Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տեսանելով մեր ընդունելութիւնն յաշխարհին Ուտից թուղթ փոխանորդութեան նոցայ ընդ քեզ եւ ի վերայ երդման քոյ հաստատեցաք ի միտս մեր, հաւատարիմ Սեղբեստրոսդ լինիլ Տանն Հայոց տուաք պաշտօն զինապետութեան քեզ ի մէջ քաղաքին անու ժամանակաւ երիս ամաւ, զի ջանասէր Սեղբեստրոսդ կալով մնասցես պետ զինաց պահութեան, եւ զոր ինչ զէն երկաթոյ, որ ի քաղաքն անի ստանալոյ քոյ ի յառաջ քան զքեզ լեալ զինապահ ջանասէր Մկրտչէ հանդերձ քոյին ժամանակի ստացելօք պահել յստակ անարատ Օծեալ եղով հաստատելով խորտակեալս կապեալ հարկաւոր քարամբ փալասխայիւ բադնէթաւ չախմախաւ, եւ տուաք իշխանութիւն քեզ ազդ առնել իշխան քաղաքին անու եթէ զէն թվանգի պակասիցէ թուաւ իբրեւ վաթսուն հազարաւ եւ ստանալ ի նմանէ պակասորդն զի լցուցէ պակասորդն լրիւ վաթսուն հազարաց, թֆանգ վաթսուն հազար, թափանջայ վաթսուն հազար, սուսեր պահելով պատրաստ վասն հարկաւոր ժամանակի, տուաք հրաման քեզ հնազանդիլ եւ յանձնել զէնս որքան եւ ի ձեռն ում որ հրամայէ քեզ իշխանն անու ստանալ ի նմանէ ըռսիտս, եւ եթէ յետս դարձուցանելով ընկալցես եւ ոչ երբէք լիցի տունն զինու պակասագոյն քան թէ քսան եւ չորս հազար թֆանգ եւ երկոտասան հազար թափանջայս, եւ վաթսուն հազար սուսերս, եւ եթէ գտցի պակաս` ազդ արասցես իշխանին քաղաքին Անու եւ ստիպեսցես զի լցուցէ պակասութիւնն, եւ տուաք հրաման քեզ ստանալ ծախ պահպանութեան զինուց ի ձեռանէ իշխանէն Անու, տալով նմայ ըռսիտ որքանութեան ծախուն, եւ ամենայն զօրութենէ պահպանել ամենայն զէնս հաւատարմաբար զի կալով մնասցէ մաքուր եւ պատրաստ վասն գործոյ, գրուեցաւ ի դրունս եւ այլն:

Վկայեմք, որ ձեռնադրեցին,
կնքեցին եւ յանձնեցին:
Մ. Ի.
Մ. Գ.
Ս. Տ.
Վ. Տ.
Գ. Տ.

Օրինակ նամակի վառհօդպետութեան: