Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Տեսանելով մեր ընդունելութիւն Կորճակայ Հայկա' եւ թուղթ փոխանորդութեան նոցայ ընդ քեզ, եւ ի վերայ երդման քոյ հաստատեցաք ի միտս մեր հաւատարիմ լինիլ ի Տանն Հայոց, տուաք քեզ նամակ Շնորհաց եւ պաշտօնի գանձապետութեան ժամանակաւ երիս ամաւ, զի դու Տեառն Փիլիպպոս Փոքր Աղբակու լինիցիս իշխան գանձապետութեան, զի որում աշխարհէ եւ քաղաքէ զոր ինչ գանձ որում իշխանէ եւ պաշտօնի, որ յանձնեսցի քեզ գանձն ստանասցես եւ տացես նոցայ թուղթ ստացելոյ որքանութեան դրամացն, զոր ինչ թուղթ ի քէն ստացեալ որ ոք քանակութեան գանձոց ի ձեռս ում որ գտցի նոյն թուղթ ընդունելի մեզ որքայնութիւնն բանին, եւ իբրեւ մեր ստացեալ, եւ պատուիրեմք քեզ զի պահելով գանձն Տանն Հայոց ի ամուրս քաղաքի եւ տացես համար ի դրունս Տանն Հայոց ամենայն ամսոյ եւ սպասիցես մերոյ հրամանի, գրուեցաւ ի դրունս եւ այլն:

Վկայեմք, որ ձեռնադրեցին,
կնքեցին եւ յանձնեցին.
Մ. Ի.
Մ. Գ.
Ս. Տ.
Վ. Տ.
Գ. Տ.

Օրինակ նամակի Երկրաչափութեան: