Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տեսանելով մեր ընդունելութիւն ժողովրդեան Աշխարհին Բարձրայ Հայոց ի գաւառէն Արտաշատայ, եւ թուղթ փոխանորդութեան նոցայ ընդ քեզ, եւ երդմնելով քոյ առաջի ատենի տանուտերաց հայոց հաստատեցաք սիրտ մեր հաւատարիմ քեզ ի վերայ տանն հայոց, տուաք պաշտօն լրտես պետութեան քեզ, երկայնամիտ Պետրոսիդ ի մէջ քաղաքի Նախիջիվանու եւ շուրջ վիճակի նորայ ի յերեսս երկրի Աշխարհին Բարձրահայքայ հայոց ժամանակաւ երիս ամաւ, զի երկայնամիտ Պետրոսդ կացցես եւ մնասցես պետ լրտեսութեան, եւ տուաք իշխանութիւն քեզ, որ ծախիւքն տանէն հայոց առնես սպասաւորս երկոտասան ի ժամանակս խաղաղութեան, եւ երեսուն եւ վեց ի ժամանակս պատերազմի այրս երկայնամիտ, շրջեցուցանելով նոցայ ի յերեսս երկրին Հայաստանեաց, եւ ի տարր յաշխարհ երկիրն թշնամեաց եւ դրացեաց հայոց լռելեան, եւ ամենայն զգուշութեամբ հանելով ամենայն լուր զոր ինչ եւ իցէ ամենայն շաբաթու մանրամասնաբար շարելով ի վերայ երիս թղթու, մինն յանձնեսցես իշխան քաղաքի Նախիջեւանու, երկուքն ընծայեսցես մինն ի նմանէ ի դրունս տանն հայոց, եւ միւսն ի ծածուկ խորհրդարանն նախարարին հայոց, եւ ի կարգադրութենէ Տանէն Հայոց, փակեալ լիցի ձեռ եւ բերանն քոյ, որ ամենայն զոր ինչ լուր լռելեան եւ գաղտնի մի' խօսել եւ գրել յումեք բայց ի երիս դրունս որպէս հրամայեցաք քեզ ի վեր, եւ ջանալով հոգասցես հաւատարմաբար Տանն Հայոց, գրուեցաւ ի դրունս բարձրագահ եւ այլն:

Վկայեմք, որ ձեռնադրեցին,
կնքեցին եւ յանձնեցին.
Միքայէլ իշխան.
Մանուէլ Գծագիր
Ս. Տ.
Վ. Տ.
Գ. Տ.

Օրինակ նամակի Զինապետութեան: