աշխարհին Գուգրաց Հայոց եւ թուղթ փոխանորդութեան նոցայ առ քեզ Տեառն Յարութիւն ի քաղաքէն Լօռէ, եւ ի վերայ երդման քոյ հաստատելով հաւատն քոյ տուաք քեզ նամակ Շնորհաց եւ պաշտօն իշխանութեան. պաշտօնն երկրորդ խորհրդակցութեան ի ծածուկ խորհրդարանն պատուելի նախարարին հայոց, յիշեցուցանելով ի մէջ ամենայն խորհրդոյ անխախտելի յօրէնս հայոց. զի ամենայն գործ որ ելցէ ի ծածուկ խորհրդարանէ նախարարին հայոց անթերի համեմատեսցի ըստ Օրինօքն Հայաստանեաց, նա'եւս տուաք իշխանութիւն քեզ Յարութիւնիդ կալ եւ մնալ ի վերայ աթոռի իշխանութեան խորհրդի զամենայն աւուրս կենաց քոյ, եթէ մի' իջուսցէ քեզ գործ ձեռաց քոց եւ բնական մահն քոյ, եւ պահեա' հաստատութեամբ ի մէջ սրտի քոյ հնազանդութիւն քոյ Օրինաց եւ Տանն Հայոց, մի' լիցի խորհուրդ քոյ երբէք ի վերայ զոր ինչ բանի եւ գործոյ որ իցէ ընդ դեմ Օրինաց հայոց: Այսպէս առ երրորդ եւ չորրորդ մինչեւ երեքտասաներորդ խորհրդակիցս, գրուեցաւ ի դրունս բարձրագահ եւ բարեվարք Տանն Հայոց այսմ աւուր յամսեանն յունվարի մին յամի Տեառն փրկչին մերոյ 1773:

Վկայեմք, որ ձեռնադրեցին,
կնքեցին եւ յանձնեցին.
Միքայէլ իշխան,
Մանուէլ Գծագիր.
Սեղբեստրոս արք Եպիսկոպոս,
Երկրորդ տանուտէր,
Վրթանէս Կաղնոյ
երրորդ տանուտէր,
Գալստան Կաղզվանու
չորրորդ տանուտէր:

Օրինակ նամակի պետ դատաւորութեան: